Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bakkersbedrijf - Nieuws

Weer een bijgesteld eindbod cao Bakkersbedrijf 2014

Het is al weer enkele maanden geleden dat u van CNV vakmensen hebt gehoord over de cao. Hoe zat het ook alweer?

Tijdens de vorige cao hebben we Orba ingevoerd, niemand mocht erop achteruit gaan, wel vooruit als de Orba functieomschrijving hiertoe aanleiding gaf. Tegen je indeling kon je in beroep gaan. 

Vervolgens heeft de cao-commissie, dat zijn vrijwilligers werkzaam in de sector en lid van CNV Vakmensen, een uitgebreide enquête gehouden ter voorbereiding van de cao. Hier is goed gebruik van gemaakt, veel mensen hebben de enquête ingevuld. Hieruit kwam een gemengd beeld over het effect van Orba en een gemengd beeld omtrent de effecten van de economische crisis op het eigen Bakkersbedrijf.

Grofweg konden we stellen, een deel van de leden was erop vooruit gegaan, bij een deel van de leden was Orba niet ingevoerd, een ander deel had een persoonlijke toeslag ontvangen.

Wat betreft de economische situatie was het beeld zwart-wit, ongeveer de helft van de leden gaf aan dat de crisis zeer merkbaar was, de andere helft gaf aan weinig tot niets te merken van de crisis in de productie, omzet en winstgevendheid.

Voor de zomervakantie zijn we gaan onderhandelen, maar dit mislukte. De ambachtelijke bakkers gaven aan dat er geen cao kon komen omdat er sprake was een slechte economische ontwikkeling waarbij geen enkele cao-verhoging kon worden gegeven. Hierop hadden wij de leden voorgesteld om de onderhandelingen dit najaar te heropenen, hetgeen we gedaan hebben.

Na een lang en zeer moeizaam proces zijn we tot een eindbod van de cao Bakkers gekomen, dit hadden we eind 2013 aan u ter stemming voorgelegd. De leden waren voor dit eindbod en we dachten een akkoord te hebben, ware het niet dat het eindbod werd ingetrokken door de werkgevers. Begin dit jaar heb ik hierover een brief gezonden. De tussenliggende maanden hebben we veel gesproken en onderhandeld om te komen tot een cao Bakkersbedrijf. 

We hebben dit moeizame proces afgesloten, de werkgevers hebben een eindbod neergelegd voor de periode van een jaar. De exacte tekst leest u in de bijlage, de protocoltekst van het eindbod.

Hierin wordt ons een eindvoorstel gedaan. Dit eindvoorstel is besproken met de eerder genoemde cao-commissie van CNV Bakkersbedrijf. Zij geven het advies om in te stemmen met dit eindbod.

Zij geven dit advies, omdat het eindbod na maanden van onderhandelen het maximaal haalbare was in de huidige economische omstandigheden en het past in de bandbreedte van de afgesloten cao's in vergelijkbare sectoren in vergelijkbare omstandigheden. Stemmen we niet in, komt er geen cao en verwacht ik ook niet dat er een cao komt in 2014. Dan hebben we niets.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

De komende cao periode gaan we als sociale partners kijken of het door wegvallen van de overheidsmaatregelen derde WW-jaar als verzekering kan worden aangeboden. Wij gaan voorstellen formuleren waarbij het in de toekomst mogelijk kan worden om bijvoorbeeld vanaf je 64e  tot je pensioen op 67 jaar in een zogenaamde 80-90-100 regeling te komen. Dat betekent 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw in die periode. Dat zijn pluspunten. Een ander pluspunt is dat de scholingsmogelijkheden via en op de NBA (Nationale Bakkerij Academie) vergroot worden.

Salarissen

We hebben hierover afgesproken dat de lonen in een keer verhoogd worden en er wordt een eenmalige uitkering gegeven. Over de contractsperiode is er sprake van een betaling van bijna 3,5%. 

  • Op 1-1-2014 is de pensioenpremie met 1% verhoogd, 1/3 betaalt u en de overige 2/3 van 1% wordt door de werkgever betaald.
  • Daarnaast gaan de lonen met 2% structureel omhoog op 1-9-2014.
  • Op 1-9-2014 wordt een eenmalige uitkering gegeven van 1,35% over het gehele jaarsalaris van 2014. Hierbij geldt, iedereen in dienst op 1-9-2014.

De toeslagen

Het probleem zit hem in de zondagsopening, dit punt gaat spelen met verruiming van de Winkel Openingstijden Wet, die nagenoeg helemaal vrij is geworden in 2014. Elke zondag zou in elke gemeente de bakker open mogen. Nu gebeurt dit frequent in grote steden en/of toeristische gebieden, naast de incidentele zondagsopeningen.

De ambachtelijke bakkers denken hier een deel van de verloren omzet terug te kunnen halen door op zondag open te gaan. De verwachting is dat ongeveer 1/3 van de ambachtelijke bakkers van deze mogelijkheid gebruik denkt te gaan maken. De huidige toeslag vindt men daarom te hoog.

Wat hebben we afgesproken?

Productiepersoneel ambacht krijgt, indien zij vrijwillig willen werken, 50% over de eerste vier uur dat zij werken op zondag. Daarna blijft de staffel van toeslagen ongewijzigd.

Winkelpersoneel: zij krijgen, wederom op basis van vrijwillig willen werken, een toeslag voor de zondag in de winkel van 50%.

Let wel, u bent niet verplicht te werken (dit geldt alleen voor werknemers van het ambachtelijk bedrijf). Dus als u om principiële redenen niet wil werken op zondag, de toeslag te laag vindt, om privé redenen niet kan of wilt werken; u kunt weigeren, zonder consequenties. Het geschiedt op vrijwillige basis.

Voor de werknemers in de industriële bakkerijen verandert er niets op het gebied van de toeslagen voor de zondag. Ook ten aanzien van de feestdagentoeslagen verandert er niets.

Tevens hebben we afgesproken om gedurende deze cao-periode te kijken, wat nu nodig is voor de sector om een passende cao te hebben. We maken nu compromis op compromis, maar tijden veranderen. 

Kortom, er zit een goede financiële paragraaf in, maar een concessie op de zondagtoeslag. U hoeft echter niet verplicht te werken, dan heeft het ook geen effect. We gaan aan de slag hoe we de cao beter kunnen laten aansluiten op de ontwikkelingen in de sector en detailhandel.

Leden kunnen hun stem uitbrengen tot 14 april, zij ontvangen een stembiljet thuis.

Namens de cao-delegatie en cao-commissie,

CNV Vakmensen

Henk van Beers, bestuurder

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid