De nieuwe cao Woondiensten en jouw loonstrook

Eind augustus konden we je laten weten dat de nieuwe cao een feit is. In deze nieuwsbrief geven we je meer informatie over wat dit betekent voor jouw beloning. Check goed of de verschillende punten in jouw situatie goed zijn uitgevoerd!

De loonsverhoging
Met ingang van 1 april 2019 zijn de lonen in de sector verhoogd met 3,25%. Voor de medewerkers die het betreft, is op deze loonsverhoging het aanpassingsbedrag (schalen C t/m H en O) in mindering gebracht. In de vorige cao zijn de afspraken over het aanpassingsbedrag gemaakt. Deze aanpassing geldt alleen voor de medewerkers die een salaris hebben dat op of boven het eindniveau van de loonschaal voor nieuwkomers ligt. Je vindt de nieuwe loonschalen in de bijlage.

Uiteraard is ook de bereikbaarheidsvergoeding verhoogd met het percentage van de loonsverhoging.

Nabetaling voor medewerkers die inmiddels uit dienst zijn
De loonsverhoging geldt, met terugwerkende kracht, per 1 april 2019. Dat betekent dat medewerkers die op dat moment nog in dienst waren van de corporatie er recht op hebben. De corporatie moet medewerkers die inmiddels uit dienst zijn een nabetaling doen. Geldt dit voor jou, en neemt de corporatie niet ‘automatisch’ contact met je op? Meldt je dan zelf bij je oude werkgever!

Aanpassing vakantiegeld
De loonsverhoging per 1 april 2019 betekent ook een verhoging van je vakantietoeslag. Deze dient immers berekend te worden over je jaarsalaris in de maand mei (= 12 x het maandsalaris in mei, dus inclusief loonsverhoging van 3,25%). Alleen als in jouw corporatie invulling is gegeven aan de kaderbepaling in de cao, kan dat anders zijn. Er moet dan overeenstemming met de ondernemingsraad zijn. Bovendien moet er dispensatie door de commissie cao-zaken zijn verleend voor deze andere invulling. Dit zal zelden het geval zijn.

De nabetaling van de vakantietoeslag moet uiterlijk in december van dit jaar plaatsvinden.

Let op juiste toepassing van de term ‘nieuwkomer’
Sinds de vorige cao kennen we in de Woondiensten een ander, lager eindniveau van de loonschalen C t/m H en O voor nieuwkomers. Letterlijk staat er in de cao: “Nieuwkomers zijn werknemers die op of na 1 augustus 2018 bij de werkgever in dienst zijn gekomen en die 6 maanden voor hun indiensttreding geen werkzaamheden als werknemer of inleenkracht voor een werkgever in de zin van de cao hebben verricht.” (een werkgever in de zin van de cao is een woningcorporatie of een daaraan gelijkgestelde werkgever) De cao is daarmee volstrekt duidelijk!

Je bent dus, bijvoorbeeld, geen nieuwkomer als:
- je eerst bij de ene corporatie werkte en direct daarna bij een andere corporatie;
- je voor 1 augustus 2018 als uitzendkracht aan de slag was en daarna bij de corporatie in dienst bent gekomen;
- je binnen je eigen corporatie solliciteert naar een andere functie;
- jouw functie wijzigt of opnieuw beschreven wordt en in een andere loonschaal terecht komt.

Toeslag PAWW-premie
Vanaf 1 juli 2019 ontvangen de medewerkers een toeslag op het brutosalaris ter grootte van de PAWW-premie. Dit is de premie die betaald wordt door werknemers ter reparatie van de versoberingen in de WW. In 2019 bedraagt die premie 0,3%. Dat betekent heel concreet dat je deze toeslag deze- of volgende maand voor het eerst op je loonstrook terug moet zien. En daarbij uiteraard ook de correctie voor de maanden juli en augustus.

Maak een collega lid van CNV Vakmensen!
Het afsluiten van een cao is vakbondswerk. Vakbondswerk dat wij alleen maar kunnen doen mét en dankzij onze leden. Maar ook niet-leden profiteren van het resultaat… Hoog tijd dus om jouw ongeorganiseerde collega lid te maken van de bond! Schrijf je collega in via www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar. Meld je collega aan en je ontvangt 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- naar keuze. Het nieuwe CNV Vakmensen-lid krijgt 6 maanden 50% korting op de contributie.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?  
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven. 

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie en Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins
bestuurder CN Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

 

Downloads