Cao Woondiensten: overleg wordt op 23 februari hervat

Het overleg over de cao Woondiensten wordt op 23 februari 2021 hervat. Vanwege de corona-maatregelen ging het eerder geplande overleg niet door. Achter de schermen wordt het huiswerk gedaan.

Op 3 december zijn de onderhandelingen geschorst. Het knelpunt was de loonparagraaf. Het verschil van de inzet van werkgevers en werknemers was simpelweg te groot. De gezamenlijke vakbonden gingen terug naar de leden. In voorbereiding op de geplande onderhandelingen op woensdag 16 december hebben de vakbonden 3 digitale ledenraadplegingen georganiseerd.  We haalden bij de leden reacties en ideeën op. Vanwege de lockdownmaatregelen zijn de onderhandelingen op 16 december niet doorgegaan. De onderhandelingen worden op 23 februari a.s. hervat. Achter de schermen wordt er wel doorgewerkt. De besproken onderwerpen worden uitgewerkt en nader onderzocht.
Ondanks de corona-maatregelen gaat het werk wel door.

Monitor generatiepact Woondiensten
Sinds 1 januari 2019 geldt er een generatiepact voor medewerkers van woningcorporaties. Het pact staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een contract voor onbepaalde tijd. Werknemers die gebruikmaken van het pact werken 80 procent van hun oorspronkelijke arbeidsduur, ontvangen 90 procent salaris en blijven 100 procent pensioen opbouwen.

Om de instroom van jongere medewerkers in de sector te bevorderen zijn er afspraken gemaakt over herbezetting. De uren die vrijkomen door de deelname aan het generatiepact worden bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt op brancheniveau herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger.
Cao-partijen monitoren op sectorniveau jaarlijks de deelname aan het generatiepact, hoeveel formatieruimte er op sectorniveau is vrijgekomen en herbezet.

In het najaar 2020 is aan de corporaties voor de tweede keer gevraagd om een vragenlijst over het generatiepact in te vullen. De resultaten van het onderzoek kun je lezen in de monitor: “Hoe staat het met het generatiepact”, januari 2021.
De volledige tekst van de monitor vind je op Je Achterban: www.jeachterban.nl/woondiensten

Enkele hoofdlijnen uit de monitor.
- Tussen 1 januari 2019 en begin september 2020 nemen ruim 660 medewerkers deel aan het generatiepact.
- Sinds 1 januari 2019 is het aantal jongere werknemers met 390 toegenomen. In de sector zijn thans ruim 3.700 jongere medewerkers in dienst.
- Hoe groter de corporatie hoe meer deelname aan het generatiepact.
- Bij grote corporaties is vaker de vrijgekomen ruimte herbezet. In 2020 werd circa 64% van de vrijgekomen formatie herbezet door jongeren.

CNV Vakmensen kijkt met tevredenheid naar de deelname aan het generatiepact. Door het generatiepact is de instroom van jongeren in de sector bevorderd. De mate van herbezetting blijft echter een aandachtspunt. In een sector waar de komende jaren veel ouderen gaan uitstromen, is de instroom van jongeren broodnodig.

In 2021 evalueren partijen het generatiepact.

Handreiking werken op 1,5 meter binnen de woondiensten
In verband met de richtlijnen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dienen werkgevers in de werkomgeving aan de 1,5 meter samenleving invulling te geven. Het is belangrijk dat corporatiemedewerkers hun werkzaamheden kunnen doen in een veilige en gezonde werkomgeving. Om woningcorporaties hierin te ondersteunen hebben Aedes, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen aan het begin van de corona-periode een handreiking opgesteld. In de “Handreiking werken op 1,5 meter binnen de woondiensten” is uitgewerkt hoe corporaties de 1,5 meter samenleving in de werkomgeving kunnen invoeren.

Bijgaand treffen jullie de laatste versie van de handreiking aan.

Avondklok
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Deze maatregelen leiden vooralsnog NIET tot aanpassing van de handreiking. Corporaties mogen dan ook blijven doorwerken, ook tijdens de avondklok. Werknemers die werken tijdens de avondklok hebben wel een werkgeversverklaring nodig. De Rijksoverheid heeft hiervoor standaardformulieren beschikbaar gesteld. Zorg dat je van je werkgever een werkgeversverklaring ontvangt.

Het maximum aantal privé-gasten is teruggebracht naar 1 persoon per huishouden per dag. Als voor het uitvoeren van het werk het noodzakelijk is om met meer dan 1 persoon aanwezig te zijn in een huishouden, dan is dit toegestaan op basis van de uitzondering die de Rijksoverheid voor groepsverbanden maakt. Natuurlijk dienen wel de veiligheidsvoorschriften uit de handreiking in acht te worden genomen.

Indien jullie vragen hebben over het doorwerken in corona-tijd, mail dan naar : r.heins@cnvvakmensen.nl 

Vragen en opmerkingen?
Op Je Achterban, ons online platform voor iedereen in de Woondiensten, kun je al je vragen stellen, het gesprek aangaan en  vind je informatie over de cao-onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's.

<< GA HIER NAAR JE ACHTERBAN>>

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, voer dan deze link in je browser in om naar JeAchterban te gaan: www.jeachterban.nl/woondiensten

Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website: www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten 

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E:  r.heins@cnvvakmensen.nl 

Downloads