Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Akkoord sociaal plan SecurCash met extra afspraken

Op 28 juni is er opnieuw overleg geweest met de directie over toepassing Sociaal Plan en aanvullende afspraken als gevolg van het besluit van de directie inzake sluiting van vestiging Amsterdam en Houten, verplaatsing activiteiten MTC en verhuizing van hoofdkantoor naar Delft en Rotterdam.

Flankerende afspraken voor medewerkers MTC en Hoofdkantoor 

Na de gehouden achterbanbijeenkomsten van de bonden, is er in het eerste overleg op 16 juni 2017 door bonden en ondernemingsraad aangegeven dat sluiting van vestiging Amsterdam en uitbesteden van het werk van MTC geen goed idee is. Er is verder onderzoek geweest en een alternatief aangeboden om vestiging Amsterdam gedeeltelijk open te houden en MTC niet uit te besteden.

Voor MTC is besloten dat deze activiteiten intern blijven bij SecurCash, maar wel worden overgeheveld naar Rotterdam.

Voor vestiging Amsterdam is het alternatief door financiële deskundigen (ook deskundigen namens de ondernemingsraad) berekend maar uiteindelijk is helaas gebleken dat het alternatief nog teveel verlies zou opleveren om als bedrijf uiteindelijk levensvatbaar te blijven.

Hierbij optellend de verhuizing van het hoofdkantoor, is tijdens de achterbanbijeenkomsten toegezegd dat we hier de nodige aandacht aan gaan besteden.

Afspraken medewerkers verplaatsing naar Rotterdam

Voor de medewerkers van wie hun werk wordt verplaatst naar Rotterdam, zijn de volgende afspraken gemaakt: 

A. Reiskostencompensatie

Tijdelijk extra reiskostencompensatie. Voor de werknemers uit hiervoor genoemde groep die wijzigen van standplaats, geldt een reiskostencompensatie. Deze werknemers ontvangen: de reguliere reiskostenregeling conform de cao SecurCash en Geldverwerking. Voor alle extra kilometers na de reguliere vergoeding geldt een compensatie van 0,16 cent per kilometer enkele reisafstand, vast te stellen met de bestaande rekenmethodiek. De reiskostencompensatie geldt gedurende 2 jaar na moment van wijziging standplaats.

B. Mogelijkheid tot vaststellen van een vaststellingsovereenkomst

Hierbij is sprake van 3 groepen werknemers (leasewagen, privéauto en overig).

  • Werknemers met een leasewagen: geen extra afspraken en opties compensatie, aangezien deze groep een mobiele functie heeft en niet onder de gemaakte afspraken valt.
  • Werknemers met privéauto en overig (lopend, fiets of openbaar vervoer). 
    Voor deze groep werknemers wordt vervolgens via de website van de ANWB (www.anwb.nl) of de website voor openbaar vervoer Nederland (www.9292.nl) berekend hoeveel reistijd zij in de nieuwe situatie zullen hebben. Voor de berekening van de benodigde reistijd wordt de daadwerkelijke begintijd van de betreffende werknemer ingevoerd. Op de website van de ANWB wordt rekening gehouden met de gemiddelde verkeersdrukte rond het ingevoerde tijdstip. De werknemers die door de berekening langer dan 90 minuten (enkele reis) onderweg zijn van hun huisadres naar hun nieuwe standplaats, zullen op verzoek de mogelijkheid krijgen om - vanuit de werkgever - een vaststellingsovereenkomst aangeboden te krijgen met een vergoeding conform de rekenmethode van de beëindigingsvergoeding uit het Sociaal Plan 5 februari 2015 tot en met 31 december 2018, met een correctiefactor van 0,25%. Deze regeling geldt uiterlijk 3 maanden nadat de werknemer van standplaats is gewijzigd. 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan werknemers voor wie de reisafstand dusdanig toeneemt dat deze niet meer in balans is en in overeenstemming met wat door de achterban is gevraagd.

Activiteiten van werk naar werk overige werknemers vestigingen Houten en Amsterdam

Werknemers worden in de gelegenheid gesteld om in Rotterdam, Best en Drachten te werken gegeven het aantal vacatures. Hiervoor komt een uitvraag vanuit SecurCash. Bonden hebben gesteld dat de overgang van deze groep werknemers het beste kan plaatsvinden via de constructie van detachering (voor behoud van huidige cao en aanspraak op pensioenregeling en VPL voorwaardelijke aanspraken binnen de pensioenregeling). SecurCash heeft aangegeven dit intern nader te onderzoeken en als er geen juridische bezwaren zijn deze constructie dan te gaan toepassen.
Helaas kunnen we dus op dit punt nog geen definitieve uitslag aangeven, wat we zeer jammer vinden.

Plan van aanpak ander werk vinden

Hiernaast wordt een plan van aanpak opgesteld om de werknemers die uiteindelijk boventallig worden te ondersteunen naar ander werk (sollicitatiegesprekken, een scholingsbudget ter beschikking stellen, vacatures bij derden tet beschikking stellen, bijeenkomsten organiseren, inschakelen mobiliteitscentrum logistiek (STL). De bedrijven (6 in totaal) die interesse hebben in personeel, zullen nu benaderd worden.

Gezien de vakantieperiode wordt verwacht dat hiermee in de loop van augustus gestart kan worden. CNV Vakmensen heeft verzocht hierin te participeren en te ondersteunen.

Andere baan

Er is ook afgesproken dat als werknemers zelf mogelijk ander werk vinden, in overleg wordt bekeken of hiervoor mogelijkheden zijn gezien de personeelsbezetting op dat moment. Ons advies is: ga altijd in overleg met je leidinggevende als dit speelt. Kom je er niet uit, neem dan contact met mij op.

Jurist

Wij geven je ook alvast de gegevens van onze jurist die je kunt benaderen voor vragen over onder meer toepassing Sociaal Plan, boventalligheid, schadeloosstelling, et cetera. Dit is CNV-jurist Maurice Verboven, te bereiken via: 030-751 1560 of verboven@cnvvakmensen.nl.

Contact

Nu er een akkoord is met vakbonden en de ondernemingsraad advies heeft gegeven, gaan de zaken vaak heel snel binnen de bedrijven. Heb je vragen, neem dan contact met mij op via onderstaand telefoonnummer of mailadres.

Lid worden?

De volgende fase gaat nu in en daarom is belangrijk dat werknemers lid zijn van CNV Vakmensen. Wijs je collega’s daarop en klik hier. Ondanks alles wens ik je toch, als je op vakantie gaat, een mooie vakantie toe. 

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid