Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) - Nieuws

Eerste onderhandeling nieuwe cao Bikudak

De onderhandelingen voor een nieuwe cao BiKuDak zijn gestart. CNV Vakmensen en FNV onderhandelen namens jullie, met VEBIDAK, de werkgeversvereniging. Uit de cao enquête zijn voorstellen naar voren gekomen, uitgewisseld en toegelicht. Belangrijk thema voor alle partijen is het probleem van langer doorwerken. Het voorstel van de werkgevers is nog lang niet goed uitgewerkt en daar zijn kritische vragen over gesteld.

CNV Vakmensen en FNV willen, met de werkgevers, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd te laten halen.  Daar wordt een onafhankelijk bureau bij betrokken. Insteek van het onderzoek is haalbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid (voor jong en oud) van een mogelijke regeling. De uitkomsten van dit onderzoek is niet bindend maar adviserend en het mag niet vertragend werken voor de nieuwe cao.

Alle voorstellen en verschillen hieronder op een rij:

Cao thema's:

 • Looptijd cao
  Ons voorstel: 1 jaar
  Voorstel Vebidak (wergever): 2 jaar

 • Loonruimte
  3,5 % 1 jan 2018
  2% 1 juli 2018
  1,5% 1 juli 2019

  Inloopschalen van jongeren verhogen voor:
  • nieuwe instromers(zonder ervaring in de sector
  • voor jeugdigen zonder vakdiploma
  • voor jeugdigen met vakdiploma
   • Salarissprong van niveau 1 naar niveau 2 moet gereduceerd worden.
   • Bovenstaande is door werkgever niet nader uitgewerkt.
 • Vergoedingen
  • Vervoermiddelenvergoeding voor de fiets afschaffen.
  • De vergoeding voor gebruik eigen auto terugbrengen naar €0,19 per kilometer.
  • Vergoeding voor schadevrij rijden afschaffen.

 • Eerder stoppen met werken
  • Naar de politiek voor ruimte
  • Toekomst bestendig maken van seniorendagen
  • Creëren van 4 daagse werk week  80% werken
  • 100% loon
  • 100 % pensioenopbouw en de koopdagen komen voor rekening werkgever.
  • Nieuw voorstel: 5 jaar in dienst bij sector voor maximaal gebruik seniorendagen. Huidige cao tekst 5 jaar in dienst bij huidige werkgever.
  • Leeftijd ingang seniorendagen moet los van toekomstige AOW-leeftijd verhogingen staan. Huidige cao tekst; leeftijd ingang seniorendagen groeit mee met verhoging van de AOW-leeftijd.
  • In het kader van duurzame inzetbaarheid worden er concrete afspraken gemaakt over invoering van een faciliteit tot uittreding vanaf een nader te bepalen leeftijd vóór het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd. Deze faciliteit zal open staan voor werknemers voor een nader te bepalen geboortejaar en met een dienstverband  vanaf een nader te bepalen duur in deze branche. Om zo`n faciliteit te bekostigen worden afspraken gemaakt over;
   • flexibilisering
   • inzet van roostervrije dagen
   • Dit geeft nog geen sluitende financiering. Werkgevers verklaren zich op voorhand bereid tot een substantiële bijdrage van hun kant.

 • Duurzame inzetbaarheid
  • Een omscholingsbudget van €1000,- pp voor omscholing buiten de bedrijfstak. De werknemer dient minimaal 10 jaar in de bedrijfstak werkzaam te zijn
  • Pago’s invoeren en kosten voor werkgever.

 • Uitzendarbeid
  • Payroll constructies verbieden in de Bikudak cao
  • Inlenersbeloning minimaal gelijk aan CAO loon. Daar horen ook de extra vakantie en seniorendagen bij
  • Werkgever bevestigt uitzendkracht dat hij de inlenersbeloning zal betalen
  • Uitzendkracht die een jaar in dienst is van inlener heeft recht op onbepaalde tijd contract bij deze werkgever. Eerdere periodes binnen een tijdsbestek van 3 jaar tellen hierin mee.

 • Zelfstandigen zonder personeel
  • Zzp’ers moeten een redelijk inkomen kunnen verdienen met hun werkzaamheden; waarmee zij zich ook kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, pensioen en beroepsaansprakelijkheid
  • Zzp’ers inhuren tegen minimum tarief van €40,- per uur (excl. BTW)
  • Zzp’ers die ingehuurd worden moeten minimaal BBL 3 diploma hebben. Hiermee wordt de kwaliteit gewaarborgd.

 • Flexregeling
  Een nieuwe flexregeling is bespreekbaar, mits
  • Externe flex terugdringen, over 3 jaar 70% van werknemers in vaste dienst
  • Reisuren worden volgens het geldend garantieloon betaald voor de bestuurder vanaf eerste minuut per dag. Meerijder vanaf eerste uur per dag
  • Overuren worden met overurentoeslag uitbetaald
  • Werknemers mogen 11,5 uur van huis zijn
  • Aan werknemers boven de 55 jaar en 9 maanden kan geen verplicht overwerk worden opgedragen in het kader van een flex-regeling
  • Flexregeling cao 2015-2017 komt niet terug
  • Werknemer kan 5 zaterdagen en/ of zondagen per jaar worden ingepland
  • Deze dagen worden behandeld als verschoven arbeid, maar zonder toeslag en op basis van uitkering in uren.

 • Vakbondscontributie
  • Eenmaal per jaar vergoeding van €75,- netto voor vakbondscontributie, bij overlegging van bewijs.

 • Reisurenvergoeding
  • Reisuren worden volgens het geldend garantieloon betaald voor de
   • bestuurder vanaf eerste minuut per dag
   • meerijder vanaf eerste uur per dag.
  • Reisuren worden volgens het geldend garantieloon betaald voor de
   • bestuurder vanaf eerste halfuur per dag.
   • meerijder vanaf eerste uur per dag. 

 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Werkgever heeft de plicht om bij melding van onveilige steigers, dit direct op te pakken/verhelpen.
  • Dakbedekkingsmateriaal terug te brengen naar 25 kilo en maximaal 5 meter lang.
  • Werknemers wordt advies gevraagd bij het aanschaffen en verplichtstellen van bijv. hulpmiddelen.
  • Herstel- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in aanwezigheid van een tweede persoon.
  • Leermeesters moeten meer tijd krijgen voor het begeleiden van leerlingen.
  • Bij nieuwbouw moeten de steigers blijven staan totdat de dakdekker zijn werk af heeft.
  • Meer controle bij werken bij hitte en gladheid.
 • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Het eerste ziekte jaar 100% uitbetaald en in het tweede jaar 70%.
  • Eén wachtdag vanaf de tweede ziekmelding. Werknemer kan hiervoor een roostervrije dag of opname uren inleveren.
  • In ruil daarvoor wordt het eerste ziekte jaar 100% uitbetaald en in het tweede jaar 70%
 • Rouwverlof
  • Het verhogen van het rouwverlof van 10 naar 15 aaneengesloten dagen direct na het overlijden.
  • Werkgever kan ook de verletkosten van déze dagen declareren bij Sociaal Fonds BIKUDAK.

 • Bereikbaarheidsdiensten
  • Vergoeding per dag voor een bereikbaarheidsdienst:
   • ma t/m vrij €16
   • zat €20,-
   • Zo €30,-

   De gewerkte uren bij oproep worden zoals nu betaald incl toeslag.

 • Uitbreiding functiegroepen
  • Functienaam servicemonteur opnemen in de cao bij groep 4 van de functielijst.
  • Het aanmaken van een nieuwe functiegroep 6 voor de functie “supervoorman”. Het betreft een nieuwe functiebenaming voor de voormannen met excellente kwaliteiten met een dito salaris.
  • Bovenstaande is niet verder uitgewerkt door werkgevers.
 • UTA
  • Het UTA personeel gefaseerd volledig onderbrengen onder de cao.
 • Vakbondsfaciliteiten
  • Vakbonden moeten direct in contact kunnen treden met de weknemers op bouwwerken en kantoren.


We houden je op de hoogte, de 2e onderhandelingsdatum is al snel! Heb je nog vragen, mail die dan naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid