Bijna alle 13 fout in de 1e ronde cao Houthandel

Per abuis ontving je eerder vanmiddag een nieuwsbrief met foutieve bijlage. Vandaar nu de juiste versie. In deze eerste ronde is nog niet echt onderhandeld en zijn de voorstellen uitgewisseld. In deze nieuwsbrief geven we je graag in beknopte vorm inzicht in de verschillende voorstellen.

Voorstellen CNV

Voorstellen FNV

Looptijd: 1 jaar

Looptijd: 1 jaar

Loonsverhoging: 5%

Loonsverhoging: 5% per 1 april

Verbeteren 57+regeling naar 80-90-100 en een
persoonlijke leerrekening voor ontwikkeling naar
eigen keuze.

Een eenvoudige 57+regeling 80-90-100

De boven normsalarissen ook laten vallen onder cao-verhoging en de normale periodieken zodat
er beter inkomensperspectief ontstaat.

Tegemoetkoming vakbondscontributie
van € 60

De reiskosten regeling verbeteren door de huidige  begrenzing van 30 km te verruimen.

Aanvulling op het loon tot 100% bij wettelijk geboorteverlof

Uitvoeren afspraak over reparatie van WW-opbouw en duur.

Vrije toegang  bij bedrijven voor vakbondsbestuurders tijdens alle pauzes

Verlagen van franchise met € 2000 voor betere pensioenopbouw in lage lonen

Gelijke arbeidvoorwaarden voor alle werknemers in het bedrijf om ontduiking van cao te voorkomen.

Na deze overzichtelijke voorstellen kwamen de werkgeversvoorstellen op tafel. Een lijstje met zo’n 13 voorstellen, vrijwel allemaal verslechteringsideeën en geen idee over loonontwikkeling.   


                                        

 • Uitloopperiodieken verwijderen uit het loongebouw.
 • Geen verplicht beoordelingssysteem meer
 • Afspraak over 100% pensioenopbouw bij koopdagen voor 4-daagse werkweek moet vervallen.
 • Schrappen van flinke lijst bepalingen die niet vallen onder de algemeen verbindend verklaring.
 • Verbeteren en verduidelijken van de cao-teksten.
 • De risico inventarisatie en evaluatie voor de Houthandel niet laten toetsen door een door vakbonden erkende deskundige.
 • Arbo-afspraken uit de cao. Die kunnen in de arbo-catalogus.
 • Toekennen seniorendagen schuift automatisch op met verhogen pensioengerechtigde leeftijd.
 • De eerste ziektedag wordt een wachtdag dus vervalt niet bij langer ziekteverzuim.
 • Afkoopregeling voor roostervrije dagen gelijk trekken zodat dit ook geldt voor de werknemers die voor 1 augustus 2007 in dienst waren. Andere afkoopregelingen en cafetariaregeling vervallen.
 • Ontziemaatregelen zoals, seniorendagen, geen overwerkverplichting 50+, geen ploegendienst 55+ en 4-daagse werkweek enzovoort uit de cao. De besparing daarvan inzetten voor echte duurzame inzetbaarheid. Demotie(terug in functie en salaris) voor werknemers die het tempo niet bij kunnen houden.
 • Normale werkuren tussen 7 uur en 19 uur moet veranderen naar tussen 5 uur tot 23 uur.
 • Zondag als gewone werkdag omdat het in de nabije toekomst echt nodig zal zijn.

In de voorstellen van de werkgevers dus geen enkele indicatie voor een loonsverhoging. Met deze teleurstellende opening van de onderhandelingen lijkt de toon door de werkgevers opnieuw gezet. Als er al ruimte is voor meer loon dan moet dat kennelijk komen uit de opbrengst van allerlei verslechteringen.

Reparatie WW opbouw
Tijdens het cao akkoord in 2015 hebben werkgevers nog positief gestaan tegenover de wens voor een reparatie van de WW opbouw oftewel het 3e WW jaar. In 2017 is de reparatie officieel van kracht en zijn de vakbonden binnen de houthandel gestart met het neutraal voorleggen van deze wens aan de leden die vallen onder de cao houthandel. Deze hebben unaniem voor gestemd, om deze reparatie in gang te zetten en de regeling af te sluiten met de werkgevers. In de nu nog lopende cao is er zelfs een protocol opgenomen om werk te maken van de reparatie.

Helaas hebben werkgevers sindsdien elke kans aangegrepen om geen reactie te geven of om deze uit te stellen. Er kwam zelfs een notitie vanuit de werkgevers waarin zij met een 8 tal punten hebben onderbouwd waarom zij tegen zijn, ondanks de wil van de leden om de reparatie in werking te stellen. Na het lezen van deze bezwaren bleek al snel dat werkgevers de regeling niet of nauwelijks begrepen. Werkgevers zijn van mening dat de regeling alleen voor oudere(met lange dienstverband) is en niet voor jongeren. Dit stond in ieder geval geschreven in de enquête binnen bepaalde bedrijven in de houthandel. Deze was zo negatief opgesteld dat je niets anders dan tegen kan zijn. Na bezoek van een deskundige vanuit de instantie die de reparatie uitvoert (SPAWW)bleek dat dit niet zo negatief was als dat de werkgevers hadden voorgeschoteld in de enquête. Alsnog weigeren werkgevers hier aan mee te doen. Zij kiezen voor een vrijblijvende optie om per bedrijf te bepalen of de reparatie afspraak wordt uitgevoerd of niet. Kortom, een optie die niet uitvoerbaar is voor de vakbonden en die ervoor zorgt dat er weer niet naar je wordt geluisterd.

De volledige voorstellen tref je aan bij deze nieuwsbrief.

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. Stuur die per e-mail naar s.amallah@cnvvakmensen.nl
Graag voor de volgende onderhandelingsronde die op 14 februari is gepland.

Souleiman Amallah
Bestuurder
M: 06-20522211
E: s.amallah@cnvvakmensen.nl

Downloads