Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Stem over het principeakkoord cao Bouw & Infra!

De afgelopen weken heeft CNV Vakmensen leden en werknemers een keuze voor de nieuwe cao Bouw & Infra voorgelegd. Via bezoeken aan projecten, website, nieuwsbrief en jeachterban.nl (community) hebben we om een standpunt gevraagd.

Een kort traject, korte klap genoemd, met een loonafspraak en zo weinig mogelijk andere (werkgevers)punten. Of een langdurig traject, waarin werkgevers met een grote lijst aan verslechteringsvoorstellen zouden komen. De uitkomst van onze raadpleging is dat heel duidelijk naar voren komt dat een kort traject jullie voorkeur heeft. Die voorkeur en bereidheid is er bij de werkgevers ook. Besprekingen de achterliggende tijd hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat in geval van een ‘korte klap.’

Dit resultaat leggen we graag ter stemming aan jullie voor.

Positief of negatief, hoe werkt het?
Een onderhandelingsresultaat wordt pas omgezet in een definitieve cao als de leden daar in meerderheid mee instemmen. Bij een positief stemresultaat komt er zo spoedig mogelijk een nieuw cao-boekje. Vervolgens ontvangt iedere werknemer op 1 juli de eerste loonsverhoging. Ook als je niet werkt voor een lid van de AFNL of Bouwend Nederland. Bij een negatief stemresultaat loopt de huidige cao voor een jaar ongewijzigd door. Dan is er geen loonsverhoging, maar ook geen verslechtering, omdat geen van de partijen de cao heeft opgezegd.

Crisis achter ons?

Er is sprake van herstel als het gaat om de orderportefeuille. De toekomst voor de bouw ziet er volgens vele cijfers zonnig uit. Er zijn echter ook nog veel bedrijven met problemen. Bedrijven die in de crisisjaren werken hebben aangenomen onder voorwaarden die ze nu (hopelijk) niet meer willen aanvaarden. Marges (winst) op geleverd werk zijn nog matig tot slecht. Werkgevers zijn nog steeds huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen. Iedere maand ontvangen we een overzicht van werknemers met een dienstverband onder de cao Bouw & Infra. In deze overzichten is nauwelijks sprake van een toename. Wel zien we het aantal flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten en zzp’ers) sterk toenemen en juist dat willen we een halt toeroepen.

Stijgende AOW- leeftijd
We krijgen van jullie heel duidelijk te horen dat er een oplossing moet komen voor mensen met een zwaar beroep en de almaar stijgende leeftijd voor de AOW- uitkering. De AOW is voor mensen in de bouw het belangrijkste inkomen bij pensionering. We moeten dus ook eerst bij de politiek zijn om voor jullie een oplossing te bespreken. Of de politiek met een goede en acceptabele oplossing komt is onzeker. Maar dat we daar als eerste moeten aankloppen is zeker. Het onderwerp bespreken we uiteraard ook intensief met werkgevers.

Breng je stem uit!
Jullie stem is bepalend! Breng voor 5 maart 2017 je stem uit. Klik hier om te stemmen.
Je treft hier ook de volledige tekst aan van het onderhandelingsresultaat. Maak gebruik van je recht en stem. 

Onderhandelaars leggen het resultaat positief aan jullie voor. Het advies van de cao commissie (werkende leden cao bouw & infra) volgt donderdag en vermelden we op de website en via een digitale nieuwsbrief. De komende weken organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten. Over data en plaatsen ontvangen jullie op zeer korte termijn informatie.

Hoofdpunten onderhandelingsresultaat cao 2017 

 • Looptijd van 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2018;
 • Per 1 juli 2017 een structurele loonsverhoging van 1%;
 • Per 1 januari 2018 een structurele loonsverhoging van 0,75%;
 • Per 1 februari 2017 een verhoging van de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van € 12,50 naar € 15,00;
 • Per 1 januari 2018 een verhoging van de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van € 15,00 naar € 17,50 per maand;
 • Het werktijdenrooster wordt tenminste 14 dagen van te voren verstrekt (nu 28 dagen);
 • Voor spaaruren wordt de notificatieperiode voor opnamen verkleind van 14 naar 7 dagen (waarmee de werkgever dus geen 15% toeslag betaald voor deze periode);
 • Partijen beogen een verschuiving in de verhouding interne/externe flex. Partijen willen de interne flex vergroten indien dit leidt tot een verhoging van het aantal vaste arbeidsovereenkomsten en daarmee een verlaging van de externe flex. Partijen zullen daarom een onderzoek laten uitvoeren zodat in kaart wordt gebracht welke cao-bepalingen op het gebied van arbeidstijden dan wel andere cao-bepalingen nu een obstakel zijn om mensen in dienst te nemen. Kortom: hoe komen we tot meer vaste banen?
 • Vanaf 1 februari 2017 wordt de opzegtermijn die door werkgevers in acht moet worden genomen bij beëindiging van het dienstverband met 4 weken verlaagd, waarbij als minimale termijn de wettelijke termijn geldt;
 • Vanaf 1 januari 2019 gelden de wettelijke opzegtermijnen die door de werkgever en de bouwplaatswerknemer in acht moeten worden genomen bij beëindiging van het dienstverband. Voor langere dienstverbanden is dit een teruggang. Voor mensen met korte dienstverbanden een vooruitgang;
 • In de cao wordt duidelijker beschreven dat het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget bedoeld is voor het duurzaam inzetbaar houden van de werknemers. Op inhoud wordt niets veranderd;
 • Als de politiek met oplossingen komt om eerder stoppen met werken voor werknemers met zware beroepen mogelijk te maken, dan gaan cao partijen onderzoeken in hoeverre cao afspraken die oplossingen kunnen ondersteunen.

Kortom, het onderhandelingsresultaat bevat een beperkt aantal afspraken die passen bij het karakter van de ‘korte klap’. Daarnaast werd op 1 januari jongstleden het loon verhoogd met 0,25% en werd het Duurzaam Inzetbaarheidsbudget verhoogd. Voor bouwplaatspersoneel van 3,21% naar 3,40% en voor UTA van 1,56% naar 1,80%. Dit op basis van afspraken uit de huidige cao.
Heb je vragen voordat je je stem kunt en wilt uitbrengen? Bel naar één van beide onderhandelaars. Roel van Dijk (06-53384473) of Gijs Lokhorst (06-51202970). Doe dat dan wel voor 5 maart aanstaande.

Hoe nu verder richting de cao voor 2018?
Wij zien 2017 als een overgangsjaar. Voor de cao 2018 moet het wat ons betreft echt gaan gebeuren. Uiteraard denken werkgevers daar precies hetzelfde over. We moeten er dan ook klaar voor zijn en daar hebben we jullie hard bij nodig! Onder het motto ‘de maat voor morgen’ gaat CNV Vakmensen intensief met leden en werknemers in gesprek en discussie over ‘de cao van overmorgen’. In het voorjaar organiseren we bijeenkomsten in het land en de discussie voeren via op Je Achterban, onze community. Maak een account aan en doe mee! Het gaat om jouw cao en toekomst!

Reparatie WW
De komende weken gaan we naar alle waarschijnlijkheid ook de afspraken over de reparatie van de WW ter instemming aan jullie voorleggen. Het gaat om een regeling die vakbonden samen organiseren om de terugloop van de duur van de wettelijke WW-uitkering op te vangen.

Samen zijn we sterk
Misschien heb je nog een collega die niet op de hoogte is van dit onderhandelingsresultaat en nog geen lid is van CNV Vakmensen. Maak hem/haar lid van de bond en kom op voor je cao. Je ontvangt van ons voor het aanbrengen van een nieuw lid een cadeaubon, het nieuwe lid ontvangt een korting op het lidmaatschap van zes maanden 50%. Klik hier voor onze website.

Ontvang je ons cao-nieuws niet digitaal? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Geef je e-mailadres o.v.v. naw-gegevens door via: e.peters@cnvvakmensen.nl Zo kunnen we je snel informeren.

Gijs Lokhorst en Roel van Dijk
Cao-onderhandelaars Bouw & infra

E       g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
E
       r.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid