Evaluatie sociaal plan L'escaut

CNV Vakmensen, de FNV en vertegenwoordigers uit de ondernemingsraad hebben op 26 januari jl. een gesprek gevoerd met de directie en HR van L'escaut over het sociaal plan, de stand van zaken reorganisatie en een ongewijzigde verlenging van het huidige sociaalplan. Op 4 maart wordt er verder gesproken.

Reorganisatie
In het gesprek kwam vanzelfsprekend de vraag aan de orde: hoe de reorganisatie is gegaan en of het huidige sociaalplan voldoet?
Directie en HR spraken in tevredenheid over de gang van zaken rondom de laatste reorganisatie en over of het sociaalplan voldoet en het feit dat er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen.
De komende tijd wordt er met de ondernemingsraad verder gesproken over de nieuwe bedrijfsstructuur en hoe een-en-ander nog beter kan, maar de insteek is dat dit geen grote impact zal hebben op de werknemers.

Ongewijzigde vorm
Aangezien het sociaal plan voldoet en iedereen er tevreden over is, en we gedurende deze crisistijd van de coronapandemie niet aan bestaande goed functionerende sociale zekerheden willen tornen, hebben de bonden de wens om het sociaal plan in ongewijzigde vorm te verlengen, op tafel gelegd. De directie stond daar welwillend tegenover. In principe zien die daar geen bezwaar tegen, maar zij willen dit eerst nog intern bespreken binnen het managementteam.

Werkdruk
Verder is er nog gesproken over de ervaren werkdruk tijdens de COVID19-pandemie. De directie is zich er van bewust dat werknemers hierdoor werkdruk ervaren, volgens hen heeft dit te maken met het wegvallen van de collegiale gesprekken en de sociale contacten op kantoor, maar ook met de thuissituatie van sommige medewerkers, bijvoorbeeld omdat de kinderen thuis onderwijs moeten volgen. Zij geven aan bereid te zijn om medewerkers ruimte te bieden, en nemen eventuele achterstanden die daardoor ontstaan voor lief.

Op 4 maart krijgt het gesprek een vervolg
Bovenstaande is een beknopte een weergave van de besproken onderwerpen. Mocht je voor die tijd nog wat willen delen met ons? Schroom niet te mailen!

Nancy Abelskamp,
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
n.abelskamp@cnvvakmensen.nl