Al het nieuws

Cao-overleg Woondiensten van start

Het cao-overleg Woondiensten is op woensdag 29 september van start gegaan. Ter voorbereiding van de komende onderhandelingen deelden cao-partijen hun visie op de sector. Op 11oktober staat het eerst volgende overleg gepland en worden de voorstellenbrieven uitgewisseld.

Kennismaking door wisselingen

De eerste onderhandelingsronde stond in het teken van kennismaking en toelichting van de visies op de sector. Zowel aan werkgeverszijde als aan werknemerskrachten was er een wisseling van de wacht. De werkgeversdelegatie kent een nieuwe voorzitter, ook aan werknemerszijde waren er wijziging in de personele samenstelling. Een uitgebreide kennismaking was dus op zijn plaats. Anders dan andere jaren stond de eerste onderhandelingsronde niet in het teken van het uitwisselen van de voorstellenbrieven. Om de achtergronden van elkaars inzet beter te begrijpen, deelden cao-partijen hun visie op de sector.

Gezamenlijke visie op trends en ontwikkelingen in de sector

De gezamenlijke vakbonden gingen in hun gezamenlijke presentatie in op de ontwikkelingen in de sector. Zij wezen hierbij naar de ontwikkelingen in de samenleving, de veranderende houding en samenstelling huurders, politieke ontwikkelingen en de zelfbewustere houding van de woningcorporaties. Vervolgens zoemden we in op het werknemersbestand en de groeiende sector met de krappe arbeidsmarkt als aandachtspunt. De cao is het visitekaartje van de sector. Uiteraard vragen vakbonden specifiek aandacht voor de arbeidsvoorwaarden. Door vakbonden is onderstreept, dat in het contact met de huurders de hardste klappen bij de laagst ingeschaalden vallen. Goede afspraken over tijd-en plaat onafhankelijk werken mogen in de nieuwe cao niet ontbreken. Ook onderwerpen als scholing en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en generatiepact zullen in de voorstellenbrief niet ontbreken. Van zowel werknemerszijde als werkgeverszijde werd het belang van instroom van jongeren in de sector onderstreept. De presentatie van de vakbonden eindigt dan ook met de deze vraag: Zijn we als sector in staat om de komende periode een cao te hebben die maakt dat we aantrekkelijk zijn voor jongeren en tegelijkertijd de senioren langer aan ons binden? Alle generaties zijn onmisbaar om succesvol te werken aan alle uitdagingen in de sociale volkshuisvesting!

Op onze website kun je de gezamenlijke visie van vakbonden, Aedes en de werkgevers downloaden: www.cnvvakmensen.nl/bouw/woondiensten/cao-woondiensten/

Uitwisseling voorstellenbrieven

Op 11 oktober vindt de uitwisseling van de voorstellenbrieven plaats. De voorstellen van CNV Vakmensen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de arbeidsvoorwaarden-enquête, de discussie in onze kadergroep (de cao-commissie Woondiensten) en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond. Uiteraard houden we jullie op hoogte, maar schroom ook niet om zelf met opmerkingen en vragen te komen. Gezamenlijk maken we immers de cao. De daarop volgende cao-rondes staan gepland op: 16 november, 1 december en 15 december.

Generatiepact

De uitkomsten van de evaluatie generatiepact worden door cao-partijen besproken. In het komend onderhandelingsseizoen wordt door cao-partijen beslist of het generatiepact doorgezet wordt en onder welke voorwaarden. Vooralsnog geldt het volgende. Op 31 december 2021 loopt het Generatiepact Woondiensten af. Voor medewerkers die al deelnemen aan het Generatiepact Woondiensten verandert er niets, zij blijven gewoon deelnemen aan de regeling. Voor medewerkers, die vóór 1 mei 2022 63 jaar worden, geldt: om een eventueel vacuüm te voorkomen, kunnen medewerkers die uiterlijk 1 mei 2022 voldoen aan de criteria (63 jaar en ouder en contract voor onbepaalde tijd) een aanvraag indienen tot en met 31 december 2021 onder de voorwaarde dat de aanvraagtermijn van vier maanden in acht genomen wordt en de effectuering van de aanvraag uiterlijk 1 mei 2022 ingaat. Mocht het Generatiepact Woondiensten gecontinueerd worden, dan kunnen aanvragen na het verstrijken van die vier maanden gewoon gehonoreerd worden. Mochten Cao-partijen op 1 januari 2022 geen afspraken hebben gemaakt over de continuering van het Generatiepact Woondiensten dan vervalt de aanvraag.

Reacties

Wil je reageren? Deel het met ons op www.jeachterban.nl/woondiensten/ Onze online Community voor alle werknemers!.

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en Nicole Geerts, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl