Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao DHL Logistics - Nieuws

CAO DHL: ‘Zo zout is het nog nooit gegeten’

In onze eerste nieuwsbrief inzake het traject om te komen tot een nieuwe cao voor DHL Logistics medewerkers gaven we de eerste vooruitblik. Het snel kunnen afsluiten van een cao blijkt er dit keer niet in te zitten. Dat de voorstellen van DHL zo ver zouden gaan hadden we echter niet voorzien.

Reactie op voorstellen vakbonden

De reactie van DHL op onze voorstellen was de eerste dag al negatief. De - in de ogen vanDHL dure – cao brengt de concurrentiepositie in gevaar. Daarom wil zij vooral inzetten opkostenbesparing en -vermindering daar waar het om de cao gaat. Denk aan bijvoorbeeld hetversoberen van de salarisgroei en verlaging van de doorbetaling bij ziekte (2de jaar naar 70%).Als CNV Vakmensen laten we ons door zo’n eerste reactie niet uit het veld slaan. Wij zijnimmers niet vies van een beetje zendingswerk. Dat deze reactie betekende dat we een trajectingaan waar we flink zullen moeten overtuigen om te komen tot een goed resultaat bleek welduidelijk.

Wens tot moderniseren

Tegen de verwachting in liet DHL Logistics weten graag een grootscheepse vernieuwingovereen te komen. Dit met betrekking tot de cao thema ‘flexibiliteit van/en werktijden’. Hoe dit erprecies uit zou moeten zien moest nog uitgewerkt wordt en ontvingen wij een weekvoorafgaand aan de tweede onderhandelingsronde.

Het bevreemde CNV Vakmensen dat DHL nu ineens op de proppe kwam met deze wens.Immers bij het afsluiten van de cao 2017-2019 zijn wij overeengekomen gedurende de looptijdperiodiek met elkaar in overleg te gaan om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingenen met elkaar eventuele nieuwe cao wensen uit te diepen. Zodoende zou voldaan kunnenworden aan de gezamenlijke ambitie snel en met alle rust een nieuwe cao rond te krijgen.Tijdens deze overleggen is de wens tot een grootscheepse vernieuwing niet gedeeld.

Modernisering blijkt evengoed afbraak te zijn

Om – naar zeggen van DHL – kosten te beheersen en als organisatie flexibeler zijn, wil zij eenurenbank overeenkomen. Kortgezegd houdt dit in dat gemaakte overuren opgespaard wordenin door de werkgever vooraf aangegeven piekperiodes (men verwacht dan ook dat je meerwerkt in de drukke periodes) en men deze uren compenseert in de door de werkgever voorafaangegeven dal periodes. Daarbij stelt DHL voor om de dag-spiegel te verruimen van 06.00 tot20.00 uur (i.p.v. 06.00 tot 18.00 uur) en een normale werkdag vasttestellen op maximaal 10 uur(i.p.v. 8 uur). Dit betekent voor werknemers een slechter planbare werk/privé balans, minder uitbetaalde toeslagen en overuren. Het enige voordeel is dat er wellicht minder flexkrachteningehuurd hoeven te worden voor zolang die nog gemakkelijk aan te trekken zijn.

Conclusie

De visie van DHL op de cao vanaf 1 april 2019 is een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaardendat minder waard is dan het huidige pakket. Daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord. Immersals CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat wil voorleggen aan haar leden zal dit wel,gezien de bedrijfs-economische-context-, een plus moeten zijn op de huidige afspraken.

Overleg geschorst

De werknemersorganisaties hebben het overleg geschorst. Wij hebben aangegeven eerst metonze leden te gaan praten om de wensen van DHL door te spreken. Immers over dergelijkegrootscheepse veranderingen in de cao hebben wij het nooit gehad.In overleg met de kaderleden zullen we de komende periode een aantal locaties aandoen ommet jullie en jullie collega’s in overleg te gaan. Wij willen eerst een goed beeld verkrijgen hoejullie en jullie collega’s aankijken tegen de toekomstige cao voordat we weer verder inonderhandeling gaan met jullie werkgever.

Tot snel!

Mede namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 20 48 9475
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Nb. Betrokkenheid van jou en jouw collega’s op dit dossier is hard nodig! Stuur daarom dezenieuwsbrief ook vooral door naar collega’s die nog geen lid zijn van een vakbond. Beter nog: maak ze lid van CNV Vakmensen en spreek je samen uit voor een goede cao!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid