Raadpleging DRBG functiewaardering kantoorfuncties

Vakbonden, OR en directie Ruwbouwgroep hebben op 3 december 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt in verband met een nieuw functiewaarderingstraject en loongebouw voor de kantoorfuncties. Deze nieuwsbrief krijg je om jouw stem hierover uit te brengen.

Ben jij de werknemer die betrokken is bij het nieuwe functiewaarderingstraject?
Allereerst willen we stilstaan bij wie het aangaat. Zoals hierboven is genoemd gaat het om de functies die bestempeld worden als kantoorfuncties. Aangezien we in ons ledenbestand geen onderscheid hierin kunnen maken, krijgen alle leden Kantoor en Productie de informatie toegezonden. Indien je functie niet onder de kantoor functies valt dan kun je deze brief als niet gestuurd beschouwen.

De tekst van het onderhandelingsresultaat
In vervolg op de informatiesessies die op alle plants is verstrekt, doen wij u bijgaand de tekst van het onderhandelingsresultaat toekomen waarin de afspraken zijn weergegeven. Zoals we ook tijdens de sessies hebben aangegeven is het resultaat wat ons betreft een verdedigbaar verhaal voor de overgang. Met de afspraken zoals verwoord in de tekst zijn we heel dicht bij de uitgangspunten uitgekomen zoals deze in de infosessies van november zijn besproken.

Conclusie na de gehouden Infosessies
In de recent gehouden infosessies zijn vragen gesteld over de jaarlijkse verhoging voor de periode totdat het nieuwe beoordelingssysteem met de OR is uit-onderhandeld. In de presentaties is een percentage genoemd van 2%. We hebben nogmaals berekeningen gemaakt en gezocht naar een gemiddelde van de verschillende loongebouwen en komen tot de volgende conclusie: een percentage als gemiddelde doet geen recht aan de verschillende uitgangspunten.

Om die reden hebben wij de directie van DRBG gevraagd om nog eens te kijken naar de argumenten die in de sessies aan de orde zijn geweest. Deze passage is aangepast en wel als volgt: zolang het nieuwe beoordelingspakket niet uit-onderhandeld is, blijft de materiële waarde van de stappen die werknemers nog kunnen maken in hun nieuwe schaal op het niveau van wat het was. Zie voor de volledige uitwerking tekst onderhandelingsresultaat.
De intentie is door partijen uitgesproken om alles in het werk te stellen om in de loop van 2020 duidelijkheid te bieden en een nieuw pakket uit te onderhandelen.

Stem over het resultaat
Het woord is nu aan de leden: aan jou dus, om een oordeel te geven over het resultaat. Klik hier om digitaal te stemmen over dit resultaat. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je bijgevoegd stemformulier hiervoor gebruiken. Je kan tot uiterlijk 3 februari 2020 je stem uitbrengen. Heb je nog vragen, stel deze dan gerust telefonisch of per e-mail.

Willem Timmer,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Bijlagen: Onderhandelingsresultaat 3 december 2019 en stemformulier

Downloads