Onderhandelingsresultaat cao Parket

Werkgevers en werknemers binnen de branche voor Parketvloeren zijn een onderhandelingsresultaat voor jouw cao overeen gekomen. Werkgevers zijn van mening dat dit het maximale is wat zij jou kunnen bieden.

CNV Vakmensen is er niet ontevreden over, al had het loon wel hoger mogen zijn. Echter, werkgevers geven aan dat dit het maximum is. Vandaar dat we ook niet spreken van een principeakkoord, maar van een onderhandelingsresultaat.

Daarom leg ik jou het onderhandelingsresultaat ter stemming voor. Het advies is hiermee in te stemmen. Indien jij van mening bent dat het niet voldoende is, laat het dan ook weten. Echter, bij afwijzen moeten we ook bereid zijn om er actie voor te voeren.

Wat is bereikt:

Looptijd
De looptijd is een jaar, 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Loon
Per 1 februari 2020 stijgen de lonen met 1,5%. Per 1 juni stijgen de lonen weer met 1,5%.

Generatiepact
Per 1 januari 2020 komen werknemers vanaf 57 jaar, op eigen verzoek, in aanmerking voor deelname aan het generatiepact. Dit houdt in dat je 80% mag werken, je ontvangt 90% loon en bouwt 100% pensioen op. Indien je hier gebruik van maakt, vervallen de seniorendagen.

Maak je hier geen gebruik van, dan kom je aanmerking voor seniorendagen.
Bereik je een bepaalde leeftijd, dan ontvang je extra vakantiedagen.
56        4 dagen extra vakantie
57        1 dag extra vakantie
58        1 dag extra vakantie
61        1 dag extra vakantie 
Veiligheid en Gezondheid
Gedurende de looptijd van deze cao, maar uiterlijk 1 april 2020, zal een voorlichtingscampagne gestart worden om de risico’s en oplossingen in beeld te brengen die verband houden met het bewerken en verwerken van hout en plaatmaterialen. Ook adequate beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld veilig gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen die tot de standaard uitrusting behoren, worden hierin meegenomen.

Pensioenakkoord
Het werken in deze sector wordt als zwaar ervaren. Het pensioenakkoord biedt ruimte om hierin werknemers tegemoet te komen. Werkgevers in de parketindustrie zijn bereid om aan deze regeling mee te werken, echter partijen zoeken naar een passende oplossing. Daarbij wordt nu gedacht aan een sectoraal fonds of zoeken we naar mogelijkheden om ons als sector bij een ander sectoraal fonds aan te sluiten. Dit alles wordt vastgelegd in een bereidheidsverklaring van zowel werkgevers als werknemers. Daarbij erkennen partijen dat er sprake is van zwaar werk, we een kortere voltijdsnorm met behoud van salaris te hanteren en waarbij aanvullende afspraken gemaakt worden over herbezetting van uren.

Tot slot
Partijen kijken komend jaar hoe we deze sector veilig kunnen stellen voor de toekomst. De sector krimpt, waardoor het bestaansrecht om als zelfstandige sector voort te bestaan in gevaar komt. We kijken naar aanverwante cao’s om daarbij aan te sluiten, of we hervormen de sector zo in dat we de komende jaren nog zelfstandig voort kunnen bestaan 

Bedrijfsbezoek
Graag zou ik het akkoord toelichten op locatie. Nodig mij daarvoor uit. Daarnaast roep ik je op om ook collega’s te wijzen op dit akkoord en collega’s lid te maken. Samen staan we sterk en daarbij is lidmaatschap van CNV Vakmensen essentieel om ook in de toekomst afspraken te maken, waarbij jouw belang en dat van je collega’s voorop staat.

Stemmen
Je kunt tot en met 15 januari 2020 stemmen over dit resultaat. Dit kan per mail, r.vandijk@cnvvakmensen.nl. Ook via jeachterban.nl kun je je stem kwijt. Eventuele vragen kun je ook stellen, zodat ik toe kan lichten hoe en waarom dit resultaat tot stand is gekomen.

Roel van Dijk
Bestuurder CV Vakmensen
Bereikbaar via 06 53 38 44 73 of r.vandijk@cnvvakmensen.nl