Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao Bouw: hier staat CNV Vakmensen voor!

CNV Vakmensen staat voor een moderne toekomstbestendige cao. Het proces tussen cao partijen om tot een nieuwe cao te komen verloopt tot op heden moeizaam. De afgelopen weken is wel getwijfeld aan de ambitie van alle cao partijen. Wil iedereen wel echt tot een nieuwe cao komen, dat was de grote vraag. Afgelopen vrijdag hebben zowel vakbonden als werkgevers de ambitie uitgesproken tot een nieuwe cao te willen komen: “de prijs voor een cao loze periode is te hoog”. Een goede nieuwe cao helpt rust terug te brengen in de sector. Dat is belangrijk nu het langzaam weer wat beter gaat worden. Ook is een nieuwe cao belangrijk om uitbuiting en schijnconstructies in de sector tegen te gaan en vormt de basis om malafide werkgevers in de toekomst te kunnen aanpakken.

Hier maken wij werk van

De doelstelling en inzet van CNV Vakmensen is om een rechtvaardige loonontwikkeling af te spreken waarbij we uitgaan van een totale loonruimte van 3%. Onderdeel van deze loonontwikkeling is een individueel scholingsbudget dat werknemers kunnen gebruiken voor bij- en omscholing en zo hun plek op de arbeidsmarkt te verstevigen. Daarnaast zet CNV Vakmensen in op het vergroten van de zeggenschap van werknemers op bedrijfsniveau. Samen met keiharde afspraken over de naleving van de cao moet dit de basis vormen voor toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de bouw. 

Loopbaan en ontwikkeling

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werknemers en werkgevers voortdurend investeren in vakmanschap. Investeren in vakmanschap en het bevorderen van participatie moet leiden tot een sterke arbeidsmarktpositie voor werknemers. Wij zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. Wij willen individuele keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Een individueel scholingsbudget is hiervoor van belang. Tegelijkertijd ziet CNV Vakmensen een belangrijke rol voor vakorganisaties (zoals Fundeon en Arbouw) weggelegd in de begeleiding en als aanspreekpunt voor medewerkers met vragen over hun loopbaan.

Ketenaansprakelijkheid: handhaving en naleving

De huidige cao-afspraken worden slecht nageleefd. Dit zien we bijvoorbeeld aan de wildgroei aan schijnconstructies, gedwongen zelfstandigen en werknemers uit binnen- en buitenland die niet volgens de cao worden beloond. Hierdoor worden alle werknemers benadeeld. Daarnaast leidt het tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. De nieuwe cao moet daarom op effectieve en slagvaardige manier kunnen worden nageleefd zodat deze onwenselijke praktijken worden tegengegaan. Ook eisen wij een bouw ID-pas waarmee legale medewerkers in de bouw zich kunnen identificeren. Tenslotte moeten en willen we goede en heldere afspraken maken over de ketenaansprakelijkheid.

Arbeidstijden

CNV Vakmensen heeft oog voor een aantal knelpunten op het gebied van arbeidstijden. Wij willen leegloop voorkomen en bedrijven de mogelijkheid geven in te spelen op veranderingen in het werkaanbod. Meer flexibiliteit op brancheniveau en ondernemingsniveau om te komen tot maatwerk is voor ons bespreekbaar. Onze absolute eis hierbij is wel dat de betrokken werknemers binnen een onderneming akkoord is met flexibilisering. Alleen de mensen op de werkvloer zelf kunnen bepalen of een verruiming van de arbeidstijden of maximale arbeidsduur wenselijk is. Deze wensen van werknemers kunnen verschillen: zo gaf 45 procent van onze leden aan minder te willen gaan werken en gaven 6 op de 10 leden aan graag de mogelijkheid te hebben roostervrije dagen te kunnen verkopen. Zo’n afspraken moeten kunnen bijdragen aan een gezonde werk/privé verhouding.

Loon, verlof en verzuim

In de cao staan bovenwettelijke regelingen over verlof en verzuim. Bijvoorbeeld de seniorendagen. Uit ons onderzoek blijkt dat onze leden deze dagen erg belangrijk vinden en deze willen behouden. Wij willen zoveel mogelijk bestaande rechten handhaven. CNV Vakmensen vindt het cruciaal dat mensen gezond hun pensioen halen. Dat betekent dat er ook mogelijkheden komen om minder te werken als dat gezonder is voor medewerkers. Hierin moet de juiste balans tussen financiële houdbaarheid van de afspraken en de gezondheid van medewerkers worden gevonden. CNV Vakmensen wil en kan niet ontkennen dat de huidige regeling aangaande seniorendagen in de huidige vorm op lange termijn niet houdbaar is. We hebben te veel werknemers verloren en kunnen de regeling in de huidige vorm niet meer betalen. We streven en zoeken naar een oplossing waarbij de oudere werknemers met een vooruitzicht op seniorendagen dit ook behouden en voor de overige medewerkers een goed en betaalbaar alternatief over blijft.

Wat werkgevers je niet vertellen

Werkgevers zetten massaal in om jullie te beïnvloeden over hun kernboodschap: 4% loon voor iedereen. Dat klinkt toch fantastisch? Wat werkgevers je niet vertellen dat je ook nog wat moet inleveren voor die 4%. Je moet afscheid nemen van ouderendagen, je toeslagen, etc. Per saldo leveren jij en je collega’s netto loon in en is je werkgever minder kwijt. Daar gaat het CNV dus niet mee akkoord. De komende weken willen wij ook met jou in gesprek. We zullen als bond weer te zien zijn op bouwplaatsen. Laat van je horen en geef je mening. Als werknemers worden we enorm uitgedaagd om tot goede afspraken te komen. Hoe sterker we staan, des te meer kunnen we samen afdwingen.

Waarom is een cao belangrijk voor jou?

1. Er is veel onrust in een sector die al zwaar onder druk staat
Nog nooit was de crisis zo heftig als de afgelopen jaren. Tienduizenden werknemers hebben hun baan en perspectief verloren. Bouwbedrijven in verschillende branches staan nog steeds zwaar onder druk en hebben een magere orderportefeuille. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft de afgelopen week gemeld dat de bouwsector de komende jaren gaat groeien en er de komende jaren vele duizenden banen bij gaan komen. Nieuwe cao-afspraken kunnen dit herstel ondersteunen en zo zorgen voor behoud van banen! 

2. Verdwijning van sociale infrastructuur
In de bouw hebben we tal van goede voorzieningen voor werkgevers en werknemers. De houdbaarheid van deze voorzieningen staat door het afnemen van het draagvlak (van 170.000 naar 100.000 werknemers) van de cao sowieso al onder druk. Een lange periode zonder cao betekent ook geen cao voor de bedrijfstak eigen regelingen (loopt tot en met 31 december 2015). Hiermee komen veel regelingen en voorzieningen onder druk te staan of vallen geheel weg.

3. Oneerlijke verschillen in loon en arbeidsvoorwaarden
Zonder cao zijn werkgevers bij het aannemen van nieuw personeel niet meer gehouden zijn aan het loon en andere arbeidsvoorwaarden zoals die in de cao voor de bouw zijn opgenomen. Per individu zullen afspraken worden gemaakt en je gaat in dat geval dus verschillen krijgen binnen een bedrijf, tussen bedrijven of regio’s.

4. Malafide bedrijven die hun gang kunnen gaan
Zonder cao is er geen manier om naleving van afspraken af te dwingen. Bedrijven die het niet zo nauw nemen met het de afspraken, krijgen dan vrij baan. Oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, illegale werknemers en schijnconstructies zullen nog meer plaatsvinden dan helaas nu al het geval is.

Blog Gijs Lokhorst


Lees ook

Word nu lid

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte


Word lid

Schrijf je collega('s) in!

Ontvang nu een BoomBoom bluetooth speaker als je voor 1 maart 3 collega's inschrijft als lid!

Maak je collega's lid

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan