Resultaat sociaal plan BAM: woord aan de leden

BAM-directie en gezamenlijke vakbonden bereiken onderhandelingsresultaat sociaal plan BAM. Het woord is nu aan de leden. De leden kunnen hun stem uitbrengen over het sociaal plan.

Sinds enige maanden is de berichtgeving over BAM in de media niet positief. De melding dat een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen verdwijnt, zal jou niet ontgaan zijn. Daarom heeft de directie van BAM enige maanden geleden de vakbonden uitgenodigd om over een sociaal plan te praten. Uitgangspunt hierbij is altijd geweest om tot een goede vangnetconstructie te komen voor de mensen die tijdens deze noodzakelijke reorganisatie ontslag aangezegd krijgen.

Na meerdere keren intensief overleg met BAM vertegenwoordigers te hebben gepleegd, hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over de inhoud. Om tot toepassing van het sociaal plan over mogen gaan heeft dit plan eerst nog de goedkeuring nodig van de bij BAM werkzame leden van FNV Bouw, CNV Vakmensen en Vakvereniging HZC.

Via BAM mail en BAM connect heeft jouw werkgever het concept sociaal plan met alle medewerkers gedeeld. Een wat ongebruikelijke manier, maar om snelheid te houden zonder in te boeten op de kwaliteit is dit voor nu de beste methode om het concept sociaal plan onder de aandacht van alle medewerkers te brengen.

De inhoud in het kort
Het concept sociaal plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. Voor medewerkers wiens arbeidsplaats verdwijnt, is het sociaal plan van toepassing. In een gesprek wordt medewerker uitgelegd dat hij boventallig is, hoe de afspiegeling tot stand is gekomen en hoe het traject er vanaf dat moment uit gaat zien. Uiteraard krijgt de medewerker een bevestigingsbrief van boventalligheid mee.

Vanaf dat moment betekent het concreet dat de medewerker twee mogelijkheden heeft. Mogelijkheid één is het snelle vertrek: Je tekent een beëindigingsovereenkomst, waarna je aan het einde van je opzegtermijn vertrekt. Met ondertekening van deze overeenkomst is het eventuele recht op WW veiliggesteld. Wie voor deze variant kiest krijgt de transitievergoeding mee en daar bovenop een tekengeld van € 2000 bruto.

De andere mogelijkheid is te kiezen voor het werk naar werk traject. De medewerker die voor dit traject kiest, krijgt na een informatiebijeenkomst een persoonlijk intakegesprek met het Mobiliteitscentrum. Vanaf dat moment start een traject waarbij medewerker geholpen c.q. begeleid wordt in de zoektocht naar ander werk. De medewerker die in dit traject terecht komt, heeft recht op een beëindigingsvergoeding bestaande uit de transitievergoeding x 1,5 met daarnaast nog 0.15 van een maandsalaris per gewerkt dienstjaar geldend vanaf 11 dienstjaren.

De beëindigingsvergoeding is gemaximeerd tot een bedrag van € 84.000,- (wettelijk niveau 2021 transitievergoeding) of het bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden, indien dat loon hoger is dan de wettelijke norm, verhoogd met een factor, afhankelijk van de van toepassing zijnde categorie. Dus kies je voor een werk naar werk traject, dan bedraagt de maximale vergoeding 1,5 x € 84.000,- = € 126.000,-of 1,5 x het jaarsalaris als het loon hoger is dan de wettelijke norm.

Uiteraard staat ook de gang naar het UWV open op het moment dat medewerker twijfelt aan de juistheid van de afspiegeling. In dat geval zou medewerker indien hij in het gelijk wordt gesteld zijn baan behouden.  

Indien een medewerker vrijgesteld wordt van werk, worden hiervoor geen verlofdagen ingeleverd.

Vragen of nadere informatie gewenst?
Zoals eerder aangegeven is het sociaal plan voor alle medewerkers toegankelijk gesteld via Bam connect. Mocht je onverhoopt niet in staat zijn dit document via deze weg in te zien, neem dan contact op met je eigen vakorganisatie om een exemplaar van het sociaal plan op te vragen.
Leden van CNV Vakmensen kunnen een exemplaar opvragen bij bestuurder Robbim Heins via r.heins@cnvvakmensen.nl

Indien je na het lezen nog vragen hebt ter verduidelijking of meer informatie wenst dan kun je dit kenbaar maken op r.heins@cnvvakmensen.nl.

Voor de goede orde: vragen over wie er voor ontslag in aanmerking komen kunnen niet worden beantwoord. Die lijst is volgens de wettelijk voorschreven richtlijnen opgesteld en niet bekend bij leden van de OR of de vakbonden.

Op het online platform www.jeachterban.nl/bouw/bam/ kun je de stand van zaken reorganisatie Reset volgen. Je vindt daar informatie over het onderhandelingsresultaat, maar ook blogs en meningen van je collega's. Uiteraard kun je op het platform ook vragen stellen. We nodigen jou ook uit om daar te laten horen wat jij er van vindt! Belangrijk, want we doen dit namens jou en je collega.

Akkoord of niet akkoord?
Uiteraard hebben alleen de leden van de gezamenlijke vakbonden het recht om een stem uit te brengen.

Pas nadat er door de leden is ingestemd met het concept sociaal plan en de Centrale Ondernemingsraad officieel groen licht geeft voor het voortzetten van de reorganisatie, kan werkgever starten met het voeren van de gesprekken met medewerkers die boventallig worden.

Je kunt je stem uit te brengen door hieronder op de stemlink te klikken. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kun je de stemming ook vinden op Je Achterban.

KLIK HIER OM TE STEMMEN

Deze stem moet uiterlijk 20 december om 23.00 uur binnen zijn.

Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl