Werknemers Lamico op weg naar cao HVI

In de achterliggende periode hebben wij overleg gehad met directie en ondernemingsraad (OR) over tweetal dossiers. Het ging daarbij over de wijze van afboeken verlof én om de overgang van de cao Houthandel (HH) naar de cao Houtverwerkende Industrie (HVI). Op 18 november hebben de leden al ingestemd met het bereikte compromis over afboeken verlof. Gisteren hebben wij het overleg afgerond voor de overgang naar de cao HVI.


Overgang naar cao HVI
Op 18 november bereikten wij met de directie al overeenstemming over de onderwerpen waarover bij overgang naar de cao HVI afspraken gemaakt zouden moeten worden. Deze zijn schriftelijk bevestigd. Gisteren hebben wij deze overgangsmaatregelen verder doorgesproken met een delegatie van de OR en de directie. In twee bijeenkomsten hebben wij de medewerkers en aansluitend de leden geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Na afloop hebben wij de laatste puntjes op de i weten te zetten.


Afspraken voor overgang
De arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen waarover wij afspraken hebben gemaakt zijn:

  • Datum van overgang per 1 april 2022;
  • De individuele mogelijkheid van de werknemers om te kiezen voor behoud oude arbeidsvoorwaarden cao HH of de cao HVI met keuzemogelijkheid voor roostervrije tijd;
  • Salarisgebouw Lamico wordt gehandhaafd. Per 1 april 2022 wordt de indexaties van de cao HVI toegepast;
  • Voor nieuwe werknemers geldt de cao HVI. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd geldt dat zij een passend aanbod krijgen overeenkomstig de vaste werknemers;
  • Overwerktoeslag op de zaterdag is en blijft 75%;
  • Leeftijdsdagen HVI worden toegepast. Dat betekent eerdere opbouw (vanaf 56 jaar) en meer leeftijdsdagen. De 4 extra leeftijdsdagen bij 40 jarig dienstverband komt te vervallen;
  • Loondoorbetaling bij ziekte conform cao HVI. De totale loondoorbetalingsplicht over twee jaar van 170% blijft gelijk, maar wordt anders verdeeld;
  • Vergoedingen voor woon-werkverkeer en BHV-EHBO worden door toepassing cao HVI hoger. Niemand gaat er op achteruit.


Vervolgstappen
Allereerst blijft ons positieve advies voor overgang gehandhaafd. Aan de definitieve tekst wordt nu gewerkt. Met de ondertekening daarvan benadrukken wij ons positieve advies. De werknemers ontvangen allemaal de tekst van de directie. In het nieuwe jaar zullen er per werknemers individuele afspraken worden gemaakt, waarna een nieuwe arbeidsovereenkomst ter ondertekening aan de betrokken medewerker zal worden voorgelegd. Per 1 april 2022 is de cao HVI dan van toepassing op die werknemers die daarvoor hebben gekozen en getekend.


Reacties en Kerstgroet
Zoals altijd zijn reacties van harte welkom. Dat kan via de mail, sms of whatsapp of gewoon een telefoontje. Mijn contactgegeven staan hieronder vermeld. Ik wens je hele fijne Kerstdagen, een goed uiteinde 2021 en een nog beter 2022.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2342 2081