Stem over het cao-resultaat BIKUDAK

CNV Vakmensen is verheugd jou het onderhandelingsresultaat cao BIKUDAK voor te leggen. CNV Vakmensen, FNV en Vebidak zijn samen tot dit resultaat gekomen. Aan jou de eer om te beoordelen of het goed genoeg is om er een definitief akkoord van te maken.

Het hele onderhandelingsresultaat vind je in de bijlage. Voor het gemak hieronder de belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat.

Laat mij weten wat jij van dit resultaat vindt door hierover je stem te geven. De stemming loopt tot en met 17 maart 2021. Daarna gaan partijen, als de meerderheid positief stemt, zo snel mogelijk aan de slag met de uitwerking van de cao, die jij dan ook digitaal of op papier kunt ontvangen.

>> Breng hier je stem uit <<

Looptijd
De looptijd is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Loonsverhoging
De loonsverhoging over de garantielonen wordt 2,25%, welke ingevoerd wordt op 1 juli 2021. Mocht je vergoedingen of andere toeslagen ontvangen, dan worden deze met hetzelfde percentage en op dezelfde datum doorgevoerd.

Loonschalen
De salariëring van nieuwe instromers in de leeftijd van 21 jaar komt samen te vallen met functiegroep 1A/1B.

Regeling Zwaar werk
Deze regeling heet officieel Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

  • Het is een tijdelijke regeling. Dit heeft onze overheid vooraf bepaald. Hij gaat in vanaf een nader te bepalen datum in 2021 tot en met 31 december 2025.
  • De hoogte van het bedrag mag dit jaar niet hoger zijn dan € 22.176, -- per jaar. Je mag hier maximaal 3 jaar voor je pensionering gebruik van maken.
  • De regeling wordt collectief gefinancierd door werkgevers. Desgewenst kan ieder die er mogelijk gebruik van wil maken, mits men in aanmerking komt, zich laten adviseren door een financiële coach, welke betaald wordt door SF BIKUDAK. Uiteraard kun je ook bij CNV Vakmensen terecht voor advies van CNV Geldzorg.

Voor wie staat de RVU open
Er komt nog een reglement waarin alles duidelijk wordt omschreven. Om je niet helemaal in het ongewisse te laten, hier in het kort de spelregels:

  • De regeling geldt voor de bouwplaats medewerkers. Uta medewerkers die tot twee jaar hiervoor op de bouwplaats hebben gewerkt, komen er ook voor in aanmerking. Voor alles geldt, je moet nu werkzaam zijn in de sector. Daarnaast het volgende:
  • Voorwaarde is dat je van de laatste 25 jaar, minimaal 20 jaar in de sector moet hebben gewerkt.
  • Als je uitzendkracht bent geweest, tot 2 jaar voordat de RVU-intrede doet, mag je er ook gebruik van maken, mits je nu maar in de sector werkt en daarvoor ook in de sector hebt gewerkt.
  • Een kalenderjaar telt mee als volledig refertejaar mits in dit jaar gedurende tenminste negen maanden werkzaamheden zijn verricht die meetellen voor de referteperiode.
  • Ingeval van overlijden van een deelnemer aan de RVU gaan de resterende aanspraken over op diens achterblijvende partner.

Arbeidsvoorwaarden UTA
Voor UTA-werknemers geldt voortaan ook een aantal vakantiedagen van 25 per jaar. UTA-werknemers die einde 2020 aanspraak hadden op een hoger aantal vakantiedagen, behouden deze hogere aanspraak zolang het dienstverband met de huidige werkgever voortduurt.

Voor álle functies in UTA 2 geldt voortaan collectieve loonontwikkeling over het contractloon tot maximaal 110% van de berekeningsgrondslag ofwel € 2.525,91 per 1 juli 2020. De Uitsluiting voor UTA-werknemers met een salaris boven € 3.444,41 per 1 juli 2020 vervalt dus.

Geboorteverlof
Wettelijk heeft iedere vader het recht om gebruik te maken van geboorteverlof. Dit moet minimaal een week zijn en mag maximaal 5 weken zijn. Deze periode heb je geen recht op loon, maar kun je een uitkering aanvragen bij het UWV. CNV Vakmensen heeft met werkgevers kunnen regelen dat werkgevers gedurende de periode van verlof, in ieder geval het pensioen willen door betalen, mits het geregeld kan worden met BPF Bouw. Dat was bij het tot stand komen van dit resultaat nog niet het geval. Partijen gaan zich inzetten om dit te regelen. Lukt dat niet, dan vervalt dit punt. Lukt dat, dan is het geregeld.

ZZP-ers
In de cao wordt vastgelegd dat de werkgever zich inhoudelijk moet conformeren aan de sectorale modelovereenkomst voor het werken met zzp-ers zoals goedgekeurd door Belastingdienst. Daarmee wordt deze modelovereenkomst geïntegreerd in de cao.

Huisvesting migranten
In de cao wordt vastgelegd dat werkgevers zich conformeren aan de SNF-norm voor huisvesting van migranten en zich ervan vergewissen dat dit ook gebeurt door de uitzendbureaus waarvan zij uitzendkrachten betrekken. In 2022 vindt sectorale controle plaats op de huisvesting van migranten (hetzij door het uitzendbureau of door de werkgever zelf) en op de beloning van migranten conform de cao.

Tot slot
Voor nu zijn dit wel de belangrijkste punten die partijen overeen zijn gekomen. Het volledige akkoord vind je in de bijlage. Het is belangrijk om hier kennis van te nemen, zodat je weet wat er mogelijk allemaal nog meer is geregeld voor jou. Het is nu aan jou om te stemmen.

Je kunt de stemming ook vinden op www.jeachterban.nl/bouw.  Daar kun je ook vragen te stellen en/of jouw opmerkingen te geven.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
06-53384473

Downloads