Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Update: Verzekering WW & Pensioen bij DHL

Begin juni zijn jullie collega’s, die zich bezig houden met alles op het gebied van jullie arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen, weer bijeengeweest. We hebben de lopende zaken besproken maar ook vooruit gekeken. Deze communicatie bevat twee onderwerpen waar we jullie graag in meenemen.

(1) Pensioenen binnen DHL
In onze communicatie van 27 februari hebben we aangegeven in de bijeenkomst in juni de twee pensioenregelingen eens onder de loep zouden nemen. Dit zodat we jullie kunnen informeren over de verschillen én samen met jullie kunnen bezien of we veranderingen moeten voorstellen gedurende de cao onderhandelingen die in 2019 zullen plaatsvinden.

Wist je trouwens dat je hier op onze website meer informatie vindt over hoe pensioen in z’n werk gaat? Ook lees je hier hoe je kunt checken hoe jij er pensioen technisch voorstaat.

Hoe zat het ook al weer?
Binnen DHL zijn er twee pensioenregelingen die uitgevoerd worden door twee verschillende pensioenfondsen. Dit zijn het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer en de Pensioen Stichting Transport. De pensioenregeling die uitgevoerd wordt door het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer wordt vastgesteld door sociale partners in de Transport en Logistiek (vakbonden met werkgeversorganisatie TLN). De pensioenregeling die uitgevoerd wordt door het de Pensioen Stichting Transport wordt overeengekomen door de sociale partners binnen DHL (vakbonden met directie DHL).

Op de site van PST kun je gemakkelijk achterhalen onder welke (basis)regeling jij valt. Beide regelingen zijn met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd na instemming van de vakbondsleden. Zo zijn de pensioenrichtleeftijden van de pensioenregelingenverhoogd naar 68 jaar. De opgebouwde pensioenvermogens die op een eerdere richtleeftijd waren gebaseerd zijn actuarieel neutraal herberekend naar de nieuwe richtleeftijd. Ook de (PST) premie is verhoogd naar een maximum van 30%.

Vergelijkend overzicht
Gedurende onze bijeenkomst hebben we enkel het ouderdomspensioen uit de basisregeling (tot een jaarsalaris van € 54.614 bruto per jaar) vergeleken. In onderstaande matrix tref je een overzicht van wat kerncijfers van de twee verschillende fondsen. Omdat de cijfers alleen niet veel zullen zeggen staan we heel kort stil bij de betekenis van de kerncijfers.

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Over het bruto loon minus de franchise (pensioengevend salaris) bouw je jaarlijks een percentage aan ouderdomspensioen op. Dit is percentage heet het opbouwpercentage.

Om pensioen op te kunnen bouwen dient pensioenpremie betaald te worden. Voor beide fondsen is dit 30% over het pensioengevend salaris. Hiervan betaal je bij PST 15% zelf en bij PFV 10%. De werkgever betaalt het andere deel.

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel meer (of minder) er in kas zit om de toekomstige verplichtingen uit te kunnen betalen. Bij PST is dat in april 126,3% en bij PFV 106,1%. Omdat het levensonderhoud jaarlijks duurder wordt wil je dat pensioen geïndexeerd wordt. Dit mag alleen als de dekkingsgraad hoog genoeg is. Bij PST was dat dit jaar het geval, bij Pensioenfonds Vervoer niet.

 

PST

Pensioenfonds Vervoer

Franchise

€ 18.091 (jaarlijkse indexatie met prijsindex)

€ 12.028 (fiscaal minimum)

Plafond salaris pensioengrondslag

€ 54.614 (excedent-regeling tot € 105.075)

€ 54.614

Indexatie 1/1/’18

1%

0%

Dekkingsgraad april ‘18

126,3%

106,1

Opbouwpercentage

1,875% (fiscaal maximum)

1,778%

Pensioenpremie pensioengevend salaris

30%

30%

Eigen bijdrage werknemers

15%

10% (afgerond)

Pensioenrichtleeftijd

68

68Een rekensommetje
Wanneer iemand in 2018 een jaarsalaris heeft van 35.000 bouwt hij dit jaar in de PST-regeling een pensioentoekenning op van (1,875% (opbouwpercentage) x € 35.000 - € 18.091 (franchise) =) € 317,04 bruto per jaar vanaf de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Zelf heeft de werknemer hier (15% van 35.000 – 18.091 =) € 2.536,35 van zijn bruto loon aan bijgedragen. Werkgever legt voor jou dit zelfde bedrag in als premie bij het pensioenfonds: € 2.536,35.

Dezelfde persoon bouwt in dit jaar in de PFV-regeling een pensioentoekenning op van (1,778% (opbouwpercentage) x € 35.000 - € 12.028 (franchise) =) € 408,44 bruto per jaar vanaf de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Zelf heeft de werknemer hier (10% van 35.000 - € 12.028 =) € 2.297,20 van zijn bruto loon aan bijgedragen. De werkgever legt voor jou een bedrag in van € 4.594,40

Conclusie
Laten we beginnen met een slag om de arm. Bovenstaande betreft enkel én alleen een vergelijk op het onderdeel ‘ouderdomspensioen’. Elementen als ‘partnerpensioen’, ‘wezenpensioen’ en ‘arbeidsongeschiktheidspensioen’ zijn niet meegenomen in dit vergelijk. Ook is niet meegenomen welke loonbestandsdelen in de verschillende regelingen wel of niet pensioengevend zijn.

Wil je een absolute eerlijke vergelijking zul je alle elementen tegenover elkaar moeten afzetten. Het lastige is dat een ieder de verschillende elementen anders waardeert; dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Beide pensioenregelingen/pensioenfondsen zijn kwalitatief goed. De dekkingsgraad bij PST is hoger dat het mogelijk heeft gemaakt dat er geïndexeerd is. Echter de eigen bijdrage voor werknemers is bij Pensioenfonds Vervoer lager en kent een hogere opbouw. Zeker deelnemers met een ‘modaal’ salaris betalen bij de PST-regeling meer voor minder. Om dit te verbeteren ligt het voor de hand dat de hoogte van de franchise en eigen bijdrage worden aangepast. Zeker als je weet dat de franchise bij PST soms harder stijgt dan de actuele salarissen.

De CNV-onderhandelingsdelegatie gaat graag met jullie in gesprek om te bepalen wat onze inzet moet zijn. Op onze online community Je Achterban is hier gelegenheid voor.

Klik hier en laat je horen!

(2) Reparatie opbouw en duur werkloosheidswet
CNV Vakmensen heeft eind 2017 aan jou en jouw collega’s gevraagd of jullie wenste dat jullie aangesloten worden bij de private regeling die de versobering van de werkloosheidswet repareert. Immers de opbouw en duur van de werkloosheidswet is versoberd. Vakbonden hebben met de overheid afspraken gemaakt om dit te repareren. Hierbij geld dat de werkgever de premie blijft betalen voor het publieke gedeelte en werknemers de premie betalen voor het private gedeelte. Meer informatie over de veranderingen, de regeling en de kosten tref je hier op onze website.

Jij en je collega’s vóór reparatie WW
Uit de schriftelijke stemming bleek dat de meerderheid van onze leden dit graag wenste. Wij hebben dit ook laten weten aan jullie directie met het verzoek dit te effectueren. Jullie directie moet namelijk alle werknemers aanmelden bij de stichting die dit uitvoert én ook de werknemerspremie inhouden en doorstorten.

Jouw werkgever gaat niet akkoord
Tot onze spijt heeft jullie directie laten weten dit niet te willen doorvoeren. Ondanks dat de leden van de vakbonden hier in meerderheid om hebben verzocht. Dit maakt dat werknemers van DHL Logistics op dit gebied een achterstand hebben op collega’s uit andere bedrijven die wel deelnemer zijn van deze private regeling. Op de website van de Stichting PAWW kun je een overzicht vinden van deelnemende bedrijven.

CNV Vakmensen verneemt graag wat jij hiervan vindt. Vind je het wel prima zo of moeten we jullie directie op andere ideeën brengen? Wij horen het graag op onze online community Je Achterban.

Klik hier en laat je horen!

Je Achterban
Zoals je kunt zien verwijs ik je in deze nieuwsbrief naar onze online community Je Achterban DHL Logistics. Hier kun je meepraten over jouw cao en al je vragen stellen. Heb jij al een account? Meld je aan en praat mee!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen.
+31620489475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid