Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Beroepsgoederenvervoer (vh TLN) - Nieuws

Vakantieregels in Transport

Het is eind van het jaar, de feestdagen voor de deur en de jaarplanning 2018 voor de welverdiende vakanties zorgt voor nogal wat vragen aan vakbondsbestuurders m.b.t. rechten en beperkingen bij opname van verlof. Hoe gaat het in z’n werk?

Op de website van CNV Vakmensen is een kennisbank aanwezig, daar lees je alles wat je moet weten over vakantie. Dit nieuwsbericht geeft antwoord op de meest gestelde vraag van werknemers, namelijk: ‘Wanneer mag mijn werkgever mijn verlofaanvraag afkeuren?’. De meest gestelde vragen van ondernemingsraadleden over hun positie voor wat betreft verlof reglementen kun je op onze site terugvinden.

Verlofaanvraag en afwijzing door werkgever

Volgens de wet heeft elke werknemer recht op vakantie. Minstens vier keer de arbeidsduur per week. Een werkgever moet binnen 2 weken na een vakantie aanvraag reageren. Gebeurt dit niet, dan mag je ervan uitgaan dat je toestemming hebt voor de vakantie. In principe zal werkgever jouw wens goedkeuren.

Er zijn 3 situaties waarin je werkgever mag afwijken van jouw wensen en jouw vakantieaanvraag kan weigeren, of zelfs een eerdere goedkeuring intrekken.

 1. Je hebt niet genoeg vakantiedagen voor de vakantieperiode die je wilt.
 2. Er is een gewichtige reden of zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld omdat er plotselinge drukte is op het werk, er spoedorders zijn of omdat je onmisbaar bent door ziekte van andere werknemers.
 3. In jouw cao staat dat je in een bepaalde periode vakantie moet opnemen of dat dat juist niet mag in een bepaalde periode. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bouwvak/zomervakantie, omdat dan veel collega’s door schoolvakanties langere tijd aaneengesloten een vakantie opnemen. 

Heeft jouw werkgever een goede reden, dan moet hij dat binnen 2 weken nadat je jouw aanvraag hebt ingediend schriftelijk aan jou laten weten. Doet hij dat niet, dan mag je gewoon op vakantie in de periode die je hebt aangevraagd. Gewichtige reden is bijvoorbeeld dat jouw gewenste vakantie op dat moment de gang van zaken in de onderneming ontwricht.

Goedgekeurde vakantieaanvraag

Is jouw vakantieaanvraag al goedgekeurd, maar is er een ‘gewichtige’ reden waardoor je werkgever zijn goedkeuring moet intrekken? Dan moet hij daarover altijd met jou overleggen. Lijd jij schade doordat je werkgever jouw vakantie intrekt, dan moet hij die vergoeden.

Hoe lang mag je vakantie?

In de wet staat dat een vakantie minimaal twee weken aangesloten mag zijn of twee losse weken in een jaar. In de cao of een vakantieregeling die met de OR is vastgesteld, kan worden bepaald hoe lang deze ‘aaneengesloten’ periode mag zijn. Veelal is dat drie weken aaneengesloten.

Cao TLN en jouw vakantiedagen

De cao TLN heeft een aantal aanvullingen op de wet. Het aantal vakantiedagen kun je terugvinden in artikel 67a van de cao TLN. De werkgever doet zijn best om te zorgen dat werknemers de vakantiedagen opnemen in het lopende jaar. Dit voor de rust van iedere werknemer. Daarom is een goede jaarlijkse vakantieplanning essentieel voor de chauffeurs.

 • Drie weken aaneengesloten vakantie opnemen is mogelijk.
 • Voor de werknemer van 50 jaar of ouder mag vier weken aaneengesloten worden verzocht en worden gegeven als daar het saldo van de werknemer er naar is.
 • De aaneengesloten vakanties kunnen voor zover mogelijk in de periode van 1 mei tot en met 30 september worden opgenomen.
 • Er zal worden gekeken naar de haalbaarheid in deze periode in de planning, want vele werknemers zullen de langere vakanties in deze periodes wenselijk vinden.

Rol ondernemingsraad

Naast wat bepaald is in het burgerlijk wetboek kunnen er bij cao afspraken zijn gemaakt over de wijze en moment van verlofopname door de medewerker. Vaak zie je dat in cao’s enkel het aantal verlofdagen is afgesproken. Het bedrijf kan vervolgens een vakantiereglement opstellen. Als een bedrijf afspraken wenst te maken over de vakantieregeling, welke intern van toepassing is, dan heeft de OR instemmingsrecht.

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een vakantieregeling (artikel 27 lid 1b WOR). Indien er geen ondernemingsraad is en werkgever wil andere afspraken over de vakanties afspreken, dan kan dat zolang het minimaal de wet is. In dit geval is het verstandig om te overleggen met CNV Vakmensen, jouw bestuurder of CNV Info alvorens een regeling te tekenen.

Ondersteuning voor medezeggenschap

Het opstellen van een, voor de organisatie en werknemers, goed verlofreglement vraagt om inzicht en kennis van mogelijk- en onmogelijkheden en vaak uiteenlopende wensen. Ondernemingsraden maken vaak gebruik van externe expertise om zich op zowel kennis als strategisch vlak te ondersteunen. Bureau Noor kan daarbij helpen. Dit bureai is aangesloten bij CNV vakmensen.

Heb je nog vragen, dan kun je ons bellen via CNV Info.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E:  f.toufik@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid