Betonproductenindustrie cao-onderhandelingen

Op 22 mei zijn bonden en werkgevers bijeen geweest voor een tweede onderhandelingsronde. In deze ronde kunnen we niet spreken van vooruitgang maar ook geen achteruitgang. Een aantal zaken die voor beide partijen heel belangrijk zijn, waren verder bediscussieerd echter zonder koersbepaling.

Zoals jullie weten, zijn in de huidige cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en urenbank. In de cao is afgesproken dat er een grondige evaluatie plaats vindt om de ervaringen in de looptijd te gebruiken in deze onderhandelingen.

Een ander dossier wat onze aandacht heeft is het pensioendossier. Zoals u op de site van het pensioenfonds beton kunt lezen, is door de rekenmethodiek die gehanteerd moet worden de financiële positie van het fonds broos. De komende jaren bestaat de kans dat er zelfs gekort dient te worden. De problematiek is uitgebreid aan de orde geweest en zonder bijdrage van sociale partners is de problematiek niet op te lossen en of te verlichten.

Wij zijn nu een paar scenario’s aan het uitwerken en willen de werknemers in de sector informeren over de problematiek en eventuele mogelijkheden, die we hebben om de problemen tegemoet te treden.

Zoals jullie uit de media hebben kunnen vernemen, zijn kabinet en sociale partners bij het schrijven van deze nieuwsbrief in gesprek over een nieuw pensioen stelsel. Hoe en op welke wijze de uitkomst hiervan gevolgen heeft voor ons pensioenfonds kunnen we nog niet invullen. Als de uitkomsten van onderhandelingen bekend zijn, dan zullen we deze in de onderhandeling betrekken en wellicht gaan we hierover eerst info sessies organiseren.

De eerst volgende ronde is gepland op 17 juni. Wij hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Mede namens kaderlid Arend van de Burg,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl