Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

weinig nieuws over cao beroepsgoederenvervoer

Na 3 onderhandelingsronden is er weinig nieuws. Er is veel aan de orde geweest en we hebben iets meer beeld gekregen waar we het over eens en oneens zijn met de werkgevers. Hele concrete afspraken zijn er niet gemaakt. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk maar ook lastig gespreksonderwerp.

Een paar onderwerpen waarover gesproken is kun je hieronder lezen maar ga vooral ook naar Je Achterban om daar alles te lezen en erover te discusseren!

Lonen
Doel van vakbonden is om het basisloon te verhogen. In het loongebouw zitten nog wat onevenwichtigheden uit het verleden. TLN stelt een nieuw loongebouw voor waarbij er tussen de loontreden telkens 4% verschil is. Dit moet je zien als een systeemwijziging waarbij je er niet in loon op achteruit gaat. CNV Vakmensen wil graag een hoger basissalaris maar ziet niets in extra treden op het beloningsgebouw. Voor nieuwe werknemers duurt het langer voordat zij aan hun max komen en wordt het verschil in loonkosten tussen werknemers aan het begin en het eind van hun schaal alleen maar groter.

Persoonlijk opleidingsbudget
Hierbij gaat het niet om de wettelijk verplichte opleidingen, zoals code 95. De wettelijk verplichte opleidingen worden vergoed op de manier zoals dat nu ook in de cao is opgenomen. Als je een opleiding volgt voor een ander beroep of een niet wettelijk verplichte opleiding kun je gebruik maken van dit budget. Het budget kan gevuld worden met de waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, extra verlofdagen op grond van leeftijd/dienstjaren. De vakantietoeslag mag wat vakbonden  betreft niet worden gebruikt voor het persoonlijk budget. Daarnaast heeft CNV Vakmensen voorgesteld dat werknemers die ontslagen worden recht hebben op een evenredig deel voor de code 95 opleidingen. In de praktijk komt dit neer op 1 dag per jaar. Dit geld moet op een aparte rekening gezet worden waar alleen jij over kan beschikken, maar dat wel gebruikt moet worden voor opleiding/training.

Opleidingen gericht op een ander beroep, zowel binnen als buiten de sector Transport & Logistiek moeten vanuit SOOB betaald worden.

Duurzame inzetbaarheid
Hierbij hebben we voorgesteld om de verschillen tussen de KNV en TLN cao op te nemen voor zover die beter zijn voor de werknemer. Denk dan onder andere aan de ontzie maatregelen voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, geen verplichting tot overwerk, geen verplichting tot nachtarbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.

cao Soob:
CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de SOOB cao voor een nader te bepalen termijn ongewijzigd te verlengen maar daar wel doelstellingen aan te koppelen, zoals:
1. De oprichting van een paritair aangestuurd controleorgaan op naleving van de cao's in de sector
2. Op individueel niveau de mogelijkheid tot subsidiering van cursussen en opleidingen die de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt verbetert.
3. Op individueel niveau de mogelijkheid tot het verkrijgen van ondersteuning in loopbaankeuzes, zowel binnen als buiten de sector

Voor de punten 2 en 3 blijkt steun te zijn bij de werkgevers en andere vakbonden. Uiteraard moet dit eerst nog op papier toevertrouwd worden. TLN ziet geen heil in het paritaire controle orgaan op naleving van de cao’s. Zij zien hier een rol in voor het door hen opgerichte keurmerk.

Op dit moment lijken we het eens te zijn over:

  • FUWA, we gaan de meest actuele methodiek voor de functiewaardering (2005) toepassen;
  • onderzoek, zoals door CNV Vakmensen voorgesteld, om de geluidsoverlast van koelwagens te verminderen en het bevorderen van een goede nachtrust, waarbij het geluidsniveau op de slaapplaats niet meer is dan 35 db(A). STL gaat het onderzoek uitvoeren;
  • overgangsmaatregel voor de 18 ATV dagen uit de KNV cao (de inhoud moet nog verder besproken en uitgewerkt worden). Een overgangsregeling betekent niet dat we de 18 atv dagen gedeeltelijk of geheel weggeven!
  • Gedeeltelijke vernieuwing in de uitvoering SOOB cao op het gebied van werknemersfaciliteiten in opleiding en ontwikkeling.

Je ziet het we zijn er nog lang niet. Op 21 december is de volgende onderhandelingsronde.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid