Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Inhoudelijke verdieping nieuwe cao Bouwnijverheid

De cao-partijen in de bouwnijverheid hebben op 3 november opnieuw informeel gesproken over hun plannen om te komen tot een nieuwe toekomstbestendige cao.

Tijdens de bespreking heeft inhoudelijke discussie plaatsgevonden op een aantal inhoudelijke thema’s. Concreet gaat het daarbij onder andere om loopbaan en ontwikkeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid (waaronder seniorendagen), naleving cao, de aanpak van schijnconstructies, bedrijfstak eigen regelingen en arbeidstijden. Helder is dat de cao-partijen over een aantal onderwerpen nog lijnrecht tegenover elkaar staan.

Loopbaan, ontwikkeling en leeftijdsbewust personeelsbeleid

CNV Vakmensen vindt het een must dat investering in vakmanschap plaatsvindt. De bond wil dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor en zeggenschap krijgen over hun duurzame inzetbaarheid. Investeren in vakmanschap en je loopbaan is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Investeren in vakmanschap versterkt de positie van werknemers op de arbeidsmarkt. CNV Vakmensen steekt in op het scheppen van een individueel en persoonlijk budget van waaruit, naast gelden uit de bedrijfstak kosten voor opleidingen kunnen worden vergoed.

Handhaving en naleving

CNV Vakmensen wil ook extra maatregelen en bepalingen in de cao om naleving van de cao effectiever te kunnen afdwingen. De bond wil in de bedrijfstak oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Partijen hebben besproken welke juridische mogelijkheden er zijn handhaving en naleving te verbeteren. De invoering van een bouw- identiteitspas is wat de bond betreft een belangrijke stap. Over aanvullende afspraken op de wet ketenaansprakelijkheid verschillen de partijen fors van mening.

Arbeidstijden

Werkgevers willen meer flexibiliteit op arbeidstijden op bedrijfsniveau. Werkgevers willen zelf met hun werknemers afspraken kunnen maken over de arbeidstijden. CNV Vakmensen herkent en erkent de behoefte aan maatwerk op decentraal niveau. De bond heeft echter zorg over de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer in de sector en de mate van zeggenschap van de individuele medewerker. Een aanzienlijke meerderheid van de deelnemers aan ons onderzoek geeft aan niet in onderling overleg tot afspraken met de werkgever te kunnen komen die ook tegemoet komen aan de wensen van de medewerker. Een gezonde basis tussen werk en privé is wat ons betreft noodzakelijk. Ten allen tijde zal er gekeken moeten worden naar de voorspelbaarheid van de werktijden.

Bedrijfstakeigen regelingen

CNV Vakmensen wil het gebruik en de effectiviteit van bedrijfstak eigen regelingen beoordelen. Zeker ook van vanuit de vraag wat op lange termijn financieel nog haalbaar is.  Niet primair vanuit de gedachte alle collectiviteit te beëindigen zoals gewenst door werkgevers.

Vervolg

CNV Vakmensen zet in op een toekomstbestendige concurrerende cao die eerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bevordert, zorgt voor meer individuele keuzevrijheid voor de medewerker en een goede balans tussen werk en privé bevordert. De komende weken zullen een aantal thema’s verder worden uitgewerkt. Cao partijen praten op 4 december a.s. verder.  

Enquête 

De mogelijkheid staat nog steeds open om uw persoonlijke input te geven op verschillende onderwerpen van het cao overleg. Vul daarom de online enquete in. Dit kost slechts een paar minuten van uw tijd.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid