Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Principeakkoord cao natuursteen bereikt

Op dinsdag 5 juli 2016 is tussen de werkgeversorganisatie Algemene Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV een principeakkoord voor de natuursteensector bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017.

Positief

Cao-partijen hebben een akkoord bereikt. Het woord is nu aan jou. Je kunt je stem mondeling op de ledenraadpleging dan wel digitaal uitbrengen. CNV Vakmensen legt het akkoord positief aan jou voor. CNV Vakmensen staat achter het akkoord. Het akkoord bevat voor de werknemers plussen en minnen. De optelsom is positief. Het akkoord zit volop mogelijkheden en biedt de kans om samen weer te bouwen in de sector.

Plussen

 • Loonsverhoging. Over de looptijd van 2 jaar ontvangen de werknemers structureel in totaal een loonsverhoging van 3,5 procent. In de cao-periode worden de volgende verhogingen toegepast 1,5 procent per 1 september 2016, 1,5 procent per 1 januari 2017 en 0,5 procent per 1 juli 2017.
 • Uitbreiding roostervrije dagen. Per 1 januari 2016 wordt het aantal roostervrije dagen 4, per 1 januari 2017 wordt het aantal roostervrije dagen 7.
 • Duurzame inzetbaarheid. Er zijn concrete afspraken gemaakt die ertoe leiden, dat werknemers gezond, veilig en goed geschoold hun werk kunnen blijven doen.
 • De functies van Basisoperator en Machineoperator worden opgenomen in het bestaande functie-en loongebouw en ingeschaald in respectievelijk loongroep 2 en 3.
 • Garantiebanen arbeidsgehandicapten. De natuursteensector gaat er voor om voor arbeidsgehandicapten 10 garantiebanen te creëren.
 • Een vergoeding van de vakbondscontributie van 50 euro per jaar.

Minnen

 • Loonbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Zowel in het eerste als tweede ziektejaar bedraagt de loonbetaling 85 procent. De aanvulling tot 100 procent vervalt.
 • Daartegenover staat, dat de wachtdag komt te vervallen. De extra roostervrije dag is niet langer gekoppeld aan het niet ziek melden. Per 1 jan. 2016 bedraagt het aantal roostervrije dagen 4.
 • Overgangsregeling seniorendagen. De seniorendagen worden bevroren. Werknemers die op 31/12/2016 recht hebben op extra verlofdagen, behouden het recht op het aantal dagen, dat ze hebben. Het aantal dagen neemt daarna niet meer toe.
 • Per 1/1/2017 vindt geen nieuwe instroom in deze regeling meer plaats.
 • De regeling Vierdaagse werkweek werknemer van 59 jaar en ouder is per 5/7/2016 geëindigd. De werknemer die op die datum gebruik maakt van deze regeling, behoudt dit recht.
 • Reisuren. De regeling voor de werknemer die voor 1/7/2008 in dienst was, wordt voor die doelgroep minder gunstig.

Aanpassingen

 • Vervallen eenmalige uitkering bij werkloosheid. In de wet is voorzien in een verplichting om de werknemer bij ontslag een transitievergoeding te betalen, de eenmalige vergoeding vervalt.
 • Arbeidsduur. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken gemaakt worden over de verlenging van het dagvenster en het maximaal 3 dagen werken op zaterdag.
 • Verkopen vakantiedag. De werknemer heeft m.i.v. 1/1/2017 het recht een bovenwettelijke vakantiedag aan de werkgever te verkopen.
 • Cao-partijen willen per 1/1/2018 tot een nieuwe functie-en loonstructuur komen.
 • Afspraken over naleving cao.
Daarnaast wordt er een definitie voor de zelfstandige zonder personeel, een vergewisbepaling zzp/onder aanneming en een modelovereenkomst arbeidsrelatie zelfstandigen opgenomen.

Er zijn veel afspraken gemaakt. De afspraken zijn complex en verdienen nadere toelichting. Graag nodigen we jullie uit voor de ledenbijeenkomst. In de bijeenkomst worden de plannen uitgelegd.

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Dinsdagavond 19 juli a.s. om 19.30 uur
Majella Centrum, Vleutenseweg 494, 3532 HZ Utrecht

N.B. Graag ontmoet ik jou op de ledenraadpleging. Je kunt op de ledenbijeenkomst mondeling je stem uitbrengen. Door hier te klikken kun je ook digitaal je stem uitbrengen. We verzoeken je om uiterlijk 25 juli a.s. jouw stem uit te brengen. Stemmen die na 25 juli binnenkomen, worden niet meegenomen. Graag komt CNV Vakmensen naar je toe. Om een toelichting te geven aan jou en je collega's is CNV Vakmensen graag bereid om naar je toe te komen. Neem daartoe contact op met ondergetekende Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl. Uiteraard kun je ook per e-mail je vragen stellen.

Algemeen verbindend verklaring cao

CNV Vakmensen hecht er aan, dat de cao algemeen verbindend verklaard wordt door het ministerie, De cao gaat dan gelden voor de gehele bedrijfstak, ook voor de bedrijven die niet aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie ABN. Door recente ontwikkelingen is de kans, dat de cao algemeen verbindend verklaard wordt aanzienlijk vergroot. De werkgeversorganisatie ABN gaat in het najaar fuseren met de werkgeversorganisatie in de afbouw: NOA. CNV Vakmensen juicht het van harte toe, dat door deze ontwikkeling de kans, dat de cao voor de gehele sector gaat gelden groter wordt.

Cao Natuursteen en Afbouw

De cao natuursteen gaat onderdeel uit maken van de cao afbouw. Er wordt heel uitdrukkelijk rekening gehouden met het eigen karakter van de natuursteen. Specifieke afspraken blijven voor de natuursteen behouden, op andere punten worden de afspraken met de afbouw gelijkgetrokken. Door de fusie kunnen de sectorfondsen natuursteen worden beëindigd. De resterende middelen en regelingen worden ondergebracht bij het O&O-fonds Afbouw. De premie die werkgevers en werknemers betalen wordt daardoor minder. Werknemers betalen nu een premie van 0,405 procent van de loonsom, dat wordt 0,28 procent.

Tot slot

Het akkoord is complex en uitgebreid. Het is teveel om het uitgebreid in een nieuwsbrief toe te lichten. Graag zie ik je terug op de ledenbijeenkomst. Je kunt mij ook uitnodigen voor een toelichting aan jou en je collega's. Vragen stellen per e-mail kan natuurlijk ook.

Robbim Heins, Bestuurder
M 06-51601987, E r.heins@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid