Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest

Rabo Vastgoedgroep start cao-onderhandelingen

De bestaande cao van de Rabo Vastgoedgroep is niet opgezegd en geldt daarom op dit moment volledig. De Rabo Vastgoedgroep is echter sterk veranderd. Fondsenbeheer is weg, MAB is opgeheven en wat grote gevolgen heeft: FGH is overgebracht naar de Rabobank. CNV Vakmensen heeft met de andere bonden en HR Rabo Vastgoedgroep afgesproken dat we een cao-onderhandelingstraject ingaan dat rekening houdt met de veranderende omstandigheden van de groep. Daarbij beseffen we dat de toekomst van de groep binnen de Rabobank Groep eigenlijk ook niet zeker is. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Op dit moment concentreren we ons op de vraag met welke cao-wensen van jou we de onderhandelingen in gaan.

De cao-gevolgen van de inkrimping 

De Rabo Vastgoedgroep zal binnenkort eigenlijk maar uit 3 delen bestaan BPD, BIM en een sterk afgeslankt Bestuurscentrum. De FGH-ers zijn alleen nog  formeel in dienst van de Vastgoedgroep. Ze worden gedetacheerd bij de Rabobank. Over dit traject vindt een apart gesprek plaats met de vakbonden. 

Vakbonden en HR hebben deze situatie besproken in het licht van een nieuwe cao. Onze conclusie is dat de verschillende bedrijfsonderdelen bedrijfsmatig zeer van elkaar verschillen en dat dit feitelijk om een eigen arbeidsvoorwaardenregime vraagt, afgestemd op de wereld waarin BDP en BIM  zich bewegen. Dit heeft er toe geleid dat we naar een nieuwe cao-opbouw streven. Één cao, maar met een gezamenlijk deel en een deel specifiek voor BPD en Bestuurscentrum en een deel specifiek voor BIM.

FGH 

FGH zal na de integratie uiteindelijk onder de Rabobank-cao gaan vallen. Op dit moment wordt, zoals gezegd, al gesproken over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van die van de Cao Rabo Vastgoedgroep naar die van de Cao Rabobank. Als vakbonden onderling hebben we afgesproken dat Edith Werger, belangenbehartiger van de Unie, hierin de lead heeft, gezien het feit dat de Unie de grootste groep FGH-ers onder haar leden telt. Een zeer vervelend feit is dat niet ieder FGH-er uiteindelijk bij de Rabobank kan gaan werken. Boventalligheid is een probleem. Gelukkig geldt het Sociaal Plan Rabo Vastgoedgroep als het vangnet. Dit is beter dan het Sociaal Plan Rabobank.

Cao en vakbond

CNV en ook FNV Finance hebben er geen geheim van gemaakt dat het ledenaantal de laatste jaren zover gedaald is dat het nauwelijks meer verantwoord is om als vakbond veel energie in de cao-onderhandelingen te steken. Tot nu toe hebben we gedaan omdat we de inzet en deskundigheid van jullie collega’s kaderleden erg op prijs stellen en we met elkaar ons toch voor de medewerkers bij RVG willen inzetten. 

Maar door de fusie van CNV Dienstenbond en CNV Vakmensen en een pakketwisseling, waardoor jullie bestuurder Sandra Hendriks, het pakket gaat overdragen aan een CNV-collega, Roderik Mol, dient zich de vraag aan of we als CNV op de oude voet verder gaan of misschien wel moeten stoppen met de cao-Rabo Vastgoedgroep?

Helaas hebben alle oproepen om je collega’s lid te maken niet tot veel resultaat geleid, het ledenaantal blijft dalen. Aangezien we niet verwachten dat deze trend zich keert, zullen we kijken in hoeverre we nog na deze nieuwe cao een volgende cao als bond kunnen afsluiten. De GOR (medezeggenschap) van jullie bedrijf wil de rol van de vakbonden als gesprekspartner niet overnemen, wat we op zich op prijs stellen. We gaan nu wel kijken of we tot een constructie kunnen komen waarin we met de diverse deskundigheden (van vakbond, kaderleden en medezeggenschap) samen tot goede arbeidsvoorwaarden kunnen komen zonder een klassiek cao-onderhandelingstraject.  Ook wordt overwogen om te kijken of het mogelijk is om een van de vakbonden de ander te laten waarnemen. Maar dit moet wel binnen het vakbondsbeleid passen. Als het ledenaantal toch snel gaan stijgen dan is dat natuurlijk een reden op toch op de huidige voet verder te gaan. 

Komende cao-onderhandelingen

Hierbij roepen we je op om je wensen voor een nieuw cao en sociaal plan aan ons door te geven. Dit kan door een mailtje te sturen aan Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl. Zet er dan even bij of je bij BPD, BIM of Bestuurscentrum werkt. Dit i.v.m. de differentiatie in de cao. Doorgeven kan tot zaterdag 27 februari a.s. Daarna zullen we een voorstellenbief opstellen waarin ook het algemene vakbondsbeleid aan de orde komt.

Vragen

Vragen kun je natuurlijk stellen aan CNV bestuurder Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl. Tevens kun je je wenden tot Roderik Mol, r.mol@cnvvakmensen.nl, die de Rabobank doet en na de overdracht ook de contactpersoon voor onze leden bij Rabovastgoedgroep wordt.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid