Gesprek directie Vechtdal Wonen en bonden

Maandag 25 maart hebben CNV Vakmensen en FNV Bouw en Wonen gesproken met jullie directie. Het doel was om elkaar bij te praten over het lopende fusietrajact bij Vechtdal Wonen. Het was een goed en constructief gesprek. Het leek ons goed jullie hier over te informeren.

Van de directie hebben we begrepen dat het proces goed verloopt. Per 1 januari 2019 is de juridische fusie een feit. De fysieke fusie vindt nu plaats en per 1 juli a.s. moet de organisatorische fusie zijn afgerond. Het is hard werken, maar de directie geeft aan dat er geen signalen zijn dat de planning niet wordt gehaald. Mocht er toch iets gebeuren waardoor de planning niet wordt gehaald, dan wordt hier opnieuw naar gekeken. De zorgvuldigheid van het proces is belangrijker dan vasthouden aan de planning. De verbouwing van het kantoor in Ommen is gestart en op korte termijn moet het nieuwe systeem zijn ingericht zodat jullie hier mee kunnen werken. Jullie krijgen training in het nieuwe systeem en de tijd om het je eigen te maken. Het is de bedoeling dat de nieuwe directeur-bestuurder medio 2019 wordt aangesteld. Naast deze praktische zaken is er ook aandacht voor één van de belangrijkste punten bij een fusie: de organisatiecultuur. We hebben begrepen dat de verschillende werkgroepen hier een belangrijke rol in spelen. Dus wil je betrokken zijn bij alle organisatorische veranderingen, zorg dan dat je of in een werkgroep zit of je anders goed laat informeren door de werkgroepen.

Functiehuis en inplaatsing functies
Het belangrijkste moment voor jullie is hoe de nieuwe functies er straks uit komen te zien en hoe de inplaatsing op deze functies wordt opgepakt. De directie is hier nu, in overleg met de ondernemingsraad (OR), mee bezig. De bedoeling is dat het nieuwe functiehuis eind mei klaar is. Dit betekent dat de huidige functies (De Veste) en rolprofielen (Beter Wonen Vechtdal) omgezet moeten worden naar nieuwe profielen. Jullie huidige functies/rolprofielen worden eerst omgezet naar een werkplekduiding per domein. Op basis van deze werkplekduiding wordt dan het uiteindelijke generieke profiel bepaald. De functiewaardering vindt uiteindelijk paats op basis van deze generieke profielen. Een werkgroep bestaande uit collega's van HR, MT, OR en werknemers gaat zich hiermee bezig houden. De leidraad voor het proces is het Handboek functie-indeling Woondiensten. (Zie bijlage).

Voor werknemers zijn er twee belangrijke momenten in dit proces waar je op moet letten. De belangrijkste is de invulling van de functiebeschrijving. De functiebeschrijving bepaalt uiteindelijk hoe de functie wordt gewaardeerd en in welke loonschaal je wordt ingedeeld. Het is dus belangrijk om zo volledig mogelijk op te schrijven wat jouw taken nu zijn. Zorg dus dat je input geeft voor de conceptbeschrijving. Daarnaast is het belangrijk dat werkgever en werknemer overleggen over de uiteindelijke weergave van de functiebeschrijving. Het is belangrijk om het hier vooraf met elkaar over eens te zijn voordat de werkgever het profiel vaststelt. Wanneer jullie het eens zijn, tekent de werknemer voor gezien. We hebben dit ook benadrukt bij de directie, zij nemen dit mee als aandachtspunt. Behalve het functiehuis kijkt de directie samen met de OR naar de inplaatsing van alle werknemers. De directie heeft eerder met de OR een sociaal vangnet afgesproken. De plaatsingsprocedure en wat hiermee samenhangt wordt de komende maanden verder aangescherpt en zal voor 1 juli duidelijk zijn. De directie geeft aan dat het uitgangspunt blijft dat er geen mensen boventallig worden. Als vakbonden hebben we benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen ook voldoende de tijd en ondersteuning krijgt de nieuwe functie eigen te maken. Hierover blijven we met de directie in gesprek.

Hoe verder?
De komende maanden worden de belangrijkste maanden voor dit fusietraject. We hebben daarom ook met elkaar afgesproken dat we voor de zomer een nieuwe afspraak plannen. Met de OR is al eerder afgesproken dat we elkaar informeren wanneer dit nodig is. Mocht er eerder zaken zijn, dan weten we elkaar te vinden. Mochten jullie vragen/opmerkingen hebben of zijn er onduidelijkheden, neem dan vooral contact op met jouw vakbondsbestuurder.

Tot slot: cao overleg Woondiensten is stukgelopen

Sinds 19 december vorig jaar zijn de vakbonden en Aedes in onderhandeling over jullie nieuwe cao. Helaas heeft dit, na vier onderhandelingsrondes, geen resultaat opgeleverd. Dit is bijzonder jammer, de bonden hadden graag een nieuwe cao afgesloten. Maar Aedes wil geen afspraken maken over structureel koopkrachtbehoud voor alle corporatiemedewerkers. Een belangrijk deel van de loonsverhoging die Aedes biedt, is incidenteel (eenmalig) en niet structureel. Dat betekent dat je eenmalig een extra bedrag uitgekeerd krijgt. Maar dit bedrag komt dus niet structureel bij je loon en werkt ook niet door op je pensioengevend loon. Daarnaast krijgen de uitzendkrachten of anderen die niet direct in dienst zijn van de corporatie de incidentele verhoging niet. Dat is voor de bonden niet acceptabel. We vinden het belangrijk dat jullie weten wat het voorstel van Aedes voor jullie betekent. Daarom organiseren we door het hele land kantinebijeenkomsten. Lees voor meer informatie de nieuwsbrief: https://www.jeachterban.nl/woondiensten/onderhandelingen-cao-woondiensten-2019/b/onderhandelingen/posts/onderhandelingen-opgeschort. Wil je dat wij langskomen voor een kantinebijeenkomst, neem dan contact met me op.

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl

 

Downloads