Start nieuw cao-traject Timmerindustrie

De nu geldende cao loopt af op 30 november 2021. Wij willen de cao niet ongewijzigd verlengen. En willen dus de werkgeversorganisatie NBvT voorstellen doen voor een nieuwe, passende cao vanaf 1 december 2021. Eind september starten de onderhandelingen. Nu al wil ik graag weten welke wijzigingen, vernieuwingen jij als lid gerealiseerd wil zien in de nieuwe cao.

Cao-traject
In december vorig jaar hebben de leden massaal hun steun betuigd aan het onderhandelingsresultaat voor de cao van 1 augustus tot en met 30 november 2021. Alle daarin gemaakte afspraken zijn inmiddels verwoord in de cao.
Van de zwaar-werkregeling kan vanaf 1 juli gebruik worden gemaakt. Veel werk is al verzet. Nu begint alweer het traject dat moet leiden tot goede passende afspraken in de nieuwe cao vanaf 1 december 2021. Onze inzet wordt bepaald door ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2021/2022, verwachte economische ontwikkelingen in 2022 én wijzingen en vernieuwingen die de leden voorstellen. Op basis hiervan maak ik een voorstellenbrief.
Eind september starten de onderhandelingen. Medio november 2021 staat de finale onderhandelingsronde gepland. Als alles naar wens verloopt hebben wij dan vóór de ingangsdatum van 1 december 2021 een nieuwe cao.

Voorstellen
De contouren van ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 sluiten aan op die van 2021. Belangrijke thema’s zijn:
- Loonontwikkeling
- Verlaging arbeidsduur
- Zelfregie bij de eigen ontwikkeling door scholing
- Combinatie zorg & werk
- Minder flex-banen, meer vaste banen
- Duurzame inzetbaar in elke levensfase.

Voor de huidige cao verwijs ik graag naar website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/hout-en-meubel/cao-timmerindustrie

Laat weten wat jouw voorstellen, wensen en ideeën zijn
Wat ik aan jou vraag is of je met de nu geldende cao in de hand, wijzigingsvoorstellen en ideeën of vernieuwingen hebt die aansluiten bij deze thema’s. Vanzelfsprekend mag je ook van deze thema’s afwijken. Het gaat erom dat wij tot voorstellen komen die goed en passend zijn voor alle mensen die werken in de timmerindustrie en waarop de cao van toepassing is.
Je kunt je voorstellen, wensen en ideeën hier digitaal kwijt. In de bijlage tref je de uitdraai van het digitale vragenformulier aan welke je ingevuld terug kan sturen per post of per e-mail. We ontvangen jouw reactie uiterlijk vrijdag 3 september 2021 terug.

Cao-commissie
Nadat alle reacties binnen zijn stel ik samen met de cao-commissie de voorstellenbrief op. In deze commissie zitten werkende kaderleden in de timmerindustrie. Op dit moment bestaat de commissie uit vier kaderleden. De commissie levert ook mijn mede-onderhandelaar, beoordeelt het behaalde resultaat en bepaalt de wijze waarop wij de leden (tussentijds) informeren. Uitbreiding van de cao- commissie is heel wenselijk. Voel je daarvoor, geef je dan op via het formulier.

Tenslotte
Ik wens ons allen een goed en fijn cao-traject met als sluitstuk –als het even kan– een fantastisch onderhandelingsresultaat. En dan ook het liefst vóór de ingangsdatum. Dit vergt van ons allemaal inspanningen: van jou als lid, van de cao-commissie en van mij. Doe mee, en laat mij en de cao-commissie weten wat jij wil in de nieuwe cao. Wil je er bovenop zitten, meld je dan aan als lid van de cao-commissie. Ik ben benieuwd naar alle reacties.

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2343 2081 / aem.peper@cnvvakmensen.nl

Downloads