Cao Grh. in Bouwmaterialen. Breng je stem uit!

Samen met andere bonden heeft CNV Vakmensen met de Hibin werkgevers een eindresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Bouwmaterialen. Op verschillende onderwerpen hebben we soms pittig gediscussieerd maar we zijn er toch uitgekomen. We leggen het graag aan je voor.

Hieronder de tekst van de eindovereenkomst:

Looptijd:
De cao heeft een looptijd van één jaar te weten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Salarisverhoging: De salarisschalen in deze CAO én de salarissen die nu worden betaald, gaan omhoog met 3% per 1 april 2019.

Jeugdlonen: De jeugdlonen zullen in 4 stappen worden verhoogd per 1/7/2019; 1/1/2020; 1/7/2020 en 1/1/2021. De minimale beloning wordt per 1 januari 2019 geïndexeerd conform de rest van het loongebouw. De minimale beloning wordt niet langer periodiek teruggezet naar het minimumloon. Hierdoor blijven de laagste salarissen op termijn hoger dan het minimumloon.

Pilot nieuwe werktijdenregeling: De pilot nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.1b cao wordt verlengd gedurende de looptijd van de cao.

Wijziging van de ATV-regeling: Partijen spreken af dat indien werkgever en werknemer het gezamenlijk overeenkomen, de ATV-dagen uit art. 5.3 cao geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgekocht tegen het geldende uurloon (0,575%/uur van het maandloon). Werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid om één keer per jaar gezamenlijk nieuwe afspraken te maken voor het daarop volgende kalenderjaar. Voor nieuwe medewerkers kan deze afspraak ook worden gemaakt bij indiensttreding.

Aanpassing leeftijdsgrenzen cao in verband met verhoging AOW-leeftijd: 
Partijen spreken af:

  • dat de leeftijdsgrens van 55 jaar en 60 jaar uit art. 6.1 cao die geldt bij de toekenning van extra vakantiedagen per 1 april 2019 zal worden gewijzigd naar 56 jaar en 4 maanden resp. 61 jaar en 4 maanden;
  • dat de leeftijdsgrens waarop een werknemer op grond van art. 9.4 cao niet kan worden verplicht tot overwerk zal worden gewijzigd naar 51 jaar en 4 maanden;
  • dat beide generieke regelingen voor oudere werknemers op termijn en onder nader af te spreken voorwaarden worden vervangen door een op maat gesneden inzetbaarheids-beleid.

 
Werkafspraken tussen cao-partijen:

Pilot ontwikkelgesprekken: Partijen spreken af de uitkomsten van de Pilot ontwikkelgesprekken te gebruiken voor verder onderzoek naar afspraken en communicatie over de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers in de sector. Dit onderzoek gebeurt door een paritaire werkgroep en zal onderdeel uitmaken van een Sectorplan Duurzame Inzetbaarheid met concrete voorstellen op de thema’s  gezondheid & vitaliteit, kennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid en werk-privé balans. Partijen spreken af dat de werkgroep haar voorstellen zal doen gedurende de looptijd van de cao.

80/90/100 regeling: In vervolg op een eerste verkenning van een paritaire werkgroep uit 2018 met betrekking tot een 80/90/100 regeling of variant daarop, zullen cao-partijen in 2019 nader onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van een dergelijke regeling m.n. waar het gaat om de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers in de sector . Dit onderzoek zal gebeuren vanuit een heldere probleemstelling en zoveel als mogelijk gericht zijn op maatwerk. Daarbij zal door partijen gekeken worden naar de bestaande wettelijke regelingen zoals de wet aanpassing arbeidsduur en een passend demotiebeleid. Het onderzoek zal ook inzicht geven in het draagvlak, zowel bij werkgevers als werknemers.

Financiering Bpf-regeling: Partijen spreken af in de 1ste helft van 2019 een standpunt te bepalen t.a.v. de kosten van de pensioenregeling w.o. een evenwichtige premiedekkingsgraad alsmede zo nodig een eventuele verbetering daarvan.

Werkingssfeer: Partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijk onderzoek te doen naar de werkingssfeer van cao alsmede die van het Fonds Collectieve Belangen en de bedrijfstak pensioenregeling.

Mantelzorg: Partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao middels een werknemersenquête een onderzoek te doen naar de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van mantelzorg.

Participatiebeleid: Om het voor werkgevers makkelijker te maken om een arbeidsbeperkte die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen en voor wie loonkostensubsidie wordt ingezet in dienst te nemen, zal per 1 januari 2019 de laagste loonschaal uit de cao bestemd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.  Deze afspraak is er op gericht om extra banen te creëren voor deze kwetsbare doelgroep. Cao-partijen zullen in 2019 nadere afspraken maken ten aanzien van de monitoring.

Internationale solidariteit: Partijen spreken af een  of meerdere buitenlandse projecten financieel te ondersteunen. De uitvoering zal liggen bij het Fonds Collectieve Belangen. 

Jouw stem telt mee: We hebben pas een nieuwe cao als de leden (in meerderheid) hebben ingestemd. Je kunt jouw stem tot 25 maart a.s. uitbrengen aan Arie Kasper, namens CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector. Stuur een mail naar a.kasper@cnvvakmensen.nl en geef je mening over dit eindresultaat! Ook als je vragen hebt of wat wil opmerken kan je dit emailadres gebruiken.