Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao UTi - Nieuws

Cao-akkoord bij UTi

Tijdens de ledenvergadering op 28 mei hebben de leden van CNV Vakmensen zich kritisch uitgelaten over het bereikte onderhandelingsresultaat. De opmerkingen hebben we op 6 juni besproken met UTi en dat heeft uiteindelijk geleid tot een principeakkoord.

Aanpassingen van het onderhandelingsresultaat
Door de leden zijn er vooral veel opmerkingen gemaakt over de “tekstuele” aanpassingen van de cao. Dit waren veelal geen gewone tekstuele aanpassingen, maar ook verslechteringen. Deze waren voor de leden onacceptabel. Deze punten hebben we besproken met de directie en dat heeft tot de volgende aanpassingen geleid:

Voorstel Uti: Artikel 10 lid 5 sub a en b komen te luiden als volgt:
a. voor overwerk verricht van maandag t/m donderdag tussen 7.00 en 24.00 uur en opvrijdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur bedraagt de toeslag 35 procent van het basisuurloon; De tekst wordt nu: a. voor overwerk verricht van maandag t/m donderdag tussen 7.00 en 23.00 uur…..

Voorstel Uti: Artikel 10.9 komt te luiden als volgt:
“Er zal geen overwerkvergoeding worden ….
De tekst wordt nu: “Er zal geen overwerktoeslag worden…..” De oude tekst dus. Wel zal de naam van het gehele hoofdstuk worden gewijzigd in Overwerk. Wat dan van toepassing is, in welke situatie, staat beschreven in de verschillende artikelen.

Voorstel Uti: Artikel 10 lid 6 komt te luiden als volgt: “Overwerk kan worden gecompenseerd door middel van tijd-voor-tijd, onder de voorwaarde dat de leidinggevende dit goedkeurt en voor zover het werk het toelaat. Tijd-voor-tijd kan enkel in de maand van de overuren worden opgenomen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is en de leidinggevende toestemming geeft om de tijd-voor-tijddagen in de maand daarna op te nemen. Tijd-voor-tijd wordt verrekend volgens de toeslagpercentages genoemd in lid
5 van dit artikel.”
Deze tekst wordt aangepast. Hoe de tekst precies komt te luiden, wordt nog afgestemd maar er is afgesproken dat het mogelijk is om, als de leidinggevende dit goedkeurt en voor zover het werk het toelaat, overwerk door tijd-voor-tijd te compenseren en in de twee maanden na het ontstaan te kunnen opnemen.

Het voorstel van UTi voor de tekstaanpassing van Artikel 20 sub B : “Inspanningsverplichting bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid” wordt overgenomen met uitzondering van het laten vervallen van “de plicht om de werknemer na afloop van de eerste twee jaar van ziekte in ieder geval nog zes maanden in dienst te houden”. UTi komt hier mogelijk later (bij een volgende cao onderhandeling) op terug.

Voorstel Uti: Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid
“De arbeidsongeschikte werknemer neemt na overleg met zijn leidinggevende en de bedrijfsarts vakantiedagen op als ware hij niet arbeidsongeschikt. Opgebouwde niet genoten wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het opbouwjaar, tenzij de bedrijfsarts van oordeel is dat de werknemer redelijkerwijs niet in staat was de vakantiedagen op te nemen.”
Het tekstvoorstel van UTi is inhoudelijk akkoord, echter niet duidelijk genoeg. De nieuwe tekst wordt nog afgestemd.

Gezien de tekstuele aanpassingen en het mandaat dat wij hebben meegekregen van de leden zijn we akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

Hoe nu verder?
De komende periode worden de definitieve cao-teksten met elkaar afgestemd, waarna de cao kan worden aanpast en verstrekt aan de medewerkers.
Tijdens de ledenvergadering hebben de leden ook gezegd dat ze volgende keer een nieuwe cao willen hebben voordat de cao is afgelopen. Daarom is er afgesproken dat we begin december een informeel overleg hebben met de directie van UTi. Hierna houden we in december ledenvergaderingen en gaan we onderhandelen in januari 2014 over de nieuwe cao. De huidige cao is geldig tot 31 januari 2014.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670 / Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid