Afbeelding Bouw & Infra
Alles over de cao Bouw & Infra
Samen bouwen aan de maat voor morgen

Stand van zaken functiewaardering en loongebouw

Cao-partijen hebben afgesproken om het huidige loon- en functiegebouw te vervangen. Dat is hard nodig, want sommige beschrijvingen uit de huidige functielijst (bouwplaats) en functiematrix (UTA) zijn al meer dan 30 jaar oud. Het project loopt nu al enige tijd. Hieronder lees je waar het ook al weer om gaat. En hoe ver we intussen zijn.

Nieuwe functiebeschrijvingen

De bedoeling is dat de huidige functielijst uit de cao (bouwfuncties) en de functieladders (UTA) vervangen gaan worden door één nieuw functiegebouw. Die klus wordt uitgevoerd door adviesbureau AWVN met behulp van de Orba-methode. Dat is een door vakbonden erkende methode van het beschrijven en waarderen van functies. Een werkgroep van cao-partijen begeleidt het proces. Een stuurgroep, bestaande uit onderhandelaars van cao-partijen, neemt de beslissingen. CNV Vakmensen is zowel in de werkgroep als in de stuurgroep vertegenwoordigd.

Er zijn inmiddels ruim 130 nieuwe functies beschreven (waarvan een deel ook met meerdere niveaus). Die vormen een afspiegeling van alle functies in de sector (omdat je onmogelijk alle functies van alle bedrijven in de sector kunt beschrijven: dat zou in de duizenden gaan lopen). Deze 130 functies worden daarom “referentiefuncties” genoemd.

Gecheckt bij bedrijven en werknemers

Deze nieuwe beschrijvingen (functies) gaan de basis vormen voor een nieuw functie- en loongebouw. Ze zijn gemaakt op basis van interviews met de mensen die de functies in de praktijk uitvoeren, hun leidinggevenden en met P&O-functionarissen. In de periode december 2014 tot en met maart 2015  hebben partijen deze beschrijvingen getoetst bij de achterbannen. Het ging er daarbij om of de beschrijvingen herkend worden door mensen uit de praktijk en om eventuele aanvullingen en wijzigingen. De resultaten zijn in  maart en april 2015 besproken en verwerkt in de werkgroep. 

Waarderen: De Orba-methode

Vanaf april 2015 zijn de nieuwe functies “gewaardeerd” met behulp van de Orba-methode. Dat is een weging van de zwaarte (mate van verantwoordelijkheid) van de functies in verhouding tot elkaar en tot andere functies in Nederland. Dat leverde een rangorde op van laag tot hoog. De rangorde begint bij functies als bouwplaatshelper en walsmachinist en eindigt bij functies als vastgoedontwikkelaar en directeur.

Functiefamilies en functieniveaus vormen het functiegebouw

Functies die tot dezelfde “soort” behoren (bijvoorbeeld alle betonfuncties, van ijzervlechter tot betonafwerker) komen in een functiefamilie (bijvoorbeeld: functiefamilie beton). En zo heb je bijvoorbeeld ook een functiefamilie "ondergrondse infra" waar zowel de boormeester als de lasser en de bronbemaler in zitten.

Functies die ongeveer even “zwaar” zijn komen in dezelfde functiegroep. Zo’n functiegroep geeft dus het niveau aan. Het functiegebouw is dus een “raster” van functiefamilies en functieniveaus. Dit nieuwe functiegebouw was begin van de zomer van 2016 klaar. 

De impactanalyse

Wat zijn de gevolgen als je het nieuwe functiegebouw zou gaan invoeren? Welke functies komen er straks hoger uit dan nu in de cao staat? En welke lager?  Hoeveel mensen hebben zo’n functie die hoger of lager uitkomt? Wat betekent dat dan voor de lonen van medewerkers?  En wat betekent het voor de loonsom van bedrijven?  Om dit soort zaken in beeld te krijgen is besloten tot een impactanalyse. Uitgangspunten voor deze impactanalyse waren het nieuwe functiegebouw, het huidige loongebouw en aantallen werknemers in functies zoals dat bij APG bekend is.

Gekeken is naar de gevolgen die verschuivingen in het nieuwe functiegebouw zouden hebben op het huidige loongebouw, op het moment van invoering (“dag 1”). Werknemers van wie de functie in het nieuwe functiegebouw hoger uitvalt zouden op “dag 1” immers meteen een hoger salaris moeten ontvangen. En voor werknemers met functies die in het nieuwe functiegebouw lager uitvallen is er van uit gegaan dat ze niet “teruggezet” worden, maar hun “oude” salaris behouden. Deze berekeningen zijn gemaakt in de loop van 2016 en begin 2017. Dit ging niet gemakkelijk omdat er een hele sector in beeld moest worden gebracht. Niet alle functieniveaus uit het huidige functiehuis zijn direct herleidbaar naar de niveaus van het nieuwe functiehuis. Ook bleken de gegevens van APG niet in alle gevallen éénduidig. Dat leidde er toe dat in de berekeningen met meerdere scenario’s gewerkt moest worden. De uitkomsten geven daarom uiteindelijk slechts een globale indruk.

Die globale indruk is dat de loonsom van de sector niet substantieel zal toenemen. Slechts een beperkt aantal werknemers zal op het moment van invoering meteen een hoger loon moeten gaan ontvangen. Het huidige loongebouw blijkt echter te knellen. De nieuwe functies en hun niveaus zijn niet goed in het huidige loongebouw te vatten. Er zal dus een nieuw loongebouw moeten worden ontworpen.

Naar een nieuw loongebouw

In april 2017 heeft de stuurgroep van cao-partijen daarom aan AWVN en werkgroep de opdracht gegeven om ook een nieuw loongebouw te ontwerpen. Daarbij zullen de volgende stappen worden genomen:

  1. De werkgroep inventariseert de mogelijke uitgangspunten en grondslagen voor het nieuwe loongebouw. De AWVN inventariseert de verschillende type loongebouwen én geeft de voor- en nadelen. Cao-partijen maken hieruit keuzes voor het nieuwe loongebouw in de Bouw & Infra.
  2. Op basis van deze keuzes en in samenwerking met Cao-partijen ontwikkelt AWVN een concept loongebouw en geeft inzicht in de mogelijke effecten.
  3. Cao-partijen zullen dit concept-loongebouw te toetsen aan de praktijk. Er zullen representatieve steekproeven worden gedaan en er wordt bekeken of er alternatieve scenario’s nodig zijn.

In april 2018 zijn de eerste scenario’s van een loongebouw gemaakt, maar die bleken nog teveel gebaseerd op de “papieren werkelijkheid”: van het Cao-boekje. De werkgroep heeft daarop besloten tot een “praktijktoets” die in najaar 2018 is uitgevoerd bij 51 bedrijven. Daarin is bekeken waar de huidige functies terecht komen in het nieuwe functiegebouw. Vervolgens is gekeken wat er op dit moment voor de huidige functies betaald wordt. Je krijgt dan een beeld welke huidige lonen bij de nieuwe functies passen.  In het voorjaar van 2019 worden de uitkomsten van deze praktijktoets toegepast in de scenario’s voor een nieuw loongebouw. Dan wordt duidelijk welk scenario het beste aansluit bij de wensen van Cao-partijen.

De bedoeling is dat cao-partijen vóór eind november 2019 een besluit nemen over het nieuwe functie- en loongebouw zodat implementatie in 2020 plaats kan gaan vinden. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting