Goed gesprek over toekomst tussen CNV Vakmensen en Woonstede

Plannen zijn nog niet in een concreet stadium. Er volgt overleg zodra de plannen een concretere vorm hebben aangenomen. Contact met de ondernemingsraad en directie zijn uitstekend.

Op 27 oktober is er een gesprek geweest met Woonstede en de vakbonden. Hierbij waren naast de directeur Marian Teer ook de voorzitter van de OR en het Hoofd van de afdeling Advies & Ondersteuning aanwezig. Wij zijn geïnformeerd over in te zetten ontwikkelingen in de komende jaren die lagere bedrijfslasten en een hogere klanttevredenheid ten doel hebben. Het kan zijn dat deze ontwikkelingen personele gevolgen hebben maar dat is op dit moment nog niet helder. Dit komt omdat de plannen nog niet concreet zijn.

gespreksonderwerpen
Concreet hebben we gesproken over een mogelijke fusie met Plicht Getrouw, het mogelijk uitbesteden van de salarisadministratie in verband met pensionering van de huidige medewerker, het project De Blije Klant en de mogelijke uitbesteding van (een gedeelte van) de werkzaamheden van de afdeling Vastgoed en ICT.

De voorgenomen fusie met Plicht Getrouw zal volgens de directeur geen personele consequenties hebben, omdat Plicht Getrouw geen medewerkers in dienst heeft en Woonstede al het beheer van de woningen uitvoert.

In het kader van het project De Blije Klant is er volgens jullie directeur ook geen sprake van ontslag of plaatsing in een andere functie. De betrokken medewerkers zullen grotendeels hun eigen werk blijven doen. Er komen mogelijk wel taken bij. Bonden hebben geadviseerd om alle nu bekende informatie en bekende tijdsplanningen met alle werknemers te delen. Ondergetekende heeft namelijk van enkele leden vernomen dat dit nog niet volledig is gedaan. Ook heeft CNV Vakmensen geadviseerd zeer transparant te zijn over de rol en consequenties van de “geoormerkte lijst”. De komende periode staat volgens jullie werkgever in het teken van opleiden en coachen van de betrokken medewerkers.

Verder hebben we uitvoerig stil gestaan bij de mogelijke uitbesteding van functies bij ICT (hardware-kant) en Vastgoed. CNV Vakmensen heeft aangegeven op termijn graag een sociaal plan te willen afsluiten. Dat kan nu nog niet want op dit moment zijn de plannen voor beide afdelingen te weinig concreet. Daarom hebben wij afgesproken dat wij op tijd worden uitgenodigd voor een vervolgafspraak. Op tijd is wanneer de ideeën van Woonstede concreet zijn geworden maar bonden nog wel kunnen meedenken over personele en arbeidsvoorwaardelijke randvoorwaarden. Afgesproken dat dit in ieder geval is voordat Woonstede met mogelijke partners over uitbesteding heeft gesproken.

Het gesprek op 27 oktober is door alle deelnemers als constructief ervaren. Echter ontstond kort na het gesprek onduidelijkheid over de communicatie en heeft er daarna nog een (ook plezierig verlopen) verduidelijkingsgesprek plaats gehad op 19 november. Dit is mede oorzaak van het late verschijnen van deze nieuwsbrief.

ondernemingsraad
Aansluitend aan het directiegesprek zijn bonden en de ondernemingsraad bij elkaar gaan zitten en zijn afspraken gemaakt over afstemming en wederzijdse ondersteuning. Ook is gesproken over de adviesaanvraag “Gedeeltelijke uitbesteding ICT”.  Bonden hebben de OR geadviseerd goed te luisteren naar de mening van de afdeling ICT, omdat die zowel belanghebbende als deskundige bij uitstek zijn. OR en bonden hebben de afspraak gemaakt om bij nieuwe ontwikkelingen elkaar wederzijds te informeren.

belang van lidmaatschap
Zoals ook deze situatie laat zien, zijn organisaties altijd bezig om hun activiteiten efficiënt en up-to-date te houden. CNV Vakmensen probeert altijd om negatieve sociale gevolgen voor medewerkers te beperken of tegen te gaan in collectieve en maatwerkoplossingen. Belangenbehartiging kunnen wij het beste doen wanneer veel medewerkers lid zijn (er een hoge organisatiegraad is). Wij zouden het fijn vinden als je ongeorganiseerde collega ook van ons lid wordt. Hij/Zij kan zich aanmelden via de volgende link: https://www.cnv-ledenwerven.nl/ Als aangever van het nieuwe lid houdt jij daar een waardebon van €12,50 aan over.

Vertrouwende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet om bij zorgen over jouw situatie of andere vragen contact met mij op te nemen.

 

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen
E-mail: w.kampen@cnvvakmensen.nl
Telefoon: 0651203004