Robuuste loonsverhoging inzet voor cao Woondiensten

Op maandag 11 oktober vond de tweede onderhandelingsronde Cao Woondiensten plaats. Cao-partijen wisselden hun voorstellenbrieven uit. Cao-voorstellen stonden in het teken van waardering voor de medewerker, tijd- en plaat onafhankelijk werken en instroom jongeren. Vakbonden zetten in op robuuste loonsverhoging. Brancheorganisatie Aedes houdt de kaarten op de borst. Ze doet geen loonbod, en voorstel over verlenging van het Generatiepact ontbreekt.

Structurele loonsverhoging in centen en procenten

Met de stijgende brandstofprijzen in het vooruitzicht zetten vakbonden in op een robuuste loonsverhoging. Evenals vorig jaar gaat CNV Vakmensen voor een structurele loonsverhoging in centen en procenten. CNV Vakmensen stelt zowel voor 2022 als 2023 een structurele loonsverhoging voor van 2,5% en daar bovenop een vast bedrag van €900,- bruto. In ons voorstel krijgen de lagere inkomensgroepen naar verhouding een hogere loonsverhoging dan als enkel met percentages gerekend was.

Een rekenvoorbeeld maakt dat duidelijk: 

 • een medewerker aan het eind van schaal H (in dienst getreden vóór 1 augustus 2018) gaat in ons voorstel naar een maandsalaris van €4285,- bruto (op het bedrag is het aanpassingsbedrag al in mindering gebracht). Dat is een stijging van 3,5%
 • een medewerker aan het eind van schaal E (in dienst getreden vóór 1 augustus 2018) gaat in ons voorstel naar een maandsalaris van €3298,-. (Ook hier is het aanpassingsbedrag in mindering gebracht). Dat is een stijging van 3,9%.

CNV vindt het belangrijk dat de loonsverhoging per 1 januari ingaat. CNV Vakmensen gaat voor een cao met een looptijd van 2 jaar.

Kaarten op de borst

Branche-organisatie Aedes hield de kaarten op de borst. Zij deed geen loonbod. Een herhaling van zetten, vorig jaar was het niet anders. Aedes wil in de komende gespreksrondes een loonbod doen, dit in samenhang met de looptijd en het totale pakket van de nu te maken afspraken en de daaruit voortvloeiende kosten. Uitgangspunt voor Aedes is marktconformiteit.
CNV vindt de houding van Aedes teleurstellend. Van een gelijk speelveld is geen sprake. Om stappen te kunnen maken, zal Aedes de volgende onderhandelingsronde met een loonbod moeten komen. Een substantieel loonbod, dat recht doet aan de inzet en de betrokkenheid van de medewerkers.
In de begeleidende brief spreekt Aedes uitdrukkelijk haar waardering uit voor de corporatiemedewerkers:
"Vorig jaar zaten we midden in een coronapandemie. Corporatiemedewerkers lieten toen- en nog steeds- zien dat zij klaar staan voor onze huurders. Daar zijn wij trots op (- - -). Die turbulente tijd vroeg veel aanpassingsvermogen van mens en organisatie".
Die waardering vertaalt zich (vooralsnog) niet in klinkende munt. Ten onrechte bleef een passend loonbod achterwege. 

Waardering
In de reacties op de CNV-arbeidsvoorwaardenenquête was het krijgen van waardering een veel terugkerend thema. Niet alleen in loon, maar ook in aandacht en oprechte betrokkenheid. Zaken die hierin genoemd waren, zijn:

 • aandacht voor het welzijn van de medewerker;
 • in een personeelsbijeenkomst  als leidinggevende je waardering uitspreken;
 • opkomen voor je medewerkers in gesprekken met externen;
 • begrip kweken bij externen voor de moeilijke situaties waar medewerkers in terecht kunnen komen;
 • rust op de werkvloer, voldoende aandacht voor de werkdruk;
 • een goede analyse maken van wat de medewerker nodig heeft om het werk goed  te verrichten
 • enzovoort

In het geven van aandacht, weten wat er speelt, het op goede wijze kunnen voeren van een gesprek over loopbaan en ontwikkeling speelt de leidinggevende een cruciale rol. Steeds meer wordt van de leidinggevende een coachende rol verwacht. Het begeleiden en ondersteunen van de medewerker in zijn professionaliteit. 

CNV Vakmensen stelt, daarom voor dat er in samenwerking met FLOW een ontwikkelprogramma wordt opgezet, waarin leidinggevenden bewust worden gemaakt van de veranderende eisen t.a.v. leidinggeven (van manager naar coach).

Generatiepact

Vakbonden hechten aan verlenging van het generatiepact. Uit de uitkomsten van de evaluatie blijkt, dat 90% (zeer) tevreden is over de regeling. Slechts 10% van de corporaties is (zeer) ontevreden over de regeling.
CNV Vakmensen stelt voor om de intrede-leeftijd te verlagen naar 61 jaar en daarnaast ook de variant 60-80-100 mogelijk te maken.

Een hobbel is de herbezetting door jongeren van vrij gekomen formatie. De instroom en herbezetting door jongeren is een belangrijk bespreekpunt in de onderhandelingen.
Aedes heeft zich niet uitgesproken over het al dan niet verlengen van het generatiepact.

Instroom jongeren

De noodzaak tot het bevorderen van instroom door jongeren wordt door Aedes onderkend. Aedes stelt daartoe een aantal maatregelen voor. De maatregel die bij ons het meeste vragen oproept is het verlagen van de instapsalarissen. Daar waar vakbonden juist pleiten voor het concurrerend houden van de sector t.o.v. andere sectoren pleit Aedes voor het verlagen van de instapsalarissen. Aedes geeft aan, dat de huidige instapsalarissen voor corporaties een belemmering zijn om jongeren aan te nemen. Daar waar bonden pleiten voor een robuuste loonsverhoging voor iedereen maakt Aedes een omgekeerde beweging.

Overig

Andere onderwerpen die zeker op de onderhandelingstafel terug zullen komen zijn:

 • tijd-en plaatsonafhankelijk werken. CNV pleit voor een vaste verankering van de uitgangspunten in de cao en een reële thuiswerk- en internetvergoeding.
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer opnemen in de cao
 • Uitbreiden verlof (waaronder het voorstel om rouwverlof op te nemen in de cao)
 • Verlenging van de regeling private aanvulling WW en WGA
 • Wet Wieg. Per 1 januari 2019 geldt de wet invoering extra geboorteverlof. De regeling voorziet in geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgen werknemers een uitkering van maximaal 70% van het dagloon, betaald door het UWV. CNV Vakmensen stelt voor de uitkering aan te vullen aangevuld tot 100%.

Voorstellenbrieven van cao-partijen

In de bijlage vind je de voorstellenbrieven van cao-partijen.

Reacties en/of opmerkingen

Op dinsdag 16 november hervatten we de onderhandelingen. Graag vernemen we jullie reacties.
Wil je reageren? Deel het met ons op www.jeachterban.nl/woondiensten/. Onze online community voor alle werknemers.!

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en
Nicole Geerts, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M. 06-51601987
E-mail: r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads