Onderhandelingsresultaat cao Woondiensten

Vanmorgen, 4 juli 2019, hebben vakbonden en Aedes, een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Woondiensten ondertekend.

Op 20 maart werden de onderhandelingen voor een nieuwe cao Woondiensten opgeschort. Dit nadat Aedes een eindbod op tafel had gelegd. FNV en CNV Vakmensen hebben vervolgens ruim 50 kantines bezocht. In die kantines werd met bijna 1500 medewerkers gesproken. Slechts 1% van hen was van mening dat de vakbonden akkoord moesten gaan met het eindbod van werkgeverszijde zoals dat op tafel lag.

Onderhandelingsresultaat
Uiteraard hebben FNV en CNV Vakmensen hun bevindingen gedeeld met de onderhandelaars van Aedes. Vervolgens hebben partijen ‘achter de schermen’ een uiterste poging gedaan om nog vóór de vakantieperiode tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao te komen. In overleg met de cao-commissie leggen wij dit resultaat neutraal voor aan onze leden.

“Dit is het maximale resultaat dat wij met praten kunnen bereiken, meer zit er niet in” aldus Robbim Heins, cao-onderhandelaar van CNV Vakmensen. “Voor een beter resultaat zullen er forse acties moeten komen. Jullie zullen dan zelf massaal in beweging moeten komen. Het woord is nu dan ook aan de leden…”

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat
Het onderhandelingsresultaat betreft een cao voor 2 jaar (looptijd 1 januari 2019 t/m 31 december 2020). In het resultaat staan de volgende afspraken:

- Gedurende de looptijd van deze cao wordt er een structurele loonsverhoging van 5,5% doorgevoerd, te weten 3,25% per 1 april 2019 en 2,25% per 1 januari 2020. Voor de medewerkers die het betreft wordt deze loonsverhoging aangepast met het, daartoe in de vorige cao afgesproken, aanpassingsbedrag;
- de bereikbaarheidsvergoeding wordt verhoogd met het percentage van de loonsverhoging;
- werknemers ontvangen vanaf 1 juli 2019 een toeslag op het brutosalaris ter grootte van de PAWW-premie (= de premie die betaald wordt door werknemers ter reparatie van de versoberingen in de WW en WGA). In 2019 bedraagt de premie 0,3%; deze compensatie ontvangen ze in ieder geval tot en met 31 december 2022;
- medewerkers die binnen de corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie) krijgen bij gebleken geschiktheid, na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie;
- álle medewerkers op basis van een flexibel contract (dus niet alleen uitzendarbeid maar ook detachering en payroll) moeten hetzelfde salaris krijgen als medewerkers in dienst van de corporatie. Ook moeten zij op dezelfde manier deel kunnen nemen aan functiegebonden scholing;
- mantelzorg hoort, als onderdeel van de balans werk/privé, thuis in het gesprek tussen leidinggevende en werknemer. In overleg tussen leidinggevende en werknemer zal, met inachtneming van ieders belang, tot een maatwerkafspraak gekomen worden;
- Cao-partijen voeren gedurende de looptijd van deze cao een gezamenlijk objectief onderzoek uit naar het Handboek Functie-indeling Woondiensten. Kern van het onderzoek is de vraag of een onderhoudsslag (qua vorm, technisch systeem en inhoud) noodzakelijk is op basis van een inventarisatie van in de sector mogelijk ervaren problemen. Cao-partijen nemen na dit onderzoek, als onderdeel van de volgende onderhandelingen, een beslissing over het al dan niet aanpassen van het Handboek Functie-indeling Woondiensten;
- Cao-partijen ondersteunen het project “Sociale Partners sámen vóór Duurzame Inzetbaarheid”. Dit is een gezamenlijk project van AWVN, FNV en CNV Vakmensen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de woningcorporaties te verbeteren.
- De onderhandelingen voor een cao Woondiensten 2021 zullen uiterlijk 1 oktober 2020 starten.

Het gehele onderhandelingsresultaat tref je als bijlage aan.

Het woord is nu aan de leden!
Ben jij lid van CNV Vakmensen en werkzaam in de sector Woondiensten? Breng hier dan digitaal je stem uit. Stemmen kan tot en met 16 augustus 2019. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten
De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina. Hierin staat de link naar de stemming. Stemmen die na 16 augustus 2019 binnenkomen worden niet meer meegenomen. Laat je stem niet verloren gaan. Maak gebruik van je stemrecht.

Heb je vragen en/of opmerkingen over het onderhandelingsresultaat stuur ze dan naar mijn collega Gerard van Cuijk, per mail g.vancuijk@cnvvakmensen.nl. Vanwege vakantie ben ik niet zelf in staat om zelf antwoord te geven. Mijn collega Gerard van Cuijk zal de beantwoording voor zijn rekening nemen. Vanwege de vakantieperiode kan het iets langer duren voordat je vraag beantwoord wordt. Maar je ontvangt sowieso een antwoord vóór het sluiten van de stemprocedure.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?  
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen

Downloads