Al het nieuws

Werken op 1,5 meter in de Woondiensten

Sociale partners hebben voor woningcorporaties een handreiking opgesteld om veilig werken in de 1,5 meter samenleving te ondersteunen.
Handreiking
Door de maatregelen die de overheid heeft genomen om het Coronavirus te beheersen, mag er voorlopig alleen maar gewerkt worden als er rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand. Daarbij moeten er ook andere maatregelen genomen worden. Het is belangrijk dat corporatiemedewerkers hun werkzaamheden in een veilige- en gezonde werkomgeving kunnen doen. Om corporaties hierin te ondersteunen is door CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en Aedes een handreiking opgesteld waarin de maatregelen voor de werksituatie in een woningcorporatie zijn uitgewerkt.

De maatregelen in deze handreiking betreffen drie aspecten van corporatiewerkzaamheden: het werken op kantoor, in bouw- en onderhoud én werken in de wijk. Ze gaan uit van de RIVM-richtlijnen en algemene uitgangspunten van Arbowetgeving.

De maatregelen zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet. Dat betekent dat er éérst gekeken moet worden naar een aanpak aan de bron. Als dat niet kan, moeten technische of organisatorische maatregelen worden genomen. En pas in laatste instantie moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet worden. Dit voorkomt dat de werkgever zich er ‘makkelijk vanaf kan maken’ door je alleen maar met een mondkapje op pad te sturen…

Vanwege de Coronamaatregelen dienen binnen de corporatie de risico’s op besmetting met het Coronavirus tijdens het werk geïnventariseerd te worden. Dit uiteraard in het kader van de reguliere, door de Arbowet verplichte, RIE. Bij deze inventarisatie en het daaropvolgende plan van aanpak met maatregelen is de OR nauw betrokken. De ondernemingsraad heeft sowieso een belangrijke taak om de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van Coronamaatregelen.

Omdat de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en bijbehorende maatregelen snel gaan, zal deze handreiking ook regelmatig aangepast worden. Kijk dus af en toe op onze website of er een nieuwe versie beschikbaar is.

Wij gaan er vanuit dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit deze handreiking zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is. Wanneer  je  twijfelt over de naleving van de richtlijnen, maak daarvan dan melding bij de corona-coördinator binnen je organisatie, je leidinggevende of je werkgever. Als je CNV-lid bent kun je uiteraard ook bij ons terecht!
De complete handreiking ‘Werken op 1,5 meter in de Woondiensten’ vind je in de bijlage.

Onderzoek Handboek Functie-indeling Woondiensten
In de laatste CAO hebben cao-partijen afgesproken een onderzoek te doen naar eventuele belemmeringen die worden ervaren bij het gebruik van het Handboek functie-indeling Woondiensten (Handboek). Dit onderzoek gaat deze week van start.

We doen het onderzoek aan de hand van twee vragenlijsten: één vragenlijst voor werkgevers en één vragenlijst voor de Ondernemingsraad (OR), namens medewerkers.

Beide vragenlijsten zijn inmiddels naar de corporatie gestuurd, met het verzoek aan de directie om de vragenlijst voor de OR door te sturen naar de secretaris van de OR.

Met de resultaten van deze enquête willen cao-partijen beoordelen of het huidige Handboek functie-indeling woondiensten geactualiseerd moet worden. Partijen nemen hierover, na analyse van de onderzoeksresultaten, als onderdeel van de volgende cao-onderhandelingen, een beslissing.

Wij hechten veel belang aan de input van OR-en en hopen dat veel OR-en de vragenlijst invullen.

Ben je OR-lid? Vraag dan bij de directie om de vragenlijst voor Ondernemingsraden! Als je deze vragenlijst niet van je werkgever ontvangt, laat het ons dan weten. Wij zorgen er dan voor dat je toegang tot het onderzoek krijgt.
Zit je niet in de OR? Vraag dan aan jouw Ondernemingsraad of ze de vragenlijst al ontvangen hebben!

Heb je als individuele medewerker problemen ervaren bij het gebruik van het Handboek? Geef dat door aan je OR!

Het onderzoek loopt tot 28 mei aanstaande.

Wil je nog iets met ons delen t.a.v. het Handboek functie-indeling Woondiensten? Mail mij via: r.heins@cnvvakmensen.nl

Wil je meer weten over de 1,5 meter samenleving?
Bezoek onze website en ons online platform Je Achterban Woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven. 

Robbim Heins
Bestuurder CN Vakmensen
M: 06 5160 1987
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads