Pensioenregeling Mortelbranche

Je pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Deze is voor de Mortelbranche ondergebracht bij bpfBOUW.

De pensioenregeling geldt voor alle werknemers en werkgevers in de branche. Dat hebben we geregeld met een verplichtstelling. De minister verplicht daarmee alle werkgevers en werknemers deel te nemen aan de regeling van bpfBOUW. Een verplichtstelling geldt 5 jaar en moet daarna verlengd worden.

Eind augustus nodigde bpfBOUW de VOBN, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen uit om te praten over de verlenging per 1 januari aanstaande. We hoorden toen dat enkele grote bedrijven, waaronder Mebin, de afspraak over aansluiting met bpfBOUW niet meer wilde verlengen. Inmiddels blijkt dat ook Dyckerhoff Basal in de nieuwe arbeidscontracten een zin heeft opgegeven waar mee men het eenvoudiger wil maken om uit bpfBOUW te stappen. Naast de enorme gevolgen voor de werknemers van de grote bedrijven zijn die er ook voor alle andere werknemers in de Mortel. De verplichtstelling wordt namelijk alleen, door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afgegeven als de meerderheid van de werknemers in dienst zijn van een lid van VOBN. Dat betekent in de praktijk 60% van de werknemers. Wij hebben ons ongenoegen geuit over het niet willen afspreken van een verlenging. De VOBN heeft daarna intern vergaderd over dit onderwerp en heeft besloten toch bij bpfBOUW te willen blijven. Ook al is er geen cao meer (die wij nog steeds graag zouden willen afspreken!). We vragen ons nu wel af voor hoelang de VOBN en de daarbij aangesloten leden dit wil.
Recentelijk hebben we begrepen dat Dyckerhoff Basal middels een Arbeidsvoorwaarde regeling met de ondernemingsraad, werknemers vraagt een nieuw contract te tekenen. In dit nieuwe contract staat dat bij zwaarwegend bedrijfsbelang uit bpfBOUW kan stappen. Dit is in strijd met de verplichte aansluiting bij BpfBOUW.

Verplichtstelling bpfBOUW en Representativiteit van de sector
We hadden het net al over de 60% van de werknemers die moeten werken bij een lid van VOBN, de zogenaamde representativiteit. We hebben signalen dat de VOBN dat niet (meer) haalt. De minister kan dan besluiten de verlenging die nu voorlicht niet goed te keuren. Maar eerder heeft hij in andere situaties 2 jaar uitstel verleend. Dit om te proberen het ledenaantal van de VOBN in de tussentijd te verhogen, zodat men wel aan die 60% kan voldoen. Met andere woorden de minister geeft dan de branche nog 2 jaar de tijd om hun representativiteit te verhogen.

Gezien de eerste berichten, de gesprekken daarna en de twijfel van werkgevers om het pensioen bij bpfBOUW te verlengen informeren we jullie over de stand van zaken.
Als de minister de verlenging niet goedkeurt zijn er grote gevolgen. Ook over de 55-regeling, waar we hieronder op terugkomen. Opgebouwde rechten blijven uiteraard staan bij het fonds. Maar een nieuwe pensioenregeling in je bedrijf zal waarschijnlijk niet van hetzelfde goede niveau zijn. Als die er al komt!

55-regeling

In 2004 hebben we grote acties gehad om het vroegpensioen te houden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de 55-regeling hebben kunnen afspreken in de cao Mortel. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen die al langer in onze branche hadden gewerkt toch uitzicht hielden op eerder te stoppen dan de AOW-leeftijd. Deze rechten zijn voorwaardelijk. Dat betekent dat er voorwaarden aan vast zitten:

  • Je moet tussen 31 december 2000 en 31 december 2005 onder de cao Mortel gewerkt hebben
  • Je bent van 1 januari 2006 tot en met je pensioendatum deelnemer van BpfBOUW

Dit betekent dat als je vóór 1 januari 2020 de pensioenopbouw stopt bij bpfBOUW, je geen recht hebt op de 55- regeling. Dan hebben we het over forse bedragen die van je mogelijke pensioen afgaan. Eind 2020 houdt de 55-regeling op te bestaan. Dan wordt er pensioen voor alle deelnemers aan de regeling voor ingekocht en is dit probleem er niet meer. Om deze (en nog andere redenen) werken de vakbonden niet mee aan het verzoek van de VOBN om bpfBOUW te verlaten.

Voor de volledigheid: er zijn een aantal nieuw cao’s afgesloten in de Mortel sector waarin men ook door verplichtstelling gebonden is aan pensioen opbouwen bij bpfBOUW. Deze werknemers vallen (en vielen voorheen) dus ook onder bpfBOUW. Zij worden ook geraakt mocht de minister de verlenging van bpfBOUW voor de Mortel niet goedkeuren. Het gaat dan om de volgende cao’s:

  • Met de Mebin hebben wij 2 cao’s afgesloten. 1 overgangscao en 1 cao voor alle werknemers.
  • Branche vereniging Betonpomp Bedrijven
  • Bruil Beton en Mix

Lage rente, Pensioenpremie en/of versoberen pensioenregeling
De werkgever en de werknemer bouwen, door de premie die maandelijks wordt ingehouden op je loon, pensioen op. Doordat de rente erg laag is en pensioenfondsen strengere regels krijgen, is de huidige premie van het pensioenfonds bpfBOUW niet houdbaar. Per 1 januari aanstaande verlangt bpfBOUW daarom dat cao-partijen maatregelen nemen. Dat kan op een aantal manieren. Dit kan door de premie voor pensioen te verhogen of de pensioenopbouw te verlagen (het versoberen van de pensioenregeling) dan wel een combinatie van beide. FNV en CNV hebben als inzet dat wij niet akkoord gaan met een premieverhoging voor de werknemers en een versobering van de huidige pensioenregeling. De komende periode zijn hierover gesprekken met de verschillende werkgevers die zijn aangesloten bij bpfBOUW. Bij andere pensioenfondsen speelt ook de discussie ten aanzien van het korten van de pensioenen, dit speelt op dit moment niet bij bpfBOUW. Het mag duidelijk zijn dat wij helemaal geen voorstander zijn van het korten op pensioenen, daar ook pensioenfondsen meer dan voldoende geld in kas hebben.

BpfBOUW en de verplichtstelling hoe nu verder?
Hierboven hebben we aangegeven dat, het voor de werknemers in de Mortelbranche, het van belang is dat het ministerie van SZW in ieder geval de verplichtstelling voor 2 jaar verlengt. Nog beter zou zijn dat de sector voldoet aan de representativiteitseis van 60%, dan is immers de verplichte aansluiting bij bpfBOUW voor 5 jaar geborgd. Vanuit vakbonden gaan wij een brief sturen aan het Ministerie van SZW om het belang van een verlenging voor de werknemers in de Mortelsector duidelijk te maken. Zodra wij meer duidelijkheid hebben op de reactie van het ministerie SZW informeren wij onze leden.

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neem dan contact met mij op.

Mede namens FNV Bouwen en Wonen, Margreet Pasman en Ellen Hoeijenbos,

Willem Timmer
Bestuurder CNV vakmensen                    
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl