Al het nieuws

Onderhandelingen cao Woondiensten opgeschort

De vierde onderhandelingsronde op 20 maart voor een nieuwe cao Woondiensten heeft niet tot een akkoord geleid. Vakbonden hadden graag een nieuwe cao afgesloten. Maar werkgevers bleken uiteindelijk niet bereid structureel koopkrachtbehoud voor álle corporatiemedewerkers te realiseren.

Onderhandelingsproces
Na de vorige ronde (op 20 februari) spraken partijen af ieder intern overleg te voeren over de voortgang van de onderhandelingen. Dit overleg was bedoeld om de mogelijkheden van een ruimer mandaat te bespreken en om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor de impasse die dreigde te ontstaan. Bij de start van de vierde onderhandelingsronde bleek al snel dat vakbonden dit interne overleg wél hadden gevoerd. Aedes had haar beleidsadviescommissie slechts geïnformeerd…

Over alle andere onderwerpen konden partijen tot overeenstemming komen. Er werd ook gekeken naar een langere looptijd van de cao. De meningen over de loonontwikkeling liepen echter te ver uiteen. Dit vooral ook tegen de achtergrond dat een groot deel van het personeel te maken gaat krijgen met een aanpassingsbedrag.

Discussie over loon
In een uiterste poging om er uit te komen waren de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie bereid om ver te gaan. Om tot een akkoord te komen, legden zij voor 2019 een looneis van 3,75% op tafel. Zij toonden zich zelfs bereid om dit percentage te spreiden over het jaar. Werkgevers bleven echter bij hun bod van 3% structurele loonsverhoging in 2019. Voor het eerste halfjaar van 2020 boden zij 1%. Daarbij hadden ze alleen nog enkele kleine eenmalige uitkeringen te vergeven. “Werkgevers zullen met een prachtig verhaal komen dat 3% loonsverhoging in deze tijd mooi is en verantwoord voor de corporaties.

Maar als je te maken krijgt met een aanpassingsbedrag houd je daar maar 2% van over. De inflatie is op dit moment 2,6%. Dus dan kun je zelf uitrekenen dat je daar aan tekort komt om op de langere termijn je koopkracht te behouden.” zegt Janneke Waage, onderhandelaar voor de FNV. “Eenmalige uitkeringen zijn vervolgens niet de oplossing. De corporatiemedewerkers hebben een achterstand in de stijging van hun pensioengevend loon opgelopen. Dat komt juist door al die eenmalige uitkeringen. In vergelijking met de rest van Nederland gaat dat om zo’n 4,5% in de afgelopen tien jaar” aldus Janneke. “Daarbij krijgen bijvoorbeeld uitzendkrachten zo’n eenmalige uitkering helemaal niet. En ook medewerkers met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering profiteren niet van een eenmalige uitkering, Het UWV roomt het bedrag volledig af.”

Waardering?
Aedes schreef bij de start van de onderhandelingen in haar voorstellenbrief waardering te hebben voor de waardevolle bijdragen die alle corporatiemedewerkers iedere dag leveren. Werkgevers gaven er blijk van oog te hebben voor het feit dat het werk verandert en er bepaald niet eenvoudiger op wordt. Vakbonden vinden het treurig te moeten constateren dat het hier mooie woorden op papier betreft.

“Waaruit blijkt nou die waardering, als dat wat je te bieden hebt, voor een groot deel van je personeel op de langere termijn leidt tot koopkrachtverlies?” vraagt Robbim Heins, onderhandelaar namens CNV Vakmensen zich af. “Bovendien is er ruimte voor een extra loonsverhoging. De economische groeicijfers zijn positief en optimistisch. De werkgelegenheid trekt fors aan en voor diverse functies wordt melding gemaakt van krapte op de arbeidsmarkt. Om in de concurrentieslag met andere sectoren aantrekkelijk te blijven is een forse structurele loonsverhoging op zijn plaats.”

Onderhandelaar Edith Werger van De Unie voegt daar aan toe: “Zoals we eerder gezien hebben, voegt Aedes de daad niet bij het woord. Partijen hebben bij de start van de onderhandelingen de intentie uitgesproken om snel tot een akkoord te komen. In dat kader is het buitengewoon zuur te moeten constateren dat Aedes de afgelopen maand niet heeft benut om tot oplossingen te komen”.

Vakbonden zullen de situatie die nu is ontstaan met hun leden gaan bespreken. Wil je een informatiebijeenkomst bij jou in de corporatie organiseren? Laat het ons weten en we maken een afspraak! Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar r.heins@cnvvakmensen.nl.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Arbeidsmarktonderzoek 2019. Doe je mee?
Hoe tevreden ben je met je werk? Hoe zie je de toekomst binnen jouw corporatie? Kun je makkelijk voldoen aan de eisen die het werk aan je stelt? Deze en andere vragen komen aan bod in het Arbeidsmarktonderzoek 2019. Wil je meewerken aan het onderzoek? Klik dan op de link in de e-mail die je van je werkgever gehad hebt.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken (je antwoorden worden automatisch bewaard). Jouw deelname aan het onderzoek en je antwoorden blijven anoniem.

Het onderzoek is een initiatief van FNV, CNV, De Unie, AEDES en FLOW, en wordt uitgevoerd door de samenwerkende onderzoeksbureaus Panteia en Etil. Als blijk van dank voor het invullen van de vragenlijst krijg je toegang tot een online rapportage waarin je de resultaten van de medewerkers van jouw corporatie kunt vergelijken met die van andere corporaties.

Heb je vragen over dit onderzoek? Of heb je geen e-mail van je werkgever ontvangen en wil je wel graag meewerken aan het onderzoek en de vragenlijst invullen? Neem dan contact op met de projectleider bij onderzoeksbureau Etil: Evert Webers – e.webers@etil.nl  - 06 24 72 13 99.

EEN GOED PENSIOEN IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN
Wat maandagmorgen een succesvolle pensioenactiedag leek te gaan worden, is geëindigd in een drama door de gebeurtenissen in Utrecht. Bij ons overheerst het medeleven met de slachtoffers en hun families. Op zo'n moment blijkt dat zaken waarin wij geloven en waar wij elke dag aan werken - hoe belangrijk ook - relatief zijn.

Ondanks dit alles hebben we groot respect en waardering voor de inzet van onze leden en collega's, maandag en de afgelopen weken, voor het tot stand brengen van grote regiobijeenkomsten en acties voor een beter pensioenakkoord. Overal in het land liet de achterban van de gezamenlijke bonden aan het kabinet zien: een goed pensioen is een kwestie van fatsoen.

De gezamenlijke vakbonden zullen ook de komende periode gezamenlijk op blijven trekken om tot goede pensioenafspraken te komen. Wordt vervolgd. Op www.jeachterban.nl/pensioen houden we je op de hoogte.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 1987
E: r.heins@cnvvakmensen