Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

Update Vakbondszaken DHL Logistics

Bij CNV Vakmensen wordt de toekomst samen bepaald. Daarom komen actieve vakbondsleden (kaderleden) eens per kwartaal samen. We bespreken dan lopende zaken en kijken vooruit. Vrijdag 23 februari zijn wij weer bijeengeweest.

Cao 2017 – 2019

De vaststelling van de cao DHL Logistics en het sociaal plan voor DHL Nederland heeft om verschillende redenen lang geduurd. Afgelopen week vernamen wij dat de opdracht tot het drukken van de nieuwe cao boekjes bij de drukker ligt. Binnenkort krijg je dus de beschikking over de definitieve teksten.

Pensioenregelingen bij DHL

Binnen DHL zijn er twee pensioenregelingen die uitgevoerd worden door twee verschillende pensioenfondsen. Dit zij het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer en de Pensioen Stichting Transport. De pensioenregeling die uitgevoerd wordt door het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer wordt vastgesteld door sociale partners in de Transport en Logistiek (vakbonden met werkgeversorganisatie TLN). De pensioenregeling die uitgevoerd wordt door het de Pensioen Stichting Transport wordt overeengekomen door de sociale partners binnen DHL (vakbonden met directie DHL). Beide regelingen zijn met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd na instemming van de vakbondsleden. Zo is de pensioenrichtleeftijd van de pensioenregeling PST verhoogd naar 68 jaar. De opgebouwde pensioenvermogens die op een eerdere richtleeftijd waren gebaseerd zijn actuarieel neutraal herberekend naar de nieuwe richtleeftijd. Ook de premie is verhoogd naar een maximum van 30%.

Wat de cao-commissie van CNV Vakmensen betreft is dit de maximale premie wat een pensioenregeling zou mogen kosten. In eerste instantie lag er ook een voorstel om de franchise niet te verhogen (zoals bepaald in de regeling). Echter op dit voorstel ging jullie werkgever helaas niet in waardoor de franchise met ingang van 1 januari 2018 ook weer is verhoogd.

Beide pensioenregelingen zijn nu nog van kracht maar met oog op de verlenging zullen de kaderleden tijdens de komende bijeenkomst (begin juni ’18) de verschillen in kaart gaan brengen tussen de twee als input van toekomstige onderhandelingen.

Doorstroom van medewerkers

In de operatie van (voornamelijk Supply Chain) DHL wordt veel gewerkt met een flexibele schil. Deze schil wordt grotendeels gevormd door collega’s die werken op een uitzendcontract. Zij hebben ten opzichte van de medewerkers die in directie dienst zijn minder perspectief en minder zekerheden. Nu de arbeidsmarkt aantrekt zien de collega’s het verloop onder deze groep toenemen en het nieuw aantrekken van collega’s moeilijker worden.

CNV Vakmensen voelt zich verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid en wil dat alle collega’s binnen DHL kunnen rekenen op een goed perspectief en zekerheden. In onze wijzigingsvoorstellen van de cao 2017-2019 hebben wij hier ook aandacht voor gehad. In de komende bijeenkomst van de kadergroep zal deze problematiek centraal staan en zullen wij onderzoeken hoe wij hier concreet voor kunnen zorgen.

Duurzame Inzetbaarheid- en Vitaliteitsbudget

Gedurende de totstandkoming van de cao 2015-2017 is CNV Vakmensen een vurig bepleiter geweest om collega’s financieel in de gelegenheid te stellen om regie te nemen op hun loopbaan. Na stevig onderhandelen is hier uiteindelijk het zogenaamde DI&V budget overeengekomen. Om dit budget tot stand te laten komen hebben jullie verlofdagen ingeleverd. Afspraak hierbij is dat wanneer jij dit budget binnen drie jaar aanspreekt je de ingelegde verlofdagen terug ter beschikking krijgt. Wij roepen je dan ook op om na te denken over de benutting van dit budget. Immers; het zou toch zonde zijn om dit te laten liggen!

ORT over verlof

Gedurende de laatste cao onderhandelingen heeft CNV Vakmensen voorgesteld om te komen tot een collectieve schikking over de niet meegerekende ORT over verlof over de laatste 5 jaar. Grondslag hiertoe is een rechtelijke uitspraak die stelt dat medewerkers tijdens verlof moeten kunnen rekenen op een zelfde salaris als dat zij normaal gesproken ontvangen. Als jij normaal naast je bruto loon ook ORT krijgt is dit wellicht van toepassing. DHL wilde geen afspraken maken over een collectieve schikking. Wel is afgesproken om met ingang van 2017 wel in de geest van die afspraak over wettelijk verlof te handelen.

Inmiddels hebben diverse individuele collega’s verzocht om een loonvordering te starten over de jaren liggende voor 2017. CNV Vakmensen heeft het gesprek hierover geopend met jullie werkgever. In april staat een volgende afspraak gepland waar wij zullen aangegeven hoe zo’n schikking eruit zou moeten zien.

Zoals je leest maakt CNV Vakmensen werk van jullie werk. CNV Vakmensen wordt gevormd door jou en jouw collega’s die lid zijn. Stuur deze e-mail ook gerust door aan jouw collega’s die nog geen lid zijn. Beter nog, maak ze lid. Immers hoe meer collega’s wij vertegenwoordigers hoe beter wij jullie wensen, standpunten, ideeën en oplossingen kunnen overbrengen. Wil je meer weten of CNV binnen DHL? Schroom dan niet en neem contact op met je collega CNV’ers of met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 20 48 94 75

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid