Update gesprek bonden met Lefier d.d. 17 juli 2019

Woensdag 17 juli hebben wij voor de 3e keer gesproken met Lefier over het VMP. Dit gesprek was zoals de vorige gesprekken nog steeds informatief.
We hebben benadrukt dat er heel veel weerstand en zorg bestaat over de zorgvuldigheid van het traject. We hebben gediscussieerd over draagvlak, tijdspanne, verantwoordelijkheid van management en eerdere toezeggingen dat er geen gedwongen ontslagen meer vallen. Lefier geeft wel aan de zorg te delen, maar geeft ondanks dat met grote stelligheid aan dat ze niet zal afwijken van de gekozen route.

We hebben aangegeven dat we op basis van wat we horen van Lefier nog geen conclusies kunnen trekken over nut en noodzaak. We willen eerst een deugdelijke cijfermatige onderbouwing en het advies van de or beoordelen, voordat we inhoudelijk kunnen spreken over een Sociaal Plan.

Jullie zijn via mail al op de hoogte gebracht over ons contact met de or. We zitten 5 september, in aansluiting op de personeelsbijeenkomst, met de or om tafel.

Lefier heeft aangegeven dat begin september een besluit wordt genomen over het plan (nieuwe inrichting VMP) en dat n.a.v. dat besluit een adviesaanvraag gaat naar de or. De volgende afspraak met Lefier staat gepland op 11 september. Achter de schermen zal het ontwikkelen en uitwerken van het plan doorgaan, maar we verwachten dat in de zomerperiode verder geen besluiten genomen zullen worden. Verder verwachten we dat we de or gesproken te hebben voordat er een advies is uitgebracht.

Of we 11 september al dan niet over de inhoud van een Sociaal Plan spreken is afhankelijk van de informatie die we van Lefier ontvangen en van het advies van de or.

We hopen dat jullie ondanks de onzekerheid toch kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
We zullen als bonden ook snel na 11 september weer een bijeenkomst plannen om met jullie af te stemmen.

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl

Mede namens Pieter Beuzenberg - FNV Bouwen & Wonen