Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken nieuwe arbeidsvoorwaarden InsingerGilissen

Al enkele maanden zijn de vakbonden, samen met een OR-delegatie, in gesprek met InsingerGilissen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor jullie allemaal. Met deze nieuwsbrief informeert CNV Vakmensen jullie over de stand van zaken.

Waar werken we naar toe?
Zoals bekend leeft bij heel InsingerGilissen de wens om uiteindelijk één, transparant arbeidsvoorwaardenpakket te hebben voor jullie bedrijf, maar wél een met voldoende ruimte voor individuele keuzes en “maatwerk”. Dat is ook overduidelijk gebleken uit de medewerkers-enquête (preference scan) van het afgelopen najaar.
We werken daarom toe naar een eigen cao, helemaal toegesneden op de situatie van InsingerGilissen. Met een eigen salarissysteem, een eigen functiehuis en ook en bij deze bank passend ”performance management” met bijbehorende beloningscomponenten. Uiteraard putten we ook uit de bestaande regelingen, zoals de Cao Banken.
Voor een aantal onderwerpen zijn klankbordgroepen in het leven geroepen (pensioen, opleidingsbeleid, budget voor keuzemogelijkheden) en de uitkomsten daarvan zijn belangrijke input voor de overleg-tafel. En ook de OR is een belangrijke partner in dit proces. Bij de OR ligt onder andere het functiewaarderingssysteem als instemmingspunt op tafel.
Als vakbonden zijn wij heel blij met de goede samenwerking met en de zeer deskundige en betrokken inbreng van de OR-delegatie hierbij!

Hoe zit met de harmonisatie?
Als er uiteindelijk een cao is, zal voor elke individuele medewerker een harmonisatie-pakket gemaakt worden. Daarin wordt vastgelegd hoe je huidige arbeidsvoorwaarden worden vertaald naar de nieuwe cao. Alles omrekenen naar de geldelijke waarde is daarvoor noodzakelijk, en dat is nog een hele klus voor HR! Daarom zal de harmonisatie pas kunnen worden afgerond als de cao er definitief is. Pas daarna kan jij zelf bepalen of dat overgangspakket voldoet, en of je dus accepteert dat je onder de nieuwe cao gaat vallen. Voor nieuwe medewerkers die binnenkomen (anders dan door een overname of fusie) gaat de cao automatisch gelden.

Wanneer is die cao klaar?
Een nieuwe cao maken voor een bedrijf is veel werk. We zijn dus al een tijdje bezig. Er gloort wel licht aan het eind van de tunnel, maar dat is deels het zonlicht van de zomervakantie. Pas daarna, in het (vroege) najaar verwachten we het eindresultaat van alle onderhandelingen aan jullie voor te kunnen leggen.

Sociaal Plan vernieuwen?
We hebben onlangs ook het sociaal plan weer op tafel gelegd. Dat loopt af, nu de gevolgen van de fusie inmiddels hun beslag hebben gekregen. Maar we verwachten eigenlijk niet dat daarmee een eind is gekomen aan veranderingen en reorganisaties binnen InsingerGilissen. Het zou daarom handig kunnen zijn dat er een doorlopend sociaal plan is, waar ook de gevolgen van kleinere reorganisatie mee opgevangen kunnen worden. Of dat er dan net zo uit ziet, en of dat financieel van hetzelfde niveau kan zijn, is natuurlijk een belangrijke vraag. Wij zijn benieuwd hoe jullie daarover denken!

Zijn er knelpunten?
Het overleg tussen vakbonden en werkgever loopt in het algemeen goed. De inzet van beide kanten is duidelijk: een arbeidsvoorwaardenpakket maken dat kaders én ruimte biedt om het werkproces goed te laten verlopen en waarmee InsingerGilissen een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Natuurlijk zijn er onderwerpen waarbij de insteek verschilt. Zoals rond de verlofmogelijkheden, ouderen-regelingen en uiteraard de structurele loonontwikkeling. Maar het ziet er naar uit dat we er uiteindelijk echt uit zullen komen. Lastig punt is ook de werkingssfeer van de cao, oftewel: wie valt er wel en wie valt er niet onder. Raad van bestuur en (senior)management niet, dat is gebruikelijk, maar mogelijk zijn er ook andere functies of posities waarvoor een cao niet de aangewezen weg blijkt om de arbeidsvoorwaarden te regelen. Een brug te ver, zogezegd. We zijn daarover volop in discussie met elkaar en jullie kennen het gezegde over de broedende kip…..

Wie beslist?
Als er dan een onderhandelingsresultaat komt, dat ook de goedkeuring van de RvB heeft, zullen jullie als vakbondsleden daar “ja” of “nee” tegen kunnen zeggen. Want de leden hebben de beslissende stem over het zetten van onze handtekening! Pas dan is het een rechtsgeldige cao.
Veel van jullie collega’s zullen hun mening ook graag kenbaar maken. Maar ze moeten wel lid zijn om hun stem te laten tellen. Wie dus, naast een goede rechtsbijstandverzekering rond zaken van werk en inkomen, ook mee wil beslissen over zijn/haar eigen arbeidsvoorwaarden, doet er goed aan lid te worden. Willen jullie dat nog eens onder de aandacht van jullie collega’s brengen? Zie ook www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Voor vragen en reacties zijn jullie van harte welkom bij:
Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl 
M: 06-23811392

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid