Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Voortaan één cao in het Beroepsgoederenvervoer?

In de nacht van 22 op 23 april is CNV Vakmensen 2 onderhandelingsresultaten overeengekomen met de werkgevers in de Transport en Logistiek. Het gaat om de nieuwe cao beroepsgoederenvervoer (TLN) en de overgang van de cao Goederenvervoer (KNV) in de cao beroepsgoederenvervoer.

Terugblik

De onderhandelingen voor de cao’s TLN en KNV over de periode 2014- 2016 waren niet gemakkelijk. Er is stevig onderhandeld maar uiteindelijk leidde dat niet tot overeenstemming. Werkgevers presenteerden in december 2014 een eindbod. In dit eindbod stond dat cao-partijen het jaar 2015 zouden gebruiken om te zien hoe we tot één toekomstbestendige en vernieuwende cao voor de hele sector konden komen. De meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het eindbod. Daarom is CNV Vakmensen dit traject ingegaan.

Vaststellen eigen visie en mandaat

Het gehele jaar 2015 en ook een gedeelte van 2016 heeft CNV Vakmensen met haar leden, de collega’s in de sector en met werkgevers en collega vakbonden nagedacht waaraan een toekomstbestendige en vernieuwende cao aan zou moeten voldoen. De werkgevers zagen geen ruimte meer voor een eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor een 40-tal ‘Koninklijke’ bedrijven, de zogenaamde KNV-cao. Door middel van werksessies, discussies in zaaltjes in het land en op onze digitale community Je Achterban hebben wij in 2016 een arbeidsvoorwaardennotitie opgesteld. In deze notitie staat hoe wij CNV-ers denken over arbeidsvoorwaardelijke thema’s en staan concrete cao-vernieuwingsvoorstellen. 

Kort gezegd was de insteek van CNV Vakmensen:
  • Eén (ver)nieuwe(nde) cao voor de gehele sector;
  • De rechten van oud KNV’ers moeten worden gerespecteerd;
  • Er moet een goede loonimpuls komen voor de werknemers.

Onderhandelen voor de cao 2017-2019

Het CNV heeft gedurende het cao overleg dat bestond uit 8 onderhandelingsronden de werkgevers diverse malen meegenomen in het CNV verhaal. Een verhaal waar meer regie komt te liggen bij werknemers en waar iedereen meedoet. Na iedere onderhandelingsronde hebben wij de leden geïnformeerd over de voortgang. Zoals je hebt kunnen lezen op Je Achterban werd de vernieuwingsagenda maar mondjesmaat concreet gemaakt. Tijdens de onderhandelingen bleek dat van echte vernieuwingen geen sprake was. Toch werden er wel vorderingen gemaakt.

Eindbod

In de nacht van 7 op 8 maart 2017 presenteerden de werkgevers een eindbod. Dit eindbod was desastreus voor veel werknemers in de sector. Zo werd de overurentoeslag op termijn gehalveerd, raak je de extra vakantiedagen vanwege je leeftijd en/of dienstjaren kwijt, vervielen vrijstellingen voor nachtarbeid en overwerk voor oudere werknemers (KNV) en verviel het recht op 18 extra ATV dagen (KNV).

Stemming & Ultimatum

Leden van het CNV hadden de gehele maand april de tijd om zich uit te spreken over het eindbod. Ondertussen groeide de onrust onder werknemers in dienst bij KNV-bedrijven. Deze werknemers zijn op 1 april bijeengekomen en hebben met 700(!) man het eindbod bijna unaniem verworpen en zich uitgesproken voor het stellen van een ultimatum. Voor het geval werkgevers niet in zouden gaan op het ultimatum, dat op 25 april afliep, werden ook stevige acties voorbereid om het ultimatum kracht bij te zetten.

Door de knieën

De actiedruk onder de KNV-populatie maar ook de onvrede die werd geuit door de TLN-populatie maakte dat werkgevers aan de onderhandelingsdelegatie van het CNV hebben gevraagd of we op zaterdag 22 april weer in overleg wilden gaan. Conclusie van dit overleg was dat de werkgevers een fors aantal verslechteringen van tafel wilde halen. Zo blijft de toeslag op overwerk ongemoeid (blijft 130%), houden (KNV) werknemers die daar al recht op hadden hun 18 extra ATV dagen, kunnen alle medewerkers vanaf 55 jaar niet meer verplicht worden tot het verrichten van overwerk, nachtarbeid en/of ploegendienst. Ook de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstverband blijven ongemoeid. 

Veel punten uit het ultimatum dat door KNV collega’s was opgesteld werden hiermee ingewilligd. Dit maakte dat het gezamenlijke actiecomité KNV heeft besloten het ultimatum in te trekken.

Waardering van de resultaten

De Bedrijfstakgroep Vervoer & Logistiek, het hoogste ledenparlement van actieve CNV-leden werkzaam in de Transport & Logistiek, is van mening dat in de onderhandelingsresultaten een aantal goede afspraken zijn overeengekomen. Het is een goede zaak dat een aantal verslechteringen voor alle werknemers van tafel zijn gegaan. Zoals dat gaat met onderhandelen zijn er ook een aantal afspraken die minder positief of niet positief genoeg uitpakken. Ook zijn de door ons gewenste vernieuwingen onvoldoende gerealiseerd. De Bedrijfstakgroep is van mening dat, wanneer alle afspraken op de weegschaal worden gelegd, de weging van de onderhandelingsresultaten positief uitpakt. De CNV onderhandelingsdelegatie is van mening dat het maximale uit de onderhandelingen is gehaald. Daarom wil de Bedrijfstakgroep dat deze onderhandelingsresultaten met een positieve grondhouding ter stemming aan de leden en werknemers in de sector worden voorgelegd.

KNV-bijeenkomst 6 mei

Op 6 mei zijn vele KNV-collega’s bijeengekomen om een toelichting te krijgen van de onderhandelaars en delegatieleden. Gedurende deze bijeenkomst is het meerderdeel van de aanwezige CNV-leden akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. KNV-ers die hun stem nog niet hebben uitgebracht kunnen dat alsnog doen (zie ‘meer informatie en het laatste woord’).

Meer informatie en het laatste woord

De komende periode zal CNV Vakmensen op onze online community Je Achterban meer uitleg geven over de onderdelen van het onderhandelingsresultaat. Daar staat ook het complete onderhandelingsresultaat met per punt commentaar van de onderhandelingsdelegatie. Bij deze nieuwsbrief tref je ook loonberekeningen aan.

Heb je vragen? Stel die dan via Je Achterban. Onze onderhandelaars geven je antwoord. Heb je samen met een aantal collega’s de behoefte aan een bijeenkomst bij jou in de buurt of op het bedrijf meld je dan bij ondergetekende. Wij zijn hiertoe bereid wanneer er minimaal 15 personen aanwezig zijn.

Uiteraard hebben de leden, waarop de cao van toepassing is, het laatste woord. Breng je stem uit vóór 12 juni 2017 via Je Achterban!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de Bedrijfstakgroep Vervoer & Logistiek en de CNV Onderhandelingsdelegatie
Tjitze van Rijssel & Tjeerd Orie

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid