Organisatieaanpassing Woondiensten Wold&Waard

Medio maart zijn wij geïnformeerd over het voornemen om de organisatie van de afdeling Woondiensten aan te passen. De ondernemingsraad (OR) is gevraagd om advies. CNV Vakmensen is gevraag in te stemmen om deze organisatieaanpassing af te ronden met de OR. Ik heb het voornemen om hiermee in te stemmen, maar niet eerder dan dat ik de leden heb gevraagd wat zij ervan vinden.

Op 15 maart ontvingen wij een brief van de bestuurder waarin werd verwezen naar een tweetal bijlagen. Deze bijlagen heb ik 21 maart mogen ontvangen. De brief van Janneke Klijn schets in hoofdlijnen de organisatiewijziging bij woondiensten. De notitie “Organisatiewijziging afdeling Woondiensten” van 3 maart 2022 gaat in detail in op:

  1. Nut en noodzaak van de organisatiewijziging;
  2. De organisatorische en personele gevolgen;
  3. De nieuwe structuur binnen woondiensten en de formatie;
  4. De eventuele sociale en financiële gevolgen voor de betrokken collega’s.

Over de eerste drie punten gaat de OR. Als er rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke gevolgen zijn dan komen de vakbonden in beeld.

Het proces


Na ontvangst van de brief van Janneke Klijn heb ik contact gehad met personeelsadviseur Michiel Lokerse, de auteur van de genoemde notitie en manager woondiensten Anneli Boukaert en met mijn FNV collega Petra Akkermans. Nog deze week verwacht ik contact te hebben met de OR. Tot nu toe heb ik de indruk dat de wijze waarop deze organisatieaanpassing is voorbereid zorgvuldig is geweest. De afdeling is van het begin tot het voorgenomen besluit van de bestuurder actief betrokken geweest. Ook de OR is op de juiste momenten gevraagd naar zijn mening en nu dus om zijn advies.

De inhoud


Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat organisaties zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Het verhuren en beheren van de (sociale) woningvoorraad wordt steeds bewerkelijker: intensiever en complexer. Daar speelt Wold & Waard nu op in door een organisatieaanpassing van de afdeling woondiensten. Medewerkers worden met meer focus ingezet. De structurele formatie wordt 1,3 fte verhoogd. Arbeidsvoorwaardelijk zijn er geen negatieve gevolgen. Een enkele collega gaat er in salaris op vooruit.

Instemmen en reacties gevraagd


Ik heb het voornemen om in te stemmen met het voorstel om de OR deze transitie, deze organisatiewijziging verder af te wikkelen. Het gaat dan uiteraard om het OR-advies zelf, maar ook om de implementatie en inbedding van de plannen in de gewijzigde afdeling woondiensten.Graag wil ik van jou weten hoe jij tegenover deze instemming staat. Als ik iets niet goed zie of niet goed heb begrepen of ingeschat hoor ik dat graag. Jouw reactie zie ik graag tegemoet vóór woensdag 31 maart. Dat kan via sms, mail, whatsapp, onder deze nieuwsbrief of gewoon even bellen.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081

 

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Woondiensten blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error