Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

DHL Logistics, onderhandelingen in de startblokken

De looptijd van de huidige cao loopt op 31 maart aanstaande al weer af. Met de nieuwe onderhandelingen in het vooruitzicht is het tijd om deze afspraken te evalueren en af te stemmen wat wij belangrijk vinden voor de nieuwe cao.

In deze nieuwsbrief, van de CNV Vakmensen-onderhandelingsdelegatie, lees je daar meer over.

Nieuwe afspraken
Op het gebied van ‘vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’, vergroting van de ‘interne mobiliteit’ en het werken op ‘wisselende arbeidstijden’ zijn in de huidige cao afspraken gemaakt. Op een aantal punten moeten die nog verder uitgekristalliseerd of uitgewerkt worden. Zo is de gemaakte afspraak waar iedereen verplicht zou worden om één keer in de vijf jaar een verplichte stage te lopen nog niet volledig uitgerold. Jullie werkgever geeft aan dat de collega’s die een interne stage lopen, dit op eigen initiatief doen. Van een verplichting is dus geen sprake. De faciliteit waar iedere werknemer één maal in de vijf jaar recht heeft op een loopbaancoach is uitgerold. Werknemers die zich willen bezinnen op hun loopbaan worden hierin nu gefaciliteerd door DHL. Het DI&V budget, dat werknemers naar eigen inzicht kunnen aanspreken om te investeren in hun duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is ook ingevoerd. Werkgever geeft aan dat de bestedingsgrond van dit budget wel regelmatig tot discussie leidt. Hierover wil zij met ons bij de komende onderhandelingen van de cao over in gesprek. CNV Vakmensen hoort graag jullie bevindingen!

Studie ploegendienst en arbeidsduur
Bij de totstandkoming van de laatste cao is afgesproken dat er een extern onderzoek zou komen met als doel betere afspraken overeen te komen voor werknemers die werken in ploegendienst. De afgelopen periode hebben er twee workshops plaatsgevonden waar werknemers voor uitgenodigd waren. Wij hopen dat het DHL nog lukt om op korte termijn een derde workshop te organiseren. Het bureau dat deze workshops en dit onderzoek heeft uitgevoerd zal medio februari zijn bevindingen communiceren aan werkgever en vakorganisaties. Op basis van deze uitkomsten zullen we bezien of we kunnen komen tot betere afspraken die aansluiten bij de wensen van de werknemers en de behoeften van werkgever.

Bij de totstandkoming van de laatste cao is ook afgesproken dat een werkgroep bestaande uit werkgever en vakbondsleden zich zouden buigen over de leesbaarheid van de cao tekst. Deze werkgroep zou medio 2017 komen met een advies aan werkgever en vakbonden hoe de cao leesbaarder gemaakt kon worden. Helaas is de werkgroep nog niet zo ver dat zij op korte termijn een advies kan geven. Ook de afgesproken kennispool, een pool waar mensen zich konden aanmelden op basis van specifieke werkervaring, is niet gerealiseerd. Werkgever gaf wel aan dat er verschillende programma’s lopen zoals ‘operation excellence’ en ‘my talent world’ waar nadrukkelijker aandacht is voor (het zichtbaarder maken van) kennis van medewerkers.

Voorstellen nieuwe cao
Jouw collega’s die deel uit maken van de CNV kadergroep hebben hun oren goed te luisteren gelegd in de organisatie. Op basis daarvan willen wij inzetten dat de gemaakte afspraken in 2015, zo nodig bijgesteld, de komende periode verder uitgevoerd worden. CNV Vakmensen ziet graag dat de cao verlengt wordt met aanpassingen op de volgende onderwerpen:

 • Loonparagraaf; we willen een goede loonsverhoging afspreken
 • Reiskostenvergoeding; we willen de vergoeding woon-werkverkeer verbeteren
 • Voorwaarden werken in ploegendienst; wij willen graag dat de situatie van ploegendienstwerknemer verbeterd zoals beschreven onder ‘studie ploegendienst en arbeidsduur’

  Daarnaast wensen we

 • een verlenging van het huidige sociaal plan af te spreken
 • de procesafspraak te herbevestigen voor wat betreft de (private) reparatie van de opbouw en duur van de versoberde werkloosheidswet uitkering

Graag horen wij of jullie deze inzet steunen. Missen jullie nog voorstellen of vinden jullie dat bepaalde afspraken in de cao gewijzigd moeten worden? Wij horen dat graag!

Op basis van ontvangen input zullen zal de CNV Bedrijfsledengroep/cao-commissie een voorstellenbrief vaststellen. Deze zal medio februari aan u verstuurd worden.

Overleggen
Wij hebben in de maanden februari/maart diverse overleggen gepland. Het eerste overleg staat gepland op vrijdag 17 februari. In dit eerste overleg zullen wij een terugkoppeling krijgen van de studie ploegendienst en arbeidsduur. Jullie collega’s Martien Drost (Global Forwarding), Hans van Rooijen (Supply Chain) en Leonie Hamans (Freight/Gerlach) en ondergetekende zullen in dit overleg de CNV onderhandelingsdelegatie vormen.

Mede namens de CNV Bedrijfsledengroep DHL Logistics*,
Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

* De CNV Bedrijfsledengroep DHL Logistics bestaat uit Hans van Rooijen (Supply Chain), Martien Drost (Global Forwarding), Jan Kappers (Global Forwarding), Paul de Heer (Freight), Angelique van Kessel (Freight) en Leonie Hamans (Gerlach).


P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio:
www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid