Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Bouw & Infra

Vrijdag 13 april 2018 hebben partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Bouw&Infra. De cao heeft een looptijd van 21 maanden. In die periode stijgen de lonen met 5,35%. Als je dat doorrekent naar 2 jaar (24 maanden) dan komt dat uit op een loonstijging van ruim 3% per jaar.

Naast de loonverbetering zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van de instroom van nieuwe werknemers. Dit is erg belangrijk voor de sector. De komende jaren is er naar verwachting een tekort aan collega’s. De Bouw & Infra heeft 55.000 werknemers nodig om het werk klaar te krijgen. We moeten de sector weer aantrekkelijk maken voor jongeren, en ook voor werknemers uit andere sectoren en mensen die aan de kant staan.

Het volledige onderhandelingsresultaat is te vinden op Je Achterban en op onze website. Vrijdag 20 april gaat de cao-commissie het onderhandelingsresultaat beoordelen. Deze commissie brengt vervolgens advies uit met de oproep om te stemmen over het bereikte resultaat. Hieronder vind je het akkoord op hoofdlijnen.

Let op! Je ontvangt dus binnenkort nog een officieel verzoek om je stem op het cao-resultaat uit te brengen. Want pas met instemming van de leden is er ook echt een akkoord.

Loon

Het vast overeengekomen loon wordt per 1 augustus 2018 structureel verhoogd met 2,35% en per 1 juli 2019 met 3%. De eerste verhoging is per 1 augustus, omdat het traject om een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao te krijgen enkele maanden duurt. Deze AVV is noodzakelijk om de loonsverhoging ook voor ongeorganiseerde werkgevers af te dwingen.

Veiligheid en ‘bouwspraak’

Partijen stellen een veiligheidsorgaan samen om de veiligheid op de bouwplaats te bevorderen. De communicatie op de bouwplaats moet worden verbeterd. (Bijna-) ongelukken door taalproblemen gaan we bestrijden. Werklieden moeten een nieuwe taal leren, de ‘Bouwspraak’. Die ‘Bouwspraak’ bestaat uit woorden en pictogrammen. Het beheersen van deze ‘bouwspraak’ is een voorwaarde om op een bouwplaats te mogen komen. Communicatie moet daardoor verbeteren.

Instroom

Werkgevers en bonden gaan samen verder uitwerken en investeren om de instroom van jongeren te bevorderen. Lesmateriaal voor leerlingen wordt goedkoper door financiële steun van de sector. Daarnaast investeren we in opleidingen van ‘kleine beroepen’, om deze zo in stand te houden. We gaan maatregelen treffen waardoor zij-instroom uit andere sectoren wordt gestimuleerd. Belemmeringen die er zijn om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te laten instromen willen we ongedaan maken.

Langer doorwerken / Ouderenregeling

CNV Vakmensen heeft een voorstel ingediend om een ‘ouderenregeling’ in de cao op te nemen waarbij de hoofdlijn is dat werknemers voor 80% werken, voor 90% loon ontvangen en de pensioenopbouw 100% blijft. Alle definitieve modellen en berekeningen zijn opgeleverd en besproken. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke regeling NIET leidt tot verbeteringen ten opzichte van de bestaande regelingen uit de cao. We gaan meer voorlichting geven over de huidige mogelijkheden.
Samen met werkgevers trekken we op richting politiek en maken ons sterk voor een flexibele AOW voor ‘de zware beroepen’. Na 45 jaar werken moet dit ingaan.

UTA werknemers

Er komt een groot onderzoek onder uta-werknemers over werkdruk en over arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld reistijd, reiskosten, overwerk en de wijze van arbeidsvoorwaardelijke compensatie door de werkgever.

Arbeidstijden

Werkgevers willen de kaderregeling voor de infra-branche zo inrichten dat de werkgever afspraken kan maken met de ondernemingsraad en de nu vereiste 70%-instemming van de werknemers achterwege laten. Deze wens van werkgevers is aan de cao-tafel niet gehonoreerd. De huidige jaarmodellen binnen de infra functioneren naar behoren.

Binnen het ‘spaarurenmodel’ kan nu ook in halve uren worden gespaard. Voorheen gold dit alleen voor hele uren. Opgebouwde en niet opgenomen uren blijven ook na 1 april van een kalenderjaar staan. Het is aan de werknemer zelf om te bepalen of de opgebouwde uren aan hem moeten vrijvallen of moeten blijven staan. Huidige maximaal op te sparen uren blijft gelijk.

Uitzendkrachten

Het verschil tussen nieuwkomer en vakkracht komt te vervallen; er zijn alleen nog maar vakkrachten. De bijdrage in de ziektekostenverzekering behoort nu ook tot de inlenersvergoeding en die vergoeding gaan vakkrachten (via uitzendbureau) nu ook ontvangen. Ook komt er een ‘vergewisbepaling’ in de cao. De inlenende werkgever moet zich er van overtuigen dat de uitzendkracht een schriftelijke verklaring van het uitzendbureau heeft ontvangen en dat de opgenomen beloning conform de inlenersvergoeding is.

Ziekte en reisuren

Werkgevers wilden de loondoorbetaling bij ziekte verlagen en de reisuren voor meerijders versoberen. Ook die wensen zijn van tafel gegaan.

Werken bij vorst

De werkstop door vorst gaat ook gelden voor onderaannemers en uitzendkrachten. Als de norm van -6 graden Celcius wordt gerealiseerd en werknemers beëindigen - na overleg met de werkgever - de werkzaamheden, dan is de werkgever verplicht dit ook voor ingeschakelde onderaannemers en uitzendkrachten te laten gelden.

Samen sterk

Is je collega geen lid? Er is nu een super mooie actie en maak hem lid van de bond. We hebben de steun van iedereen hard nodig! Nu lid worden betekent dat je ook je stem uit kunt brengen volgende week!

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
M: 06 51202970 
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid