Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Beton: dreigende impasse

Op 9 september zijn de cao-onderhandelingen opgepakt. Werkgevers zouden de periode na 8 juli gebruiken om extra mandaat te krijgen voor een basis om te komen tot een cao-resultaat. Het wordt steeds duidelijker dat we in een impasse dreigen te raken.

De ruimte zoals deze benoemd is in het overleg is volstrekt onvoldoende en zo ook zijn we in discussie geraakt over de status van duurzaam inzetbaarheidsdagen.

In deze nieuwsbrief willen we bij de hoofdzaken stilstaan, zodat het duidelijk is welke ruimte werkgevers op tafel hebben gelegd en wat wij als bonden hebben gevraagd. Ook in vergelijking met wat er in verschillende sectoren de afgelopen tijd aan resultaten wordt geboekt, zit er een behoorlijke kloof.

Duurzaam inzetbaarheidsdagen
Kennen jullie het gezegde, als je een vinger geeft wordt de hand genomen? Werkgevers in de Beton nemen niet alleen de hand maar de hele arm. In de vorige cao hebben we ruimte geboden om naast vrije tijd om de dagen eventueel ook in andere vormen op te nemen. Tot onze verbazing worden we geconfronteerd bij verschillende bedrijven dat de werkgevers het uitleggen dat het niet meer in vrije tijd opgenomen kan worden. De werkgevers gaan bepalen aan welke doelen die dagen besteed worden. Met andere woorden de werknemers zijn de zeggenschap over die dagen kwijt. Dit kan niet waar zijn! Wij hebben de werkgeversdelegatie aangegeven, dat we de ruis die dit met zich meebrengt in de sector opgelost dient te worden en duidelijk in de cao opgenomen moet worden, dat duurzaam inzetbaarheidsdagen een onvervreemdbare recht is van werknemers.

Looptijd en loon
De werkgevers vinden de horizon waarop zij beleid kunnen uitstippelen niet langer reikt dan 12 maanden. Om die reden willen ze geen cao van 2 jaar meer, maar is de inzet een eenjarige cao. Voor wat betreft de loonparagraaf hebben ze wederom aangegeven, dat de ruimte 2,5% is en 0,25% voor pensioen, dus in totaal 2,75% voor alle materiële zaken in de cao.

Zoals we eerder geschreven hebben, is de pensioenproblematiek zodanig groot dat een bijdrage van alleen 0,25% zelfs geen druppel is op een gloeiende plaat. Eerder hebben wij jullie geschreven dat partijen dus ook werkgevers een bijdrage dienen te leveren als zij de verantwoordelijkheid voelen voor de oudedag voorziening van hun werknemers. Met de huidige opstelling laten ze de werknemers in de steek.

Wij hebben werkgevers aangegeven, dat wij er met hun voorstellen niet uitkomen. Als zij vasthouden aan hun voorstellen, gaan wij in een impasse geraken. Werkgevers hebben tijd gevraagd om met hun achterban in overleg te treden.

Wij wachten de vervolgstappen van werkgevers af en zullen jullie verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Mede namens cao-kaderlid Arend van de Burg,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl