Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over nieuw sociaal plan SNS Bank

Eind vorige week heeft CNV een onderhandelingsresultaat bereikt bij SNS Bank voor een nieuw sociaal plan voor vier jaar. In deze nieuwsbrief een beschrijving van de kernpunten en in de bijlage (zie download) de tekst van het volledige resultaat. CNV-leden kunnen hierover hun stem uitbrengen.

CNV-leden kunnen tot en met 13 januari, 12.00 uur hier hun stem uitbrengen over deze nieuwe afspraken.

Stevig overleg, positief advies

De besprekingen van de afgelopen maanden zijn niet gemakkelijk geweest. Het was goed dat in het overleg ook de or aanwezig was, en dat we veel input van jullie en je collega’s hebben gekregen. De standpunten van SNS Bank en die van CNV en de andere bonden lagen aan het begin van het overleg ver uit elkaar. Maar er is goed naar onze argumenten geluisterd en we zijn er dus samen uitgekomen. We hebben niet alles bereikt wat we wilden, maar het uiteindelijke resultaat is toch zodanig dat CNV dit met een positief advies aan jullie voorlegt. We hebben grote stappen gezet door er voor te zorgen dat medewerkers van SNS Bank ook ruim voordat de directe boventalligheid bekend is, extra worden gefaciliteerd om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid, in de zgn. pré-mobiliteitsfase. En ook het (financiële) vangnet bij gedwongen vertrek is voor de komende vier jaar van een niveau dat past bij de bankensector. We zijn blij dat SNS Bank is teruggekomen van de gedachte de vertrekvergoeding in de komende vier jaar af te bouwen. Nu ligt er een afspraak die gelijk is voor alle mensen die worden getroffen door de reorganisaties van Spot On.

Nog geen afspraken over nieuwe cao

Het is nog niet gelukt overeenstemming te bereiken over de nieuwe cao. De hete hangijzers rond met name de loonsverhoging en de hoogte van de omzetting van de beoordelingstoeslag naar vast loon blijven helaas nog op tafel liggen. In de tweede helft van januari praten we daar verder over. De huidige afspraken over jullie arbeidsvoorwaarden in de cao blijven voorlopig gelden. Zodra het overleg over de cao is hervat, zal CNV jullie daar weer verder over informeren.

Hoofdpunten nieuw sociaal plan

Looptijd en werkingssfeer

Dit sociaal plan zal gelden tot en met 31-12-2020. Alle reorganisaties als gevolg van Spot On vallen er dus onder. Het sociaal plan geldt alleen voor de medewerkers die onder de cao vallen (t/m schaal 13).

Pré-mobiliteitsfase

Een nieuw en belangrijk element in het sociaal plan! Want nu kunnen medewerkers al extra aan hun duurzame inzetbaarheid gaan werken zodra een reorganisatie op hun afdeling in zicht is. Dus ook als je nog niet weet of je wel of niet boventallig zal worden. In deze fase, die 6 tot 12 maanden duurt, is er 10% van je werktijd beschikbaar voor scholing of loopbaanoriëntatie. Je kan dan ook al een beroep doen op het scholingsbudget uit het sociaal plan van € 5000, -. Wie in de pré-mobiliteitsfase vertrekt, krijgt een vertrekvergoeding van 75% van de vergoeding bij definitieve boventalligheid.

Or en vakbonden zullen er op toezien dat SNS Bank correct omgaat met het aanwijzen van afdelingen en/of functiegroepen waarop deze fase van toepassing is.
CNV ziet deze regelingen als een goede manier om de medewerkers te faciliteren in deze periode van onzekerheid over je baan bij SNS Bank.

Boventalligheid en zoektermijn

De manier waarop boventalligheid wordt vastgesteld, is niet veranderd ten opzichte van het huidige sociaal plan. Door de invoering van de pré-mobiliteitsfase is de zoektermijn (vrijgesteld van werk) verkort naar 6 maanden. Maar als er onverhoopt geen of een te korte pré-mobiliteitsfase is, wordt de zoektermijn verlengd tot maximaal 9 maanden. Daarmee is er een extra zekerheid ingebouwd, dat er altijd voldoende tijd is om je voor te bereiden op een nieuwe baan. Tijdens de zoektermijn is er de begeleiding van Loopbaanplaza en een opleidingsbudget van € 5000, - .

Vertrekvergoeding

Door de sinds juli 2015 wettelijk verplichte transitie-vergoeding (die lager is dan de voorheen vaak, ook bij SNS Bank, gebruikte kantonrechtersformule, “krf”) staat de hoogte van de vertrekvergoeding in het sociaal plan bij veel werkgevers in de financiële sector zwaar onder druk. Ook SNS Bank stelde een forse verlaging voor. CNV en de andere vakbonden hebben zich er sterk voor gemaakt deze verlaging zo veel mogelijk te beperken. We zijn uitgekomen op het niveau van 1.7 maal de wettelijke transitievergoeding, met de garantie dat voor niemand het bedrag lager wordt dan 75% van de vergoeding die in het oude sociaal plan gold (de krf van voor 2009). Op iD zullen in de loop van deze week een aantal rekenvoorbeelden verschijnen.

Vergeleken met het oude sociaal plan is dit een minpunt. Meer zat er echt niet in, zo moesten CNV en de andere vakbonden in het laatste overleg constateren. Een positief punt rond de vertrekvergoeding is de afspraak dat wie eerder vertrekt tijdens de zoektermijn de helft van de maanden tussen vertrek en einde zoektermijn voor de helft krijgt uitbetaald. De mogelijkheid om binnen een jaar na vertrek voor de resterende tijd nog gebruik te maken van Loopbaanplaza vervalt daarmee.

Wijziging in de “pluspool”

Het oude sociaal plan kent een regeling voor boventalligen tussen de 58 en 62 jaar. Zij kunnen in die periode in dienst blijven (in plaats van vertrek met de beëindigingsvergoeding) en voor verschillende werkzaamheden worden ingezet tegen hun oude salaris. Als er (tijdelijk) geen passend werk beschikbaar is, krijgen ze 75% salaris. Niet veel mensen maken gebruik van deze regeling, maar we handhaven ‘m wel, zij het gewijzigd. De grens van 58 jaar in deze regeling wordt in de nieuwe afspraken verhoogd naar vijf jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. De regeling eindigt op het moment dat de WW-rechten de periode tot aan de AOW kunnen overbruggen. Daarmee sluit de pluspool beter aan op de verhoging van de pensioenleeftijd. De overbruggingsuitkering uit het oude sociaal plan vervalt nu, omdat er inkomenszekerheid is tot aan het moment van pensionering.

Overige wijzigingen

Een aantal zaken, zoals opschorting bij ziekte tijdens de zoektermijn en het opnemen van vakantiedagen, wordt in het nieuwe sociaal plan duidelijker opgeschreven. De regelingen bij interne herplaatsing (verhuiskosten en afstandscriterium) worden vereenvoudigd en/of aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. De loonsuppletie-regeling (ongunstiger dan de vertrekvergoeding) vervalt omdat er geen gebruik van werd gemaakt.

Bijeenkomsten

Begin januari worden er medewerkersbijeenkomsten gehouden over het onderhandelingsresultaat in Den Haag en Geleen (4 januari), Utrecht (5 januari) en Den Bosch (9 januari). Tijd en plaats worden op iD bekend gemaakt. Op die bijeenkomsten is er alle gelegenheid aan CNV, de andere vakbonden, or en SNS Bank vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.
Uiteraard zijn alle reacties, vragen en opmerkingen ook nu al van harte welkom bij de CNV-bestuurder, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.

Stemmen

CNV leden kunnen hun stem laten horen over dit onderhandelingsresultaat. Jouw mening telt, omdat CNV jóuw vakbond is! Stemmen kan via deze stem-enquête of door een mail met je stem (voor, tegen, blanco) naar j.dekker@cnvvakmensen.nl .
Dat kan tot uiterlijk 13 januari, 12.00 uur.

Jolien Dekker
Bestuurder CNV Vakmensen

Download Overzicht_punten_nieuw_Sociaal_Plan.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid