Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Onderhandelingsresultaat TLN & KNV

Onder (actie)druk wordt alles vloeibaar. Op 1 april hebben zo’n 700 KNV’ers het eindbod van de werkgevers verworpen en een ultimatum opgesteld. Dit ultimatum loopt op 25 april 2017 af. Gisteravond is overleg geweest tussen cao partijen dat geleid heeft tot nieuwe resultaten

Dit gesprek bleek een vruchtbaar overleg te worden. Het ultimatum was opgesteld met als doel de verslechteringen voor KNV’ers van tafel te halen. De wens van TLN om te komen tot één cao voor werknemers uit de cao Beroepsgoederenvervoer(TLN) en werknemers uit de cao Goederenvervoer (KNV) blijft groot. Dit maakt dat naast het inwilligen van punten uit het ultimatum ook gezocht is naar verbeteringen voor de werknemers vallend onder de TLN-cao.

Resultaat: de ergste pijnpunten zijn er uit

Door de actiedruk, die de laatste weken is gegroeid onder de werknemers, bleek het mandaat van de werkgeversorganisaties groter te zijn geworden. Het eindbod zoals dit op 8 maart is gedaan is fors verbeterd. Hieronder puntsgewijs verbeteringen t.o.v. het eerder ontvangen eindbod

 • De chauffeurstoeslag komt te vervallen;
 • de versobering op overuren is van tafel. Alle overuren blijven tegen 130% worden vergoed;
 • KNV-werknemers die op 31 december 2016 recht hadden op 18 ATV dagen blijven deze behouden;
 • Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen niet langer worden verplicht tot het uitvoeren van overwerk, nachtarbeid of ploegendienst. Eerder gemaakte afspraken blijven in stand;
 • De zinnen “mits de bedrijfsvoering dit toelaat” worden vervangen door “in onderling overleg”;
 • Voor werknemers die met hun werkgever de garantie-afspraak maken op jaarbasis niet meer dan 2600, 2860 of 3120 uur te werken blijft de wekelijkse 40-uur garantie bestaan tenzij de werknemer anders verzoekt;
 • De extra vakantiedagen afhankelijk van aantal dienstjaren en/of leeftijd (maximaal 5) blijven in stand. Deze dagen komen in het Persoonlijk Keuze Budget (PKB);
 • In het persoonlijk Keuze Budget worden ook 2 bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen;
 • De nachttoeslag wordt 19% over alle gewerkte uren tussen 21.00 uur en 05.00 uur. Deze toeslag geldt dus ook voor de in het weekend gewerkte uren en komt naast een eventuele overuurtoeslag;
 • Als je zorgverlof opneemt zal de pensioenopbouw gewoon doorgaan;
 • Het afbouwen van de persoonlijke toeslag geldt niet voor werknemers van 55 jaar en ouder;
 • Toeslagen worden opgenomen in het uit te betalen loon over de vakantiedagen.

Niet alles is gerealiseerd

Deze punten uit het ultimatum zijn niet gerealiseerd of niet verwijderd uit het resultaat:
 • Werknemers die vallen onder een oud-KNV bedrijf krijgen een korting op de cao lonen van 0,75%. Hierbij blijft het recht op de 18 ATV dagen behouden voor mensen die dit recht op 31 december 2016 al hadden;
 • De charterbepaling uit de KNV cao komt niet in de nieuwe cao te staan;
 • Geen extra halve trede er bij in de loonschalen A, B en C.

Van eindbod naar onderhandelingsresultaat

Zaterdagavond heeft de onderhandelingsdelegatie het pakket besproken met het KNV actiecomité. Het KNV actiecomité vindt dat dit pakket omgezet kan worden in een onderhandelingsresultaat dat aan de KNV-leden wordt voorgelegd. De CNV onderhandelingsdelegatie is van mening dat dit nieuwe pakket ook als onderhandelingsresultaat aan de TLN-leden moet worden voorgelegd.

Zowel het ultimatum als het eerder ontvangen eindbod zijn hiermee komen te vervallen. Beide groepen werknemers bepalen of de nieuwe resultaten voldoende zijn om in te laten gaan in een nieuwe cao. 

De volledige onderhandelingsresultaten met alle afspraken tref je aan in de bijlagen. We vernemen graag op jeachterban.nl je reactie op deze nieuwe ontwikkelingen. 

CNV Vakmensen zal de nieuwe resultaten nog nader toelichten en verduidelijken. De onderhandelingsdelegatie bespreekt met de bedrijfstakgroep Vervoer & Logistiek op welke wijze we dit gaan doen en hoe deze nieuwe onderhandelingsresultaten (KNV en TLN) voor de cao aan de leden wordt voorgelegd. Hierover ontvangen jullie spoedig nadere informatie. 

Mede namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

met vriendelijke groet,

 

Tjitze van Rijssel & Tjeerd Orie
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid