Wonen ZW Friesland en Lyaemer Wonen willen fuseren

Die geruchten en plannen zijn er al een tijdje, maar nu lijkt het er toch echt van te komen.

Enige tijd geleden hebben CNV Vakmensen en FNV een uitnodiging ontvangen van jullie directie om over de voorgenomen fusie te komen praten. Uiteraard zijn wij op deze uitnodiging ingegaan en sindsdien hebben wij twee gesprekken met hen gehad. Bij deze gesprekken waren eveneens de voorzitters van de beide ondernemingsraden en de adviseur van Atrivé aanwezig.

Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek op 31 januari van dit jaar hebben we allereerst met elkaar kennisgemaakt. Vervolgens hebben we de verschillende zaken in verband met de fusie besproken, zoals:

  1. De achtergrond van en de redenen voor de fusie
  2. De gevolgen van de fusie
  3. De stand van zaken en verwachtte voortgang van de fusie.

1. Achtergrond en redenen
In juli 2018 is de intentieverklaring voor de fusie tussen Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen ondertekend. Na de zomer 2019 zou de fusie effectief worden.
Beide woningcorporaties zijn ‘kleine’ plattelandscorporaties. Beiden willen dit karakter behouden en dichtbij in contact met de klant blijven.
Tegelijkertijd zijn beiden sinds 2014 allebei gevestigd in dezelfde gemeente, De Fryske Marren.
Daarbij worden beiden met dezelfde zogenaamde “uitdagingen” geconfronteerd. Uitdagingen zoals: krimp, duurzaamheid, betaalbaarheid, complexiteit, professionalisering.

2. Gevolgen 
Door de fusie wordt de organisatie groter. Het is de verwachting dat de organisatie daarmee beter in staat zal zijn om een goed antwoord op de “uitdagingen” waar jullie voor staan te vinden. Door het samengaan van de twee corporaties zal in ieder geval:

  • Eén directeur-bestuurder de organisatie verlaten.
  • De samenstelling van de Raad van Commissarissen wijzigen.
  • De huisvesting van de organisatie wijzigt in die zin, dat er sprake zal zijn van één hoofdkantoor en een spreekuurlocatie.

3. Stand van zaken tijdens het eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek leek het plan voor de fusie grotendeels klaar.
De fusie-effectrapportage was zo goed als afgerond.
De advies- en instemmingsaanvraag over het voorgenomen besluit tot fusie aan de beide ondernemingsraden eveneens.
De ondernemingsraden hadden zo goed als zeker overeenstemming over jullie secundaire arbeidsvoorwaarden.
Over de directeur-bestuurder was overeenstemming en over de RvC lag eveneens een voorstel aan de ondernemingsraden klaar.

Tweede gesprek
Het vervolggesprek vond op 4 maart 2019 plaats. Hoewel tijdens ons eerste gesprek de plannen in een vergevorderd stadium leken te zijn, bleken ze inmiddels toch gewijzigd. De planning is gewijzigd, want de huurdersorganisatie heeft nog vragen. Daardoor schuift het gehele besluitvormingsproces in de tijd op. Het is nu de verwachting dat de voorgenomen fusie eind 2019 zal plaatsvinden.

Een andere wijziging van de plannen heeft tot gevolg dat iedereen de functie houdt die men nu heeft, inclusief de daaraan verbonden primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij hebben vervolgens om een schriftelijke bevestiging hiervan gevraagd en deze hebben we inmiddels ontvangen.

Tijdens het eerste gesprek was ons gebleken dat er al een concept sociaal plan tussen de directie en de ondernemingsraden besproken was. Als bonden waren we hier niet gelukkig mee, aangezien het onderhandelen en afsluiten van een sociaal plan onze taak en verantwoordelijkheid, maar vooral onze expertise is. Daarbij waren we het inhoudelijk niet eens met de afspraken in het concept sociaal plan. Nu iedereen de eigen functie behoudt, inclusief de arbeidsvoorwaarden, is de noodzaak voor een sociaal plan vervallen.

In de bevestiging van jullie werkgever staat immers duidelijk dat alle medewerkers met een vast dienstverband van Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen:

  • bij de fusie hun baan behouden
  • bij de fusie hun salaris en salarisperspectief behouden
  • één op één overgaan naar de nieuwe organisatie en daarmee hun huidige functie behouden. (Hierop bestaat één uitzondering)

Deze bevestiging voegen we als bijlage toe aan deze nieuwsbrief.

Voortgang
Het is voor ons gebruikelijk om na een aantal gesprekken een ledenbijeenkomst te organiseren. Meestal gebruiken wij die om jullie ideeën en aandachtspunten voor het proces én het sociaal plan te peilen, zodat wij daar in de gesprekken rekening mee kunnen houden. In deze situatie sluiten wij echter geen sociaal plan af. Van de ondernemingsraden hebben wij begrepen dat hierover bij jullie nog wel vragen leven en onzekerheid bestaat.
Op woensdag 10 april aanstaande zullen wij daarom aansluiten bij jullie plenaire bijeenkomst. Wij kunnen dan een toelichting en antwoord op jullie vragen geven. De uitnodiging hiervoor ontvangen jullie van de ondernemingsraden.

Tot slot
Tot slot wil ik jullie sterkte toewensen tijdens het fusieproces en een goede samenwerking met alle nieuwe collega’s.

Mede namens FNV bestuurder Sabine de Vriend,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
W.timmer@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads