Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Voorbereidingen cao natuursteen van start

De looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het natuursteenbedrijf is inmiddels verstreken. CNV Vakmensen bereidt zich thans voor op de onderhandelingen voor de cao-natuursteen. De vakbondsleden bepalen mede de inzet van CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel.

De inzet van CNV Vakmensen moet passen binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond.

Algemeen verbindend verklaring cao
Uitgangspunt voor CNV Vakmensen om tot een cao voor de natuursteensector te komen, is dat de cao algemeen verbindend verklaard wordt. De cao geldt dan voor alle werknemers in de sector. Ook voor de werknemers, werkzaam bij de bedrijven die geen lid van een werkgeversorganisatie zijn.

Arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen en onderwerpen voor de  cao-tafel
Het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen legt de kaders vast voor de inzet van de onderhandelingen in de natuursteen. Ook onderwerpen die in de eerdere cao-onderhandelingen natuursteen aan de orde kwamen keren terug.

Onderwerpen voor de cao-tafel zijn onder meer:
  • Beloning. In haar loonvraag houdt CNV Vakmensen rekening met de bedrijfseconomische situatie in de natuursteensector. De afgelopen jaren is CNV Vakmensen in haar loonvraag terughoudend geweest. De natuursteensector krabbelt thans weer voorzichtig op. In haar loonvraag zal CNV Vakmensen daar rekening mee houden. 
  • Functie-en loongebouw. Inzet in de vorige cao was om tot invoering van een nieuw functie-en loongebouw te komen. Uitgangspunt voor invoering is, dat de invoering kostenneutraal is. Alvorens tot invoering over te gaan moeten de spelregels helder zijn, zo zal er bij invoering een garantieregeling voor werknemers (dat zij er in inkomen niet op achteruit gaan) overeengekomen moeten worden.
  • Ontwikkeling van mensen. CNV Vakmensen heeft het belang van de ontwikkeling van werknemers hoog op de agenda staan. Van werknemers wordt verwacht, dat zij zichzelf een leven lang ontwikkelen en hun kennis op peil houden zodat werknemers breed inzetbaar zijn en blijven. Met concrete voorstellen wil CNV Vakmensen werknemers hierbij ondersteunen. Te denken valt aan: invoering persoonlijk opleidingsbudget, het doen van voorstellen waardoor werknemers gezond en duurzaam hun werk kunnen uitvoeren.
  • Werkgelegenheidsafspraken arbeidsgehandicapten.In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Met concrete voorstellen wil CNV Vakmensen er toe komen, dat werknemers met een beperking aan het werk geholpen worden. 
  • 3e WW-jaar. In vervolg op de gemaakte afspraken in de vorige cao zal er verder invulling aan maatregelen gegeven moeten worden om te komen tot herstel van de opbouw van WW-rechten, met name in het 3e WW-jaar.

Vragenformulier
Ter voorbereiding van de cao-onderhandelingen is het belangrijk, dat de leden aangeven wat volgens hen de inzet van CNV Vakmensen moet zijn. In een vragenformulier peilen wij wat voor u belangrijk is. Hierbij de link naar het vragenformulier. Uiterlijk 11 maart a.s. ontvangen wij het formulier graag retour.

Natuursteenvakdagen 27 en 28 mei 2016
Op 27 en 28 mei 2016 organiseert het brancheplatform Natuursteen de natuursteenvakdagen op het Bouw&Infrapark in Harderwijk. Na het succes van 2014 toont de branche gedurende 2 dagen de mogelijkheden van natuursteen in al zijn toepassingen en varianten.

Deelname is gratis.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van de natuursteenvakdag

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail contact op met bestuurder Robbim Heins

Robbim Heins
Bestuurder
M: 06 – 516 01 987
E: r.heins@cnvvakmensen.nl 

16-0773/RH/ag