Stemmen over cao-resultaat Libbey

Zoals op de laatste ledenvergaderingen aangegeven, zijn we in overleg gegaan met je werkgever. De voorstellen die door Libbey op tafel zijn gelegd zijn besproken aan de hand van het gegeven mandaat van de leden. Het gesprek heeft een resultaat opgeleverd dat wij nu ter stemming aan je voorleggen.
                                                    KLIK HIER OM TE STEMMEN

Stemmen
Je kunt tot en met 21 oktober stemmen. Indien je geen email hebt, dan kun je doormiddel van bijgevoegd stemformulier stemmen.

Cao-resultaat
Libbey bevindt zich in bijzondere omstandigheden. Kernachtig is de boodschap van onze leden geweest (met een unanieme uitslag in de besluitvorming): als er geen ruimte is voor verbeteringen dan dient ook een pas op de plaats te komen voor wat betreft eventuele verslechteringen.

Met het resultaat dat voorligt, kunnen we stellen dat hieraan voldaan wordt en dus leggen wij het resultaat positief aan je voor. Natuurlijk zijn we niet positief over het feit dat er geen ruimte is voor verbetering. Echter, zoals in de ledenvergadering besproken is, zijn de omstandigheden waarin Libbey zich in bevindt zodanig dat we deze insteek hebben gekozen. Hierover ben je in de georganiseerde info-sessies door de werkgever bijgepraat.

Bijgaand doen wij je de uitgeschreven tekst toekomen. Dit is de tekst waarover de stemming plaatsvindt. De stemming vindt schriftelijk plaats, we willen iedereen in de gelegenheid stellen om zijn/haar stem uit te brengen.

Informatie-bijeenkomsten
Om reden dat we ons kunnen voorstellen dat er nog vragen zijn en of extra toelichting nodig is, organiseren wij ook een tweetal info-sessies, deze vinden plaats op:

woensdag 16 oktober
Opleidingslokaal 4 (grote kantine)
Tijdstippen 13:00 of 14:00 uur

Vragen?
Neem bij vragen contact op met je bestuurder.

Agostino Di Giacomo Russo
M: 06 47 82 68 15
E: a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

Downloads