Onderhandelingsresultaat sociaal plan Lefier

Dinsdag 29 oktober hebben CNV Vakmensen en FNV met Lefier een onderhandelingsresultaat bereikt over een sociaal plan. Het sociaal plan is opgesteld om de nadelige gevolgen op te vangen die voortvloeien uit het voornemen tot reorganisatie van het Verhuur Mutatie Proces.

Een sociaal plan is op zich geen instemming met een reorganisatie, maar speelt in op een voorgenomen besluit. Al dan niet positieve advisering ligt bij de or en al dan niet uitvoering geven aan het voorgenomen besluit ligt bij Lefier.

Het sociaal plan is van toepassing op verhuurmakelaars met een contract voor onbepaalde tijd, voor wie de functie komt te vervallen. Het plan is geldig tot 1 juli 2020. Net als bij cao-onderhandelingen het geval is zal het resultaat pas een akkoord zijn wanneer de meerderheid van de leden instemt met de gemaakte afspraken. Wij zijn van plan om op dinsdag 12 november een ledenraadpleging te houden. Je ontvangt daarvoor nog een aparte uitnodiging.

Wat hebben we in grote lijnen afgesproken.

Herplaatsing
In het VMP zijn drie nieuwe functies die als uitwisselbaar worden beschouwd, te weten Projectmedewerker Uithuizing en Renovatie, Medewerker Huurincasso en Achterstanden en Medewerker Verhuur. In totaal zal 10 FTE worden opgevuld door herplaatsing op basis van het UVW afspiegelingsbeginsel.
Als verhuurmakelaar krijg je de mogelijkheid af te zien van plaatsing zonder dat dit consequenties heeft voor deelname aan het sociaal plan. Je wordt dan aangemerkt als boventallig en herplaatsing kandidaat.
De herplaatsingskandidaten (alle boventallige verhuurmakelaars) worden met voorrang boven andere medewerkers van Lefier in staat gesteld om te solliciteren op structurele functies Specialist Huurincasso en Achterstanden, Medewerker Bewonerszaken en tijdelijke klussen.

Medewerkers die definitief worden geplaatst op een van de drie nieuwe functies, krijgen een inwerk- en ontwikkelprogramma aangeboden. Hierbij wordt iedereen maximaal ondersteund om zich de nieuwe functie eigen te maken.

Mobiliteitstraject
Lefier spant zich in medewerkers naar ander werk te brengen binnen dan wel buiten Lefier. Zo zal Lefier-medewerkers gedurende hun periode van boventalligheid informeren over vrijkomende functies binnen Lefier dan wel binnen Loopbaaninitiatief. De duur van het mobiliteitstraject is maximaal zes maanden en eindigt op 1 juli 2020. Gedurende dit half jaar blijft de medewerker in dienst van Lefier en is hij/zij vrijgesteld van werk.
De medewerker wordt actief ondersteund door een outplacementbureau bij het vinden van ander werk.
Het (om)scholingsbudget bedraagt €4.500,- ongeacht hoe hoog het openstaande individuele loopbaanontwikkelingsbudget van de betreffende medewerker is. De boventallige medewerker krijgt gedurende het mobiliteitstraject bij gelijke geschiktheid voorrang bij passende interne vacatures.

Proeftijdplaatsing en detachering
Boventallige medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een proeftijdplaatsing bij een externe werkgever. Een medewerker kan hiervoor een verzoek indienen bij Lefier. Als Lefier hiermee instemt, dan blijft het sociaal plan gelden als de proefplaatsing eindigt binnen de proeftijd. Daarnaast kunnen boventallige medewerkers vanaf het moment van de boventalligheid tot het einde van het dienstverband op eigen verzoek gedetacheerd worden om zich te oriënteren en werkervaring op te doen. Afhankelijk van de situatie worden hier maatwerkafspraken over gemaakt.

Beëindiging dienstverband
Het dienstverband wordt beëindigd door een beëindigingsovereenkomst aan te gaan met Lefier. Hierin spreek je af dat het dienstverband eindigt op verzoek en initiatief van Lefier en dat aan de werknemer geen enkele verwijt te maken is. Hierdoor is een WW-uitkering geborgd.
Onderdeel van de beëindigingsovereenkomst is een beëindigingsvergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op 1,7 maal de huidige transitievergoeding. De transitievergoeding zoals die dus in 2019 geldt. De wet stelt overigens wel een maximum van € 81.000 bruto. De beëindigingsvergoeding van 1,7 maal de transitievergoeding is van toepassing in alle gevallen waarbij een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, ongeacht of de beëindiging zonder of met het mobiliteitstraject plaatsvindt.

De boventallige medewerker die na aanvang van het mobiliteitstraject het dienstverband bij Lefier eerder wil beëindigen dan 1 juli 2020, ontvangt een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding, dus naast de andere vergoeding, is 50% van het resterende salaris tot het einde van het mobiliteitstraject op 1 juli 2020.

Overig
Tijdens het mobiliteitstraject blijft de medewerker in dienst van Lefier en blijft het salaris ongewijzigd. Hij/zij is deze periode vrijgesteld van werk en daaraan is gekoppeld dat er vanaf
1 januari 2020 geen vakantiedagen meer worden opgebouwd. Reiskosten die de medewerker maakt in het kader van het mobiliteitstraject worden vergoed volgens het fiscaal geldende maximum van 19 cent per kilometer of de kosten openbaar vervoer op basis van tweede klas.
In de beëindigingsovereenkomst zal zijn opgenomen dat Lefier bereid is maximaal
€ 750,-- ex. btw te vergoeden voor juridische kosten op basis van een factuur. Lefier is ook bereid de kosten voor advisering financiële gevolgen beëindiging dienstverband te vergoeden tot  maximaal € 750,-- ex. Btw.
Voor medewerkers die binnen drie maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst op grond van de cao recht zouden hebben gehad op een gratificatie vanwege een dienstjubileum (art. 4.11) , wordt deze gratificatie toegekend en uitgekeerd bij de eindafrekening.
Lefier maakt ten aanzien van opleidingskosten maatwerkafspraken met medewerkers die zich hebben gecommitteerd aan het volgen van een meerjarige opleiding en op 1 januari 2020 nog meer dan een cursusjaar te gaan hebben.

In de ledenraadpleging zullen we uitvoerig ingaan op de uitwerking van de afspraken en de keuzes die gemaakt kunnen worden. Er zal alle ruimte geboden worden voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en meningen.

We zien je graag de 12e.

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl