Al het nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan Lefier gestart

Donderdag 14 oktober zijn de onderhandelingen gestart over een Sociaal Plan. Een plan dat de gevolgen voor de betrokken medewerkers tot een minimum moeten beperken. Een plan ook als logisch gevolg van het ondernemingsplan en inrichtingsplan. De start laat zich beschrijven met de woorden verkenning en aftasten. Constructief en mét kritische noten.

Van OP via IP naar SP
Voor de zomer is het Ondernemingsplan (OP) 2021-2025 “Samen het verschil maken voor een betere buurt” vastgesteld en aan jullie gepresenteerd. In onderdeel C van het OP is al een doorkijk gegeven welke organisatorische en personele gevolgen dit plan heeft. Maandagmiddag 11 oktober hebben bestuurder en directie het Inrichtingsplan “De huurder centraal in een eenvoudige, integrale en procesgerichte organisatie”. Direct daaraan voorafgaand zijn medewerkers individueel of in teamverband geïnformeerd over de personele gevolgen. Alle relevante stukken zijn met jullie gedeeld via intranet. Dinsdag 12 oktober hebben vijf regionale bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin het IP verder is toegelicht. Om de personele gevolgen in sociaal en financieel opzicht tot een minimum te bepreken is er dus donderdag 14 oktober gestart met de onderhandelingen over een SP.

Sociaal Plan
Als vertrekpunt voor het aan ons gepresenteerde concept SP diende het Sociaal Plan zoals dat gebruikt is bij de vorige reorganisatie in 2019/2020 (Verhuur, Mutatie en Huurincasso). Wij hebben aangegeven dat deze ingrijpende reorganisatie een beter SP verdient. Willen wij recht doen aan de direct betrokken medewerkers, dan dient er meer op het OP en IP toegesneden SP worden afgesproken. Ten eerste hebben wij gewezen op de tijdsdruk, gevolgd door de werkdruk, eindigend met passende regelingen voor blijvers en vertrekkers. Er is geen economische noodzaak voor de reorganisatie, er is ook geen sprake van het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. Deze reorganisatie beoogt een eenduidiger, eenvoudiger, integrale en procesgerichte organisatie. Dat vraagt een andere SP dan bij de (beperkte) reorganisatie in 2019.

Vertrekkers
Als we kijken naar het aantal fte’s nu en straks, dan komen een beperkt aantal fte’s bij. Er zijn geblijkblijvende (64), gewijzigde functies (7), vervallen (17) en nieuwe (28) functies. Getalsmatig zou er dus geen probleem zijn. Er is echter sprake van een zogeheten kwalitatieve mismatch. Anders gezegd: een aantal collega’s zullen niet geschikt zijn voor de gewijzigde en nieuwe functies. Een pijnlijke constatering. Naar onze smaak moeten wij ons stinkende best doen deze collega’s wél geschikt te maken voor een functie binnen Lefier. Als dat dan toch niet lukt dan moeten wij die collega’s maximaal ondersteunen bij het verkrijgen van ander werk buiten Lefier. Regelingen als outplacement, financieel en juridisch advies en ook een goede beëindigingvergoeding zijn daarbij helpend.

Blijvers
Hoe ingrijpende deze reorganisatie ook is, veruit het overgrote deel van de collega’s zullen bij Lefier kunnen en mogen blijven werken. Juist voor hen moeten wij échte aandacht hebben. Verlies van collega’s, ander werk binnen Lefier, opnieuw leren en inpassen en werkdruk zijn alle van toepassing. Ook hierin moet worden geïnvesteerd in tijd, energie en middelen. Scholen en ontwikkelen. En ja voor de collega die een lagere functie gaat vervullen, mag er wat ons betreft geen nadelig financieel effect optreden.

In volgorde
Wat ons betreft moet dus eerst worden ingezet op het reduceren van het aantal voorlopig boventalligen. Deze collega’s kunnen zich in een nader overeen te komen periode kwalificeren voor een gewijzigde of nieuwe functie. Met maximale faciliteiten breng je het definitieve aantal boventalligen verder terug. Als je de nul niet bereikt en er dus afscheid moet worden genomen van collega’s, moet daar een SP liggen dat er toe doet. Daarover gaan wij op dinsdagmiddag 2 november verder in gesprek met Elles Dost en Joost Rientjens.

En verder
Wij zijn in gesprek met de OR. Direct na elke onderhandelingsronde koppelen wij de inhoud daarvan kort terug naar de OR. Ontvangen signalen van onze respectievelijke achterbannen sluiten wij kort. Samen beseffen wij dat deze reorganisatie vele collega’s zal gaan raken. Des te belangrijker is om elkaar vast te houden in dit hele traject.

Voor de looptijd van het SP is door Lefier ingezet op de periode tot 1 augustus 2022. Gelet op alle stappen die nog gezet moeten worden hebben wij alvast gepleit voor een langere looptijd.

Reacties
Zij van harte welkom. Grietje Huizing en ik vormen samen de onderhandelingsdelegatie. Schroom niet contact met mij op te nemen als je vragen hebt of iets kwijt wil. Ook reacties op deze nieuwsbrief zijn van harte welkom. Dat kan via een sms, whatsapp, belletje of mail. Mijn contactgegevens staan hieronder.

Emiel Peper (bestuurder CNV Vakmensen)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 23 43 20 81