Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Mogelijke verlenging sociaal plan Heijmans

De looptijd van het sociaal plan Heijmans is inmiddels verstreken. Er is een overleg over mogelijke verlenging opgestart. CNV vakmensen gaat voor verlenging van het sociaal plan.

Verlenging sociaal plan zal mogelijk leiden tot enkele aanpassingen. Uitgangspunt voor het aanbrengen van wijzigingen is (zoveel mogelijk) kostenneutraliteit.

Looptijd sociaal plan Heijmans N.V. verstreken.
Op 31 december 2013 is de looptijd van het sociaal plan Heijmans N.V. verstreken. Het sociaal plan was overeengekomen om de personele gevolgen van het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van organisatiewijzigingen dan wel de slechte economische situatie op te vangen.

Heijmans en vakorganisaties over mogelijke verlenging in overleg getreden.
De directie van Heijmans en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Het Zwarte Corps en RMU Werknemers zijn inmiddels in overleg getreden om te bezien of verlenging van het sociaal plan, al dan niet in gewijzigde vorm, mogelijk is. Er is enkel nog maar sprake van overleg. Middels deze nieuwsbrief wil CNV Vakmensen u informeren over de stand van zaken. Indien partijen in de toekomst tot een onderhandelingsresultaat komen, zal CNV Vakmensen het onderhandelings-resultaat ter stemming aan de leden voorleggen. Het laatste woord is dus aan de leden. De inzet van CNV Vakmensen is gericht op verlenging van het sociaal plan. In een periode, dat Heijmans in onrustig vaarwater zit, acht CNV Vakmensen een deugdelijk vangnet van belang.

Verlenging zal mogelijk leiden tot enkele aanpassingen.
De verlenging van het sociaal plan zal mogelijk leiden tot enkele aanpassingen. Er wordt over gesproken om het nieuwe sociaal plan uitdrukkelijk ook op de medewerkers, vallende onder de cao Hoveniers van toepassing te doen zijn. Bij baanverlies als gevolg van reorganisatie vallen de Hoveniers-medewerkers niet tussen wal en het schip. Ook zij kunnen dus terugvallen op het sociaal plan. Zij kunnen dan aanspraak maken op een goede schadevergoeding en een deugdelijke werk-naar-werkregeling.

Een stevige discussie wordt gevoerd over de richtleeftijd van het pensioen. Vakorganisaties willen in zijn algemeenheid af van aftopping van vergoedingen. Steeds meer hamert de politiek op maximering van schadevergoedingen en dreigt zij de sociale zekerheid steeds verder af te breken, zonder daarvoor werkgelegenheid in de plaats te creëren. Vakorganisaties zien steeds meer mensen (van alle leeftijden) buiten de boot vallen. CNV Vakmensen maakt zich ernstig zorgen over de politieke agenda. CNV vindt, dat de discussie niet zozeer moet gaan om maximering en bezuinigen, als wel om het bieden van financiële rust en het leiden van mensen van werk naar werk. In het gesprek over het eventueel doorvoeren van wijzigingen is het uitgangspunt, dat de aangebrachte wijzigingen (zoveel mogelijk) kostenneutraal zijn. Heijmans en vakorganisaties bezien op dit moment verschillende mogelijkheden: 

  • Geen verlenging van het sociaal plan overeenkomen.  Per divisie sociale plannen afspreken op het moment, dat een reorganisatie gaat spelen.
  • Een ongewijzigde verlenging van het sociaal plan, waarbij nog eens goed gekeken zou moeten worden naar de gevolgen voor de medewerkers vallende onder de cao Hoveniers.
  • De richtleeftijd van het pensioen doen vervallen. De financiële regeling doorberekenen tot 65-jarige danwel AOW-gerechtigde leeftijd. De zogenoemde C-factor in de werk-naar-werkregeling en de snelwegregeling zou dan verlaagd moeten worden.

CNV Vakmensen geeft de voorkeur aan het doen vervallen van de richtleeftijd van het pensioen. Met een doorberekening van de vergoeding tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zal voor alle betrokken werknemers leiden tot een (beperkte) verlaging van de zogenaamde C-factor in de werk naar werkregeling en de snelwegregeling. Daar staat tegenover, dat de compensatie voor ouderen verbeterd wordt. Hun vergoeding wordt immers niet meer afgetopt op de richtleeftijd van het pensioen. Kortom: voor alle medewerkers blijft er een goede financiële regeling over. Ouderen ondervinden geen financieel nadeel van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Het laatste woord is aan de leden.
Het onderhandelingsresultaat leggen wij aan onze leden ter goedkeuring voor. Bij voldoende belangstelling lichten wij het sociaal plan in ledenbijeenkomsten graag toe. Ledenbijeenkomst zullen plaatsvinden in de omgeving van: Rosmalen, Amersfoort en Drachten. Graag vernemen wij of u ook van plan bent naar een ledenbijeenkomst te komen en zo ja op welke locatie. Bij onvoldoende reacties zullen wij een eventueel onderhandelingsresultaat schriftelijk ter goedkeuring aan u voorleggen. Wij sturen het stemformulier aan u toe, per e-mail of per brief kunt u dan stemmen. In dat geval mist u de mondelinge toelichting. U kunt uw voorkeur van stemmen (ledenbijeenkomst of schriftelijk stemmen) aan mij kenbaar maken per e-mail: r.heins@cnvvakmensen.nl

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op datzelfde e-mailadres terecht.

Tot zover.

Robbim Heins, Bestuurder

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid